17 Samhain, 2011 - Tionólann an Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile an seisiún deiridh

Thionól an Grúpa Comhairleach ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile a sheisiún poiblí deiridh inniu, 17ú Samhain, sa Roinn Oideachais agus Scileanna i mBaile Átha Cliath 1. 
 
Ó lainseáladh an Fóram ar 19ú Aibreán 2011, fuarthas beagnach 220 aighneacht scríofa faoi phátrúnacht agus iolrachas san earnáil bhunscoile agus tionóladh seisiún trí lá den Fhóram go déanach i Meitheamh.

Tá an Grúpa Comhairleach, é déanta suas den Ollamh John Coolahan, An Dr Caroline Hussey agus Fionnuala Kilfeather, tar éis méid suntasach sonraí a anailísiú agus a luacháil, san áireamh na haighneachtaí a fuarthas agus taighde agus cleachtais faoi phátrúnacht agus iolrachas i scoileanna i dtíortha eile. Tá siad tar éis dul i gcomhairle chomh maith le 81 dalta bunscoile agus iar-bhunscoile.

Ba é ba chuspóir le seisiún an lae inniu ná deis a thabhairt don Ghrúpa Comhairleach a gcuid smaointe a chomhroinnt leis na príomhpháirtithe leasmhara, ar a n-áirítear oifigigh ón Roinn Oideachais agus Scileanna, comhlachtaí leasmhara agus ionadaithe ón bpobal mór.

Tar éis na tuairimí a chuirfear in iúl mar fhreagra ar an léiriúchán a bheith breithnithe aige, cuirfidh an Grúpa Comhairleach tuarascáil le chéile don Aire roimh dheireadh na bliana. Áireoidh an tuarascáil tacar cuimsitheach moltaí a bheidh ábhartha don réimse casta seo den pholasaí oideachais chun a bhreithnithe ag an Aire.

Ag labhairt dó leis an seisiún, dúirt an tOllamh Coolahan: "Tá an Fóram ina chuid de thraidisiún leithleach comhairliúcháin atá againn san oideachas in Éirinn.
 
"Tá sé tar éis aire a dhíriú ar cheist a bhfuil tábhacht mhór náisiúnta ag baint léi agus réimse tuairimí ar mhaithe le réitigh féideartha a shaothrú.

"Ní raibh an Fóram ceaptha chun córas nua bunscolaíochta a dhearadh ach chun an córas atá ann cheana a oiriúnú chun freastal níos fearr a dhéanamh ar chearta saoránach an lae inniu."

Tá an Grúpa Comhairleach ag moladh cur chuige céimnithe agus gurb é rud a tharlódh ag céim a haon ná obair ar 47 scoilcheantar nó limistéar, iad ag cuimsiú 258 scoil, ina bhfuil an dealramh air go bhfuil gá le dífheistiú d’fhonn go mbeidh éagsúlacht scoileanna ann.

Ceann de na moltaí a bheidh ag an nGrúpa ná ceistneoir a eisiúint, arna cur le chéile ag an Roinn i gcomhairle leis na comhpháirtithe, chuig tuismitheoirí páistí uile na 258 scoil chun a dtuairimí a fháil.

Os rud é go bhfuil mórán scoileanna, faoin dtuaith in Éirinn ach go háirithe, ina scoileanna "stand alone", gan aon rogha eile scoile in aice láimhe, táthar ag tabhairt aire ar leith don chaoi inar féidir leo bheith níos cuimsithí agus cearta Bunreachtúla na ndaltaí uile a urramú. Táthar ag moladh athruithe a chabhródh le scoileanna fónamh ar dhaltaí a bhfuil córais creidimh acu seachas an córas atá ag móramh na ndaltaí. Táthar ag moladh athruithe ar "Na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta" agus ar na treoirlínte don churaclam.
 
Adúirt an tOllamh Coolahan: "Tá mórán de na ceisteanna atá ag gabháil leis seo fite fuaite lena chéile agus, bíodh is go bhfuil siad casta, rachaidh an dea-thoil, faisnéis den scoth, spiorad an iontaoibh agus an fonn chun an leasa chomónta bealach fada le breis éagsúlacht scoileanna a bhaint amach, rud a aontaíonn gach páirtí go bhfuil gá leis.

"Tá súil agam go gcuirfidh an tuarascáil seo comhairle agus treoir fhiúntach ar fáil ar mhaithe le réitigh praiticiúla faoin éagsúlacht i gcomhthéacs na pátrúnachta san earnáil bhunscoile," adúirt an tOllamh Coolahan mar chríoch.
 
CRÍOCH


 Nótaí d'Eagarthóirí:
Craolfar na himeachtaí beo ó leathanach gréasáin an Fhóraim agus beidh siad ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna ag:

http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=10856&ecategory=56743&language=EN
 
 
Is iad seo a leanas na 13 príomhpháirtithe leasmhara, seachas an Roinn Oideachais agus Scileanna, atá gafa le Seisiún Oibre an Fhóraim faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile: 

Cumann Iontaobhaithe na Scoileanna Caitliceacha
Cumann na mBainisteoirí Bunscoile Caitliceacha
Ag Foghlaim le Chéile
An Foras Pátrúnachta
Gaelscoileanna Teoranta
Cumann Múinteoirí Éireann
Gréasán Príomhoidí Bunscoile na hÉireann
Cumann Gairmoideachais na hÉireann
Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta
An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse
Bord Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhdháil na nEaspag Caitliceach in Éirinn
Fundúireacht Ioslamach na hÉireann