22 Deireadh Fómhair, 2012- Tionsnamh idirghníomhaireachta á lainseáil ag na hAirí Ruairí Quinn agus Pat Rabbitte chun cabhrú le scoileanna úsáid fhuinnimh a bhainistiú

Tionscnamh ‘Fuinneamh san Oideachas’ le €6 milliún a choigilt ar bhillí fhuinneamh scoile

Chuaigh na hAirí Ruairí Quinn agus Pat Rabbitte i gcomhar lena chéile inniu chun an tionscnamh nua ‘An Fuinneamh san Oideachas’ a lainseáil chun cabhrú le scoileanna costais fhuinnimh a bhainistiú agus bheith i gcumas €6m a choigilt i rith na bliana seo chugainn.

Cuireann an tionscnamh gréasán-bhunaithe seo, atá arna fhorbairt ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (UFIE) i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, seirbhís ríthábhachtachar fáil chun cabhrú le scoileanna coigiltí fuinnimh a dhéanamh nach gá mórán caiteachais caipitil, más ann dó in aon chor, chucu.

Aglainseáilan tionscnaimh dó ag Bunscoil Naomh Clár i gCrois Araild inniu, dúirt Ruairí Quinn T.D., Aire Oideachais agus Scileanna, “Ta áthas orainn tacú le huirlis chomh tábhachtach oideachais sin atá ag cur scoileanna i gcumas a n-úsáid fhuinnimh féin a bhainistiúagus ní amháin sin ach gabháil le daltaí ó aois an-óg chomh maith.”

“Is iontach an rud é scoileanna a fheiceáil ag obair i dtreo todhchaí níos inmharthana dóibh féin chomh maith leis na glúine atá le teacht a mhúnlú.”

Ag an lainseáilinniu chomh maith, nótáil Pat Rabbitte T.D., Aire Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha, “Táim meáite ar bhille fuinnimh na hearnála poiblí a laghdú agus tá an t-oideachas ina chuid shuntasach de sin.

“Tugann an tionscnamh seo na huirlisí do scoileanna chun a bhfuinneamh féin a bhainistiú, agus deiseanna iontacha chun coigiltí suntasacha a dhéanamh.  Is fíor-léiriú é ar céard is féidir a bhaint amach agus gan ach fíor-bheagán caiteachas caipitil, más ann dó in aon chor, ag teastáil.”

Dúirt an Dr Brian Motherway, Príomhfheidhmeannach an UFIE, “Uirlis iontach is ea Tionscnamh an Fhuinnimh san Oideachas do scoileanna agus cuireann sé deis ar fáil dóibhní amháin chun a n-úsáid fhuinnimh féin a bhainistiú ach chun éirí níos inmharthana chomh maith.”

“Is é an rud is fearr a thaitníonn liom ná go gcabhraíonn an tionscnamh le tionchar na scoile ar an gcomhshaol a laghdú, agus ag an am céanna go múineann sé daltaí i dtaobh iompair mhaith maidir le húsáid fhuinnimh.”

Stiúrann an clár, atá ar fáil do gach scoil a shíníonn suas do cheardlanna agus tacaíochtaí ar líne tríd an suíomh gréasáin www.energyineducation.ie, na rannpháirtithe trí phróiseas chúig chéim chun bainistiú fuinnimh a chur i bhfeidhm, agus tairgeann sé deis leithleach do scoil chun foghlaim faoi bhainistiú fuinnimh féachaint le coigiltí leanúnacha a chur i bhfeidhm agus a chur i gcrích iad féin.

Go nuige seo tá an tUFIE tar éis oibriú i gcomhar le breis is 250 scoil ag cabhrú leo coigiltí de bhreis is €800k a dhéanamh ar bhillí fuinnimh trí roinnt tacaíochtaí éagsúla choigilt fhuinnimh.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.energyineducation.ie.

Maidir le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Tá sé de mhisean ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ról ceannasach a ghlacadh i mbunathrú a dhéanamh ar Éirinn go dtí go mbíonn sí ina sochaí a bheidh bunaithe ar struchtúir, teicneolaíochtaí agus cleachtais fhuinnimh inmharthana.  Déanann Clár Cistí Struchtúrach AE na hÉireannan tUFIE a pháirtmhaoiniú agus tá sé arna chomh-mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus ag an Aontas Eorpach.

Faoin bhFuinneamh san Oideachas 

Comh-thionscnamh idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann is ea An Fuinneamh san Oideachas atá ceaptha mar shiopa aon stad, bunaithe ar thairseach ghréasán fuinnimh, chun cabhrú le scoileanna a gcuid cleachtas úsáid fhuinnimh a fheabhsú, agus costais oibriúchán scoileanna a laghdú mar aon le cabhrú le cosaint an chomhshaoil i gcomhair na nglúine atá le teacht.

Is den tábhacht ar fad é cláir mhaithe um bainistiú fuinnimh a chur ar bun má táthar chun coigiltí a aimsiú agus a choimeád.  Cuimsíonn tionscnamh an fhuinnimh san oideachas oiliúint, ceardlanna agus tairseach shuíomh gréasáin i dtreo is go bhfoghlaimeoidh Príomhoidí, múinteoirí, boird bainistíochta, conraitheoirí agus gairmithe deartha an chaoi le tomhaltas a laghdú i scoileanna atá ann cheana agus i scoileanna nua.