05 Iúil, 2012 - 1,000 páiste ag freastal ar Champaí Samhraidh litearthachta Gaeilge atá arna maoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna

Tá 1,000 páiste ag glacadh páirt i gCampaí Samhraidh litearthachta Gaeilge de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna ar feadh seachtaine, an mhí seo.  Beidh 1,512 páiste eile ag freastal ar champaí litearthachta Béarla i mí Lúnasa.

Tá tionscnamh na gCampaí Samhraidh, ar cuireadh tús leis in 2007, tar éis freastal ar breis is 4,000 páiste go dtí seo, ag cur san áireamh an 1,000 páiste idir seacht agus aon déag bliain d’aois atá ag glacadh páirt an samhradh seo.

Beidh na cúrsaí, a bhfuil an chuid is mó díobh chun bheith ar siúl an tseachtain seo, ag dul ar aghaidh i 29 scoileanna ar fud na tíre i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Muigheo agus Lú le cois áiteanna eile.  Tá cuid de na scoileanna seo ag óstáil campaí den chéad uair riamh.

Tá gné nua, eilimint den uimhearthacht, curtha san áireamh i mbliana de réir na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta.

Tá béim i gClár an Rialtais ar thiomantas an Rialtais d’fheabhas a chur ar scileanna mac léinn i réimsí na léitheoireachta, na cumarsáide, na scríbhneoireachta agus na matamaitice.

An bhliain seo caite, thug an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD, isteach an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta, a leagann spriocanna uaillmhianacha amach, agus a thugann cuntas ar na bearta a theastaíonn chun feabhas a chur ar mhúineadh agus foghlaim na litearthachta agus na huimhearthachta.

Ó mhí Mheán Fómhair seo caite i leith, tá iachall curtha ar bhunscoileanna 90 nóiméad a chaitheamh gach lá ar litearthacht agus 50 nóiméad gach lá ar uimhearthacht. 

Adúirt an tAire, “Tá ríméad orm go bhfuil tóir i gcónaí ar na Campaí Samhraidh.

“Bealach iontach iad na campaí leis na ceachtanna a thógáil amach as an suíomh traidisiúnta sa rangsheomra, sa chaoi go bhféadtar foghlaim na litearthachta agus na huimhearthachta a dhéanamh go siamsúil, rannpháirteach.

“Cuidíonn siad chomh maith leis an nGaeilge bheo a chur ar fáil do pháistí i gcomhthéacs an tsaoil laethúil acu.”
 
Páistí rang a 4 go dtí rang a 6 as scoileanna DEIS banda 1 atá ag glacadh páirt sna campaí.  Ainmníonn na scoileanna na daltaí idir 7 agus 11 bliain d’aois is mó a bhainfeadh leas as an dtionscnamh, agus bíonn suas le 36 rannpháirtithe i ngach aon champa.
 
Tá an Roinn ag cur maoinithe de €335,000 ar fáil in 2012 do na campaí Gaeilge agus Béarla, €145,100 de sin do Thionscnamh na gCampaí Samhraidh.

CRÍOCH