19 Samhain, 2012- Treoirlínte Féinmheastóireachta Scoile á lainseáil ag an Aire

“Tá anfhéinmheastóireacht riachtanach i gcomhair feabhsú agus forbairt scoile” – An tAire Quinn

Lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., treoirlínte nua féinmheastóireachta do scoileanna i gColáiste Chnoc Sion, An Charraig Dhubh, i mBaile Átha Cliath inniu.

Tacóidh na School Self-Evaluation Guidelines le scoileanna chun a gcuid oibre féin a fhéinmheasúnú agus spriocanna a shocrú chun feabhas a chur ar mhúineadh agus foghlaim.  Cabhróidh sé seo leis na spriocanna a bhaint amach atá leagtha amach i gClár an Rialtais agus sa Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta a lainseáil an tAire anuraidh.

Ag lainseáil na dtreoirlínte dó, dúirt an tAire Quinn, “Teastaíonn cur chuige cothrom, inchreidte uainn maidir le dearbhú cáilíochta i scoileanna, cur chuige a chuimsíonn cigireacht sheachtrach agus féinmheastóireacht inmheánach scoile araon.  Sin é an fáth go bhfuilim ag tabhairt isteach córas nuaféinmheastóireachta scoile do na scoileanna go léir.”

Dúirt an tAire Quinn go mbíonn gach eagraíocht éifeachtach i gcónaí ag cur ceisteanna géara uirthi féin i dtaobh cé chomh maith is atá sí ag feidhmiú agus cén chaoi is féidir léi dul i bhfeabhas.

“Ní taise do scoileanna é,” adúirt an tAire Quinn, “Sin é an fáth gur mian liom ceannairí scoile agus múinteoirí a fhágáil ag lár phróiseas forbartha chultúr cáilíochta agus feabhsúcháin ina gcuid scoileanna.”

Leagann féinmheastóireacht scoileanna breis freagrachta ar Phríomhoidí agus ar mhúinteoirí as caighdeán na hoibre a dhéanann siad, adúirt an tAireQuinn.

Tá sé riachtanach do mhúinteoirí ceisteanna géara a chur orthu féin, a machnamh a dhéanamh ar a gcuid múinteoireachta agus tuairimí mac léinn agus tuismitheoirí a fháil faoina gcuid oibre.  Cabhróidh sé seo leo a shainaithint céard tá á dhéanamh go maith acu agus cén áit a bhfuil feabhas ag teastáil.  Is féidir leo pleanáil a dhéanamh ansin chun athrú agus torthaí níos fearr dá gcuid mac léinn a chur i gcrích.”

D’fhógair an tAire go foirmeálta go n-éileofaí ar na scoileanna go léirféinmheastóireacht a thabhairt isteach sa scoilbhliain 2012-13 agus cur lena gcumas chun a gcuid oibre féin a fhéinmheasúnú sna blianta amach romhainn.

Le linn na dtrí bliana amach romhainn, táthar ag súil go ndéanfaidh na scoileanna a gcuid oibre i dtaca leis an litearthacht, an uimhearthacht agus réimse amháin eile a fhéinmheasúnúagus tuairisc a chur ar fáil ina taobh.  Leis an bpróiseas seo, beidh scoileanna gafa le heolas a bhailiú ó raon foinsí, leis na sonraí a anailísiú agus leis na láidreachtaí a shainaithint chomh maith leis na réimsí a bhfuil forbairt agus feabhas ag teastáil iontu.

“Is é an toradh is tábhachtaí a bheidh ar an bhfhéinmheastóireacht ná plean chun feabhas a chur ar ghnéithe d’obair na scoile,” adúirt an tAire Quinn.  “Tiocfaidh na fíorshochair nuair a chuirfidh an scoil a plean feabhsúcháin fein i bhfeidhm.”

Déanfaidh scoileanna a gcuid torthaí a thaifeadadh i dtuairisc ghearr féinmheastóireachta scoile agus forbróidh siad plean trí bliana feabhsúcháin scoile agus spriocanna sainithe intomhaiste ann chun críche torthaí feabhsaithe d’fhoghlaimeoirí a bhaint amach.

Cuirfidh siad achoimre de thuairisc fhéinmheastóireachta na scoile agus an plean feabhsúcháin scoile ar fáil dá gcuid pobal.

Beidh an fhéinmheastóireacht scoile mar chomhlánadh ar na feabhsúcháin shuntasacha atá curtha ar chigireacht na scoileanna le blianta beaga anuas.  Déantar na cigireachtaí níos minice anois agus is gnách go mbíonn siad gan choinne.

Tá eolas cuimsitheach curtha ar fáil sna School Self-Evaluation Guidelines a eisíodh inniú faoi bpróiseas féinmheastóireacht scoile.

Tá raon tacaíochtaí eile forbartha chomh maith chun cabhrú le scoileanna leis an bhféinmheastóireacht.  Orthu siúd tá An Introduction to School Self-Evaluation of Teaching and Learning, seimineáir do Phríomhoidí scoile a bheidh arna seachadadh ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, agus cuairteanna comhairleacha ar scoileanna ag an gCigireacht.

Tá suíomh gréasáin tiomnaithe, www.schoolself-evaluation.ie, forbartha chun tacú le feidhmiú na féinmheastóireacht scoile.  Cuimsíonn siad siúd   tacaíochtaí ar líne ar a n-áirítear uirlisí féinmheastóireachta, láithreoireachtaí agus gearrthóga gearra físeáin.

CRÍOCH