12 Márta, 2012 - Sonraí i dtaobh 275 tionscadal mór scoile á fhógairt ag an Aire Quinn - Breis is 15,000 jab le cruthú thar cúig bliana

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D.,
sonraí faoi 219 nuathionscadal mór tógála scoile a thosóidh thar na cúig bliana amach romhainn mar chuid de chlár infheistíochta caipitil €2 bhilliún.  Tá na tionscadail nua seo mar bhreis ar 56 tionscadal mór tógála scoile a d’fhógair sé cheana féin do 2012.

Léiríonn an plean chúig bliana cén uair a rachaidh na tionscadail mhóra chun tógála.  Is iad seo a leanas na tionscadail:

  • 106 scoil nua ag an mbunleibhéal
  • 65 síneadh ar scála mór ag an mbunleibhéal
  • 43 scoil nua ag an dara leibhéal
  • 49 síneadh ar scála mór ag an dara leibhéal
  • 8 scoil speisialta nua agus síntí i gcomhair 4 scoil speisialta eile.

Ag fógairt an chláir dó, dúirt an tAire Quinn: “I gcomhréir le Clár an Rialtais, agus le Clár Infheistíochta Caipitil an Rialtais, táimid ag tabhairt tosaíochta d’infheistíocht i bhfoirgnimh scoile i dtráth seo na géarchéime eacnamaíche.

"Cruthóidh an infheistíocht seo i dtionscadail mhóra tógála scoile 15,000 jab díreach agus 3,000 jab indíreach réamh-mheasta thar thréimhse an chláir (meánlíon bliantúil de 3,000 jab díreach agus 600 jab indíreach). Caithfear iomlán de €1500 milliún (€1.5 billiún) ar na 275 tionscadal seo."

"Dea-scéala ar fad é seo don tionscal tógála," adúirt an tAire Quinn. 

Is  é seo an chéad uair a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna plean chúig bliana d’fhoirgnimh scoile.

Dúirt an tAire go n-éascódh sé seo pleananna na scoileanna chun freastal ar éileamh áitiúil ar ionaid agus go soláthródh sé breis trédhearcachta i bhfeidhmiú an chlár tógála scoile.

"Caithfimid a chinntiú go mbeidh gach páiste atá ag fás suas in Éirinn in ann rochtain ar ionad fisiciúil scoile," adúirt an tAire.

"Ciallaíonn an clár seo againne a nochtadh inniu go mbeidh scoileanna agus tuismitheoirí in ann pleanáil i bhfad níos fearr i gcomhair oideachais a gcuid páistí ag am ag a bhfuil rolluithe ag an mbunleibhéal agus an dara leibhéal araon ag dul in airde go drámatúil."

Táthar ag brath go dtiocfaidh fás de tuairim is 70,000 mac léinn ar an rollú iomlán idir seo agus 2018 – de breis is 45,000 ag an mbunleibhéal (509,000 mac léinn faoi láthair) agus de 25,000 ag an iarbhunleibhéal (351,000 faoi láthair).  Meastar go mbeidh fás ag teacht ar an rollú ag an dara leibhéal i gcónaí go dtí 2024 ar a luaithe.
  
Soláthróidh an plean breis is 100,000 ionad scoile buan, a mbeidh breis is 80,000 díobh ina n-ionaid nua scoile.  Beidh an chuid eile de mar mhalairt ar chóiríocht shealadach nó ar chóiríocht mhíshásúil.

Ciallaíonn an infheistíocht shuntasach seo go mbainfidh breis is 11% den daonra iomlán scoile tairbhe as ionaid nua bhuana a sheachadfar le linn 2012 - 2016. 
Mar aon leis an bplean chúig bliana, foilsíonn an ROS plean mionsonraithe gach bliain maidir leis an gcaiteachas atá beartaithe ar thionscadail aonair scoile.

Scoileanna nach raibh san áireamh i bplean an lae inniu, ach ar fógraíodh iad i gcomhair a gcur san áireamh ar dtús sa chlár tógála, rachaidh siad ar aghaidh mar sin féin chuig na céimeanna deiridh pleanála in oirchill maoiniú breise a bheith ar fáil don Roinn.

