30 Bealtaine, 2012 - Comhaontú á shíniú ag an Aire Quinn chun éascú le fáil suíomhanna do scoileanna nua

Inniu, shínigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., Meabhrán Tuisceana le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach maidir le fáil suíomhanna do scoileanna nua.
 
Tá an Meabhrán Tuisceana ag tabhairt foirmeáltachta don  chomhpháirtíocht idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na húdaráis áitiúla, d’fhonn a chinntiú go bhfaighfear na suíomhanna is cuí go tapaidh agus go rianúil i gceantair ina bhfuil mearfhás ag teacht ar líon na ndaltaí atá in aois scoile.
 
Ag labhairt ag an searmanas dó, dúirt an tAire Quinn: "Faoi 2017, beidh 70,000 páiste agus duine óga de bhreis againn sa chóras oideachais. Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas seo go gcinnteoimis go mbeidh ionad fisiciúil scoile ag gach uile páiste."

"Is den tábhacht amach is amach é go n-oibreoimis in éineacht leis na comhpháirtithe oideachais, agus fós le páirtithe leasmhara eile san earnáil phoiblí, chun a chinntiú go gcuirfear i gcrích an clár uaillmhianach tógála atá againn, a chuimseoidh bunú 40 scoil nua agus soláthar foirgneamh nua nó síntí móra do bhreis is 200 scoil atá ann cheana."
 
"Seo é an fáth go bhfuilimid ag tabhairt foirmeáltachta do na naisc leis na húdaráis áitiúla chun na suíomhanna is fearr a fháil do scoileanna," adúirt an tAire Quinn.
 
Tá an tAire Tithíochta agus Pleanála, Jan O’Sullivan, TD, ag tacú leis an gComhaontú seo.
 
Dúirt an tAire O’Sullivan, "Is maith an deis atá ag na húdaráis áitiúla suíomhanna oiriúnacha do na scoileanna seo a shainaithint.  Tógfaidh an Meabhrán Tuisceana seo ar na cóid chleachtais atá ann cheana do na húdaráis phleanála, rud a chuirfidh ar chumas an phróiseas pleanála soláthar tráthúil scoileanna a éascú agus a bheidh ina chabhair don Aire Quinn agus é ag cinntiú go gcuirfear dlús le seachadadh na suíomhanna géar-riachtanacha seo."
 
"Fáiltím roimh an eiseamláir seo den chomhoibriú thar an earnáil phoiblí agus táim muiníneach go mbeimid, i gcomhar lena chéile, in ann a chinntiú go gcuirfear scoileanna ar fáil in am le freastal ar an mearfhás san éileamh ar ionaid scoile.  Tá an comhaontú ag comhlíonadh freisin an tiomantais i gClár an Rialtais do naisc láidre a thógáil idir pleanáil na n-údarás áitiúil agus soláthar an oideachais, " adúirt an tAire O’Sullivan mar fhocal scoir. 
 
Dúirt Michael Walsh, Bainisteoir Cathrach Phort Láirge, thar ceann Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach “Tá scoileanna ina gcuid dhílis de chathracha, de bhailte agus de shráidbhailte na tíre seo agus is maith linn an deis a fháil foirmeáltacht a thabhairt don ról atá againn cabhrú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna na suíomhanna is fearr do scoileanna nua a shainaithint.
 

Aithnímid tábhacht na scoileanna san infreastruchtúr sóisialta agus tuigimid go bhfuil gá le braistint phráinne chun a chinntiú go soláthrófar foirgnimh scoile go tráthúil, comhordaitheach.” 
 
Mar fhocal scoir, ghabh an tAire Quinn a bhuíochas leis an Aire O’Sullivan, a chomhghleacaí, agus le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, as a gcuid oibre in éineacht leis go nuige seo agus dúirt go raibh sé ag súil le comhoibriú níos dlúithe fós tar éis chomhaontú an lae inniu.
 
CRÍOCH