27 Meitheamh, 2012 - An tAire Quinn á fhógairt go mbeidh "pas oideachais" i dteannta le mic léinn a bheidh ag bogadh ó bhunscoileanna go hiar-bhunscoileanna ó mhí Mheán Fómhair amach

Roinnt an eolais faoi dhul chun cinn an mhic léinn ina cuid den Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta

Ó mhí Mheán Fómhair amach, cuirfear tuairisc chinn bhliana gach aon pháiste atá ag trasdul ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil ar aghaidh go dtí an scoil nua acu.

Is í atá mar aidhm ag an roinnt eolais seo ná a chinntiú go mbíonn pictiúr iomlán de chumas agus gnóthachtáil na bpáistí sa bhunscoil le fáil dá scoil nua.

Leis an gcur chuige seo, cinnteofar go mbeidh leanúnachas agus dul chun cinn ag na mic léinn agus, chomh maith leis sin, cuirfidh sé na scoileanna dara leibhéal san airdeall más rud é go mbeidh tacaíocht bhreise de dhíth ar pháiste ar bith chun feabhas a chur ar a scileanna litearthachta agus uimhearthachta.

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn T.D. an beart forchéimnitheach seo atá ina cuid den Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta.
 
"Creidim go mbeidh an roinnt eolais seo idir bunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal ina cur chuige ciallmhar agus go rachaidh sé chun sochair do mhic léinn agus múinteoirí araon.  Leis an "bpas oideachais" seo beidh tuairisc chinn bhliana an pháiste, san áireamh torthaí na dtástálacha caighdeánaithe a rinneadh sa séú rang, ar fáil don scoil dara leibhéal"Lean an tAire Quinn leis, "Is den tábhacht a thabhairt faoi deara, áfach, nach gcuirfear an t-eolas seo ar fáil do scoil dara leibhéal go dtí go mbeidh ionad glactha ag páiste sa scoil sin.

 Ní féidir an t-eolas a úsáid chun na daltaí is fearr feidhmithe a scothroghnú nó chun daltaí a mbeadh deacrachtaí foghlama acu a choinneáil amach"

Sa chéad ásc, de réir mar a ndéantar i gcónaí, tabharfaidh an bhunscoil cárta thuairisc scoile an pháiste do na tuismitheoirí chun iad a chur ar an eolas faoin gcaoi a bhfuil an páiste ag dul ar aghaidh.

Mar thoradh ar fhógra an lae inniu, tá sé de dhualgas ar gach aon Phríomhoide iar-bhunscoile a chur in iúl do Phríomhoide gach aon bhunscoile ainmneacha na mac léinn a bhfuil rollachán deimhnithe dóibh.

Iarrtar ansin ar Phríomhoide gach aon bhunscoile cóip den chárta thuairisc chinn bhliana, san áireamh torthaí na dtástálacha caighdeánaithe a rinneadh sa séú rang, a chur chuig an scoil dara leibhéal.  Tá teimpléid thuairiscithe ceaptha chun na críche seo ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.
 
Tá na bearta nua seo ina gcuid den Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta a lainseáil an tAire anuraidh.  Tá an Straitéis ina tiomantas bunúsach i gClár an Rialtais.

Adúirt an tAire Quinn, "Tá an litearthacht agus an uimhearthacht i measc na scileanna is tábhachtaí a mhúintear sna scoileanna.  Ní mór do pháiste léamh a fhoghlaim chun go mbeidh sé in ann léamh chun críche foghlama.  Tá na scileanna seo bunúsach chun go n-éireoidh le duine san oideachas, agus chun cur ar a chumas fostaíocht fhiúntach a bhaint amach agus saol sásúil, sochrach a chaitheamh."

CRÍOCH