Cuimsíonn an plean chúig bliana freisin modhanna malartacha le tionscadail a sheachadadh.  Tá gníomhaireachtaí ar nós Oifig na nOibreacha Poiblí, na Coistí Gairmoideachais agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais, mar aon le comhairlí contae, go léir ag cuidiú le seachadadh breis is 80 tionscadal mór scoile. 

Dúirt an tAire “Ciallaíonn an comhoibriú seo go gcuirfear dlús le tionscadail agus go ndéanfar iad a chomhordú.  Comhartha é seo de smaointeoireacht chomhleanúnach i measc Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais chun an líon tionscadal a uasmhéadú leis an luach is fearr ar airgead don cháiníocóir.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Tá sonraí i dtaobh na dtionscadal aonair le fáil anseo:

2012 projects already on site
2012 projects to go to construction
2013 projects
2014-15 projects
2015-16 projects

Léiríonn sonraí deireanacha i dtaobh an ráta breithe gur cláraíodh 19,950 breith sa chéad ráithe de 2011.  Ba mhéadú de 7.6% é seo ar líon na mbreitheanna a cláraíodh sa ráithe chéanna de 2010.  Is ionann na figiúirí seo, iad foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, agus an líon is airde breitheanna a cláraíodh i ráithe ar bith ó thosaigh an tsraith i 1960.  Léiríonn na sonraí i dtaobh an ráta breithe freisin gur cláraíodh 18,381 breith don dara ráithe de 2011 agus cuireann siad in iúl go bhfuil na rátaí arda breithe a bhí againn le cúpla bliain anuas ann i gcónaí.

Treisíonn sonraí na Príomh-Oifige Staidrimh i dtaobh an ráta breithe le réamheastacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna féin go mbeidh 30,850 dalta breise bunscoile ag iarraidh ionad scoile idir seo agus 2014.
Beidh 14,200 dalta eile ag iarraidh ionad idir 2014 agus 2018.  Táthar ag brath go dtiocfaidh méadú ar an rollú iomlán i mbunscoileanna ó 509,650 dalta sa scoilbhliain seo caite go dtí 554,700 dalta i 2018.  Ag an dara leibhéal, beidh 24,900 dalta eile ag iarraidh ionad faoi 2017 agus beidh 40,800 dalta eile ag iarraidh ionad idir 2017 agus 2024.   Ciallaíonn sé seo go mbeidh méadú foriomlán de 65,700 dalta dara leibhéal ann faoi 2024.

Critéir do roghnú lena chur san áireamh

  • Tá tosaíocht tugtha do thionscadail mhóra scoile, scoileanna speisialta san áireamh, a chuirfidh cumas suntasach breise ar fáil chun freastal ar fhás déimeagrafach, leis an bhfócas ar cheantair mearfháis.  Cuireadh san áireamh an gá le soláthar a dhéanamh d’éagsúlacht soláthar scoile áit a raibh éileamh déimeagrafach sainaitheanta.
  • An leibhéal tiomantas conartha a bheidh bainteach le caiteachas i mbliain ar bith.
  • An chéim dul chun cinn a bheidh bainte anach ag gach tionscadal aonair sa phróiseas deartha ailtireachta, san áireamh infhaighteacht suíomhanna, i gcás scoileanna nua.  I dtaca leis sin, braitheann sceidealú tionscadal roghnaithe freisin ar cén uair a bheidh tionscadail ullamh go teicniúil le dul ar aghaidh chun tairisceana agus tógála.
  • Cóiríocht bhreise a theastaíonn chun freastal ar fhás déimeagrafach áit a bhfuil malartú cóiríochta sealadaí nó míshásúla ag gabháil leis an tionscadal freisin.

Breiseanna leis an bPlean

Beidh líon beag tionscadal breise, a bheidh ag teastáil de bharr fáthanna déimeagrafacha, a chaithfidh dul ar aghaidh chun tógála le linn saolré an Phlean, ach nach bhfuil ar ár gcumas iad a fhógairt sa Phlean ag an dtráth seo.  Tionscadail scoile iad seo a bhfuil pléanna fúthu ar siúl le scoil maidir le síneadh agus nach bhfuil curtha i gcrích.