28 Márta, 2011 - Fógraíonn an tAire Quinn go mbunófar Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile

Inniu, d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn TD, go mbunófaí Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile.

Ag fógairt dó go mbunófaí an Fóram, dúirt an tAire Quinn "beidh gá le cur chuige iltaobhach agus caithfear dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara is lárnaí san oideachas, tuismitheoirí san áireamh".

Thug an tAire le fios go ndéanfaí an Fóram a lainseáil go foirmeálta roimh an Cháisc.

Is iad téarmaí tagartha an Fhóraim ná comhairle a chur ar an Aire maidir le:

1.   an chaoi is fearr lena chinntiú go bhféadfaidh an córas oideachais líon agus raon bunscoileanna sách ilchineálach a sholáthar agus iad ag freastal ar phobal gach uile reiligiúin agus orthu siúd nach mbaineann le reiligiún ar bith;
 
2.  na ceisteanna praiticiúla faoin gcaoi le pátrúnacht a aistriú/dífheistiú i gcás bunscoileanna aonair i bpobail ina bhfuil sé oiriúnach agus riachtanach;

3.   an chaoi le haistriú/dífheistiú dá leithéid a chur ar aghaidh chun a chinntiú go mbeifear in ann an t-éileamh ar éagsúlacht pátrúnachta (an t-éileamh ó thaobh na Gaeilge de san áireamh) a shainaithint agus a shásamh go forleathan ar fud na tíre.
 
Agus é ag cur na hoibre seo i gcrích, beidh aird ag an bhFóram ar an méid seo a leanas ach go háirithe:

• Go bhfuil sé curtha in iúl ag an Eaglais Chaitliceach go bhfuil sí toilteanach dífheistiú a pátrúnachta a   mhachnamh
 
• Na sriantachtaí reatha a bhfuil an Stát ag oibriú laistigh díobh, an gá le srianadh leantach amach anseo agus an riachtanas sa chomhthéacs seo an t-uasmhéid úsáide a bhaint as an infrastruchtúr scoile atá ann cheana chun freastal ar an éileamh amach anseo.

D’fhógair an tAire go bhfuil Grúpa Comhairleach ceaptha aige chun an Fóram a thionól, chun tuairimí agus dearcthaí éagsúla na rannpháirtithe a fháil agus a mhionscrúdú agus chun comhairle polasaí a chur air ansin ag tabhairt aird dóibh ar na Téarmaí Tagartha. Stiúrfaidh an Grúpa Comhairleach roinnt cruinnithe go poiblí agus lorgóidh sé aighneachtaí ón bpobal mar chuid dá chuid oibre.

Is é an Dr. John Coolahan, Ollamh Emeritus ag Ollscoil na hÉireann Má Nuad a bheidh ina Chathaoirleach ar an nGrúpa Comhairleach.

Is iad na baill eile den Ghrúpa Comhairleach ná an Dr. Caroline Hussey, iar-Chláraitheoir agus Leas-Uachtarán, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Fionnuala Kilfeather, iar-Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse.

Seo thíos an liosta de na comhlachtaí a dtabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa bhFóram.

Dúirt an tAire Quinn mar fhocal scoir "cuspóir lárnach oideachais de chuid an Chláir do Rialtas Náisiúnta 2011-2016 is ea an Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile.  Clár a bheidh ann do dhíospóireacht atá riachtanach, i mo thuairimse, laistigh den bheartas oideachais".

Críoch

Liosta de na Comhlachtaí a dtabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa bhFóram.

An Foras Pátrúnachta
Cumann na mBainisteoirí Bunscoile Caitliceacha
Bord Oideachais Eaglais na hÉireann
Cumann Iontaobhaithe na Scoileanna Caitliceacha
Ag Foghlaim le Chéile
Gaelscoileanna Teoranta
Comhdháil na nEaspag Caitliceach in Éirinn
Cumann Múinteoirí Éireann
Gréasán Príomhoidí Bunscoile na hÉireann
Cumann Gairmoideachais na hÉireann
Fundúireacht Ioslamach na hÉireann
Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta
An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse