22 Meitheamh, 2011 - Cuireann an Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais tús le seisiún poiblí trí lá

Beidh an Grúpa Comhairleach ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais ag tionól seisiúin oscailte oibre ó inniú, an Céadaoin 22ú go dtí an Aoine 24ú Meitheamh sa Roinn Oideachais agus Scileanna i mBaile Átha Cliath.

Ó lainseáladh an Fóram ar 19ú Aibreán 2011, tá thart ar 200 aighneacht scríofa faighte faoi cheist na pátrúnachta agus an iolrachais in earnáil an bhunoideachais.  Bhí Cathaoirleach an Ghrúpa, an tOllamh John Coolahan, tar éis aighneachtaí scríofa a iarraidh ar 14 phríomhpháirtí leasmhar, ina measc an Roinn Oideachais agus Scileanna, ach d'iarr sé chomh maith ar pháirtithe leasmhara i gcoitinn aighneachtaí a chur faoi bhráid. Tá na doiciméid seo le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne, www.education.ie.

Déanfaidh an Grúpa Comhairleach, ar a bhfuil an tOllamh Coolahan, an Dr Caroline Hussey agus Fionnuala Kilfeather, na haighneachtaí uile atá faighte a anailísiú agus a mheasúnú, maraon le taighde agus cleachtais maidir le pátrúnacht agus iolrachas i scoileanna i dtíortha eile a chíoradh.

Is í is aidhm leis an seisiún oibre trí lá ná deis a thabhairt don Ghrúpa Comhairleach gabháil le pléanna leis na príomhpháirtithe leasmhara, ina measc oifigigh as an Roinn Oideachais agus Scileanna, a bheidh bunaithe ar a gcuid aighneachtaí scríofa.

Tá líon teoranta ionad curtha ar fáil don phobal chun freastal ar an seisiún oibre, ach déanfar craoladh gréasáin beo de na himeachtaí chomh maith agus beidh siad le fáil ar leathanach gréasáin an Fhóraim a óstáiltear ar shuíomh gréasáin na Roinne
http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=10856&ecategory=56743&language=EN

Beidh an tAire Oideachais agus Scileanna Ruairí Quinn T.D. i láthair ag an seisiún tosaigh ó 9-9:30am ar an gCéadaoin 22ú Meitheamh. 
 
Adúirt an tOllamh Coolahan "Is í príomhchuspóir an tseisiúin oibre ná deis a thabhairt don Ghrúpa Comhairleach na ceisteanna maidir le Pátrúnacht agus Iolrachas a chíoradh i gcomhairle leis na príomhpháirtithe leasmhara". 

Chuir sé béim ar an méid seo, "Níl anseo ach gné amháin den chur chuige iltoiseach atá glactha chuige féin ag an nGrúpa Comhairleach chun freastal ar a théarmaí tagartha". 

Tar éis na haighneachtaí agus an doiciméadú eile a bheith breithnithe aige, tionólfaidh an Grúpa Comhairleach comhdháil i mí na Samhna chun a chinntí sealadacha a chur i láthair. Cuirfidh an Grúpa tuairisc le chéile ansin don Aire agus a chomhairle polasaí inti chun a bhreithnithe.

"Tá súil agam go gcuirfidh an tuairisc seo ar fáil comhairle agus treoir fhiúntach as a dtiocfaidh réitigh praiticiúla faoin éagsúlacht i gcomhthéacs na pátrúnachta in earnáil an bhunoideachais, mar a d'iarr an tAire nuair a lainseáil sé an Fóram," adúirt an tOllamh Coolahan mar fhocal scoir.

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Beidh an seisiún oibre ar siúl ó 9am ar an gCéadaoin 22ú Meitheamh go dtí am lóin ar an Aoine 24ú Meitheamh. Tá cóip den amchlár don seisiún oibre trí lá leis seo.

Is iad seo a leanas na 13 phríomhpháirtí leasmhar, seachas an Roinn Oideachais agus Scileanna, a bheidh páirteach sa Seisiún Oibre den Fhóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais ar an 22ú, 23 ú agus 24ú Meitheamh:

Cumann Iontaobhaithe na Scoileanna Caitliceacha

Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha

Ag Foghlaim le Chéile 

Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Teoranta

Gaelscoileanna Teoranta

Cumann Múinteoirí Éireann

Gréasán Príomhoidí Bunscoile na hÉireann

Cumann Gairmoideachais na hÉireann

Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta d'Oideachas Speisialta

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse

Bord Oideachais Eaglais na hÉireann

An Chomhairle don Oideachas i gComhdháil na nEaspag Éireannach

Fundúireacht Ioslamach na hÉireann

Téarmaí Tagartha an Fhóraim

Is iad téarmaí tagartha an Fhóraim ná comhairle a chur ar an Aire maidir le:

1.   an chaoi is fearr lena chinntiú go bhféadfaidh an córas oideachais líon agus raon sách éagsúil de bhunscoileanna a sholáthar a bheidh ag freastal ar      phobal gach uile reiligiúin agus orthu siúd nach mbaineann le reiligiún ar bith;
 
2.   na ceisteanna praiticiúla faoin gcaoi le pátrúnacht a aistriú/dífheistiú i gcás bunscoileanna aonair i bpobail ina bhfuil sé oiriúnach agus riachtanach;

3.   an chaoi le haistriú/dífheistiú dá leithéid a chur ar aghaidh chun a chinntiú go mbeifear in ann an t-éileamh ar éagsúlacht pátrúnachta (an t-éileamh ó      thaobh na Gaeilge de san áireamh) a shainaithint agus a shásamh go forleathan ar fud na tíre.

Agus é ag cur na hoibre seo i gcrích, beidh aird ag an bhFóram ar an méid seo a leanas ach go háirithe:

Go bhfuil sé curtha in iúl ag an Eaglais Chaitliceach go bhfuil sí toilteanach dífheistiú a pátrúnachta a mhachnamh
Na sriantachtaí reatha a bhfuil an Stát ag oibriú laistigh díobh, an gá le srianadh leantach amach anseo agus an riachtanas sa chomhthéacs seo an t-uasmhéid úsáide a bhaint as an infrastruchtúr scoile atá ann cheana chun freastal ar an éileamh amach anseo.