30 Bealtaine, 2012 - Comhaontú á shíniú ag an Aire Quinn chun éascú le fáil suíomhanna do scoileanna nua

Inniu, shínigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., Meabhrán Tuisceana le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach maidir le fáil suíomhanna do scoileanna nua.

Tá an Meabhrán Tuisceana ag tabhairt foirmeáltachta don  chomhpháirtíocht idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na húdaráis áitiúla, d’fhonn a chinntiú go bhfaighfear na suíomhanna is cuí go tapaidh agus go rianúil i gceantair ina bhfuil mearfhás ag teacht ar líon na ndaltaí atá in aois scoile.

Ag labhairt ag an searmanas dó, dúirt an tAire Quinn: “Faoi 2017, beidh 70,000 páiste agus duine óga de bhreis againn sa chóras oideachais.  Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas seo go gcinnteoimis go mbeidh ionad fisiciúil scoile ag gach uile páiste.”

“Is den tábhacht amach is amach é go n-oibreoimis in éineacht leis na comhpháirtithe oideachais, agus fós le páirtithe leasmhara eile san earnáil phoiblí, chun a chinntiú go gcuirfear i gcrích an clár uaillmhianach tógála atá againn, a chuimseoidh bunú 40 scoil nua agus soláthar foirgneamh nua nó síntí móra do bhreis is 200 scoil atá ann cheana.”

“Seo é an fáth go bhfuilimid ag tabhairt foirmeáltachta do na naisc leis na húdaráis áitiúla chun na suíomhanna is fearr a fháil do scoileanna,” adúirt an tAire Quinn.

Tá an tAire Tithíochta agus Pleanála, Jan O’Sullivan, TD, ag tacú leis an gComhaontú seo.

Dúirt an tAire O’Sullivan, “Is maith an deis atá ag na húdaráis áitiúla suíomhanna oiriúnacha do na scoileanna seo a shainaithint.  Tógfaidh an Meabhrán Tuisceana seo ar na cóid chleachtais atá ann cheana do na húdaráis phleanála, rud a chuirfidh ar chumas an phróiseas pleanála soláthar tráthúil scoileanna a éascú agus a bheidh ina chabhair don Aire Quinn agus é ag cinntiú go gcuirfear dlús le seachadadh na suíomhanna géar-riachtanacha seo.”

“Fáiltím roimh an eiseamláir seo den chomhoibriú thar an earnáil phoiblí agus táim muiníneach go mbeimid, i gcomhar lena chéile, in ann a chinntiú go gcuirfear scoileanna ar fáil in am le freastal ar an mearfhás san éileamh ar ionaid scoile.  Tá an comhaontú ag comhlíonadh freisin an tiomantais i gClár an Rialtais do naisc láidre a thógáil idir pleanáil na n-údarás áitiúla agus soláthar an oideachais, ” adúirt an tAire O’Sullivan mar fhocal scoir. 

Dúirt Michael Walsh, Bainisteoir Cathrach Phort Láirge, thar ceann Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach “Tá scoileanna ina gcuid dhílis de chathracha, de bhailte agus de shráidbhailte na tíre seo agus is maith linn an deis a fháil foirmeáltacht a thabhairt don ról atá againn cabhrú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna na suíomhanna is fearr do scoileanna nua a shainaithint.

Aithnímid tábhacht na scoileanna san infreastruchtúr sóisialta agus tuigimid go bhfuil gá le braistint phráinne chun a chinntiú go soláthrófar foirgnimh scoile go tráthúil, comhordaitheach.” 

Mar fhocal scoir, ghabh an tAire Quinn a bhuíochas leis an Aire O’Sullivan, a chomhghleacaí, agus le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, as a gcuid oibre in éineacht leis go nuige seo agus dúirt go raibh sé ag súil le comhoibriú níos dlúithe fós tar éis chomhaontú an lae inniu.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Cuireann an Meamram Tuisceana nua an comhoibriú agus an comhordú leanúnach idir an ROE, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus na húdaráis áitiúla ar bhonn foirmiúil chomh fada is a bhaineas lena chinntiú go gcuirfear an clár tógála scoile i bhfeidhm.

Tá sé réamhaisnéiste go mbeidh 45,000 dalta bunscoile breise agus 25,000 dalta iar-bhunscoile breise sa chóras faoi thús na scoilbhliana 2017/18. 

I mí Meithimh 2011, d’fhógair an tAire Quinn go mbunófaí 20 bunscoil nua agus 20 iar-bhunscoil nua thar na sé bliana romhainn amach mar chuid den fhreagairt ar an rollú méadaithe seo.

I mí Márta 2012, d’fhoilsigh an tAire Quinn sonraí faoi chlár infheistíochta €1.5 billiún i bhfoirgnimh scoile thar na cúig bliana romhainn amach.

Faoi láthair, tá 61 tionscadal mór tógála scoile ar suíomh, agus tá 48 eile geallta le dul ar suíomh i gcaitheamh 2012. 

Tá sé ina réamhriachtanas bunúsach go mbeadh suíomh oiriúnach curtha ar fáil sula gcuirfí foirgneamh scoile ar fáil.  Tá taithí ag na húdaráis áitiúla ar bheith ag fáil talún chun bóithre, seirbhísí uisce, etc. a sholáthar, agus saineolas acu air sin, agus dá réir sin tá sé i gceist go n-úsáidfidís an taithí agus an saineolas seo chun talamh a shainaithint chun críche scoileanna a thógáil agus idirbheartaíocht a dhéanamh chun í a fháil.

Agus iad ag comhlíonadh a róil mar údaráis phleanála, beidh údaráis áitiúla in ann suímh a shainaithint chomh maith ina mbeidh soláthar scoile ag oiriúnú do phleanáil agus forbairt cheart an cheantair, ag brath ar lonnú tithe agus infreastruchtúr sóisialta eile.