24 Bealtaine, 2010 Gríosaíonn an Tánaiste mic léinn chuig iarratais a chur isteach ar dheontais go luath


24 Bealtaine, 2010

Gríosaíonn an Tánaiste mic léinn chuig iarratais a chur isteach ar dheontais go luath

'Beidh deontais le fáil níos luaithe ag mic léinn le fógraí luatha, foirmeacha simplithe agus próiseas éifeachtúil'- Tánaiste

D'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan, Uasal  T.D., sonraí inniu faoi na scéimeanna deontas cothabhála mac léinn don bhliain acadúil seo chugainn.

Áiríonn scéimeanna na bliana seo roinnt feabhsúchán suntasacha riaracháin agus seirbhíse a bhfuil d'aidhm acu a chinntiú go bhfaighidh mic léinn an deontas atá ag dul dóibh in am.  Áiríonn na hathruithe seo:

• Fógra luath i dtaobh scéimeanna agus foirme iarratais 2010 chun éascú le mic léinn iarratas luath a dhéanamh;

• Foirm iarratais deontais úr a bheidh níos fusa le húsáid ag na mic léinn do 2010/11;

• Foirm iarratais deontais mac léinn a bheidh in-íoslódáilte; agus

• Próiseas úr íocaíochta, san áireamh réamhíocaíochtaí d’fhorais deonaithe.

Dheimhnigh an Tánaiste chomh maith nach mbeidh athrú ar bith ar theorainneacha ioncaim chun cáiliú do dheontais cothabhála agus íoc na táille ar sheirbhísí mac léinn, ainneoin go bhfuil an méantuarastal ag dul in ísle.  Féadann tuismitheoirí nó caomhnóirí dleathacha a bhfuil níos lú ná ceathrar cleithiúnaí clainne acu suas le €51,380 a thuilleamh gan an táille ar sheirbhísí mac léinn a íoc.  Féadann an táille bheith chomh hard le €1,500 de réir na hinstitiúide tríú leibhéal.

Ag déanamh an fhógra di agus í ag bualadh le mic léinn Ardteistiméireachta ag Scoil Chuimsitheach Cholm Cille insna Gleannta, Co Dhún na nGall, dúirt an Tánaiste: "Ualach ar na mic léinn leis na blianta agus iad ag tosnú sa tríú leibhéal an mhoill ar íoc a ndeontais.  Leis na céimeanna atá tógtha againn i mbliana chun na foirmeacha a shimpliú, an riarachán a éascú agus na scéimeanna a thabhairt amach go luath thar gach ní, ba cheart go mbeadh na deontais íoctha do na mic léinn níos tapúla.  Mholfainn do gach éinne atá ag súil le bheith ina m(h)ac léinn tríú leibhéal, agus atá intofa, an t-iarratas a chur isteach go luath."

Maidir leis na teorainneacha ioncaim, dúirt an Tánaiste: "De bharr na dteorainneacha ioncaim a bheith gan athrú ainneoin go bhfuil an méantuarastal ag dul in ísle, beidh mic léinn as teaghlaigh atá ag brath ar ioncaim ísle nó meánioncaim intofa do chabhair thábhachtach airgeadais i gcónaí ón Rialtas chun costais a gcuid oideachais tríú leibhéal a chlúdach.”

Dheimhnigh an Tánaiste chomh maith go bhfuiltear, i gcás teaghlach ar ioncaim ísle, ag ardú na tairsí bliantúla ioncaim do mhic léinn atá ag fáil an ardráta speisialta deontais cothabhála, ó €22,308 go dtí €22,703, de réir na gcomparadóirí bainteacha leasa shóisialaigh.   Dá bharr sin, beidh mic léinn as teaghlaigh ar na hioncaim is ísle agus atá ag fáil íocaíochta intofa fadtéarma cosanta sóisialta incháilithe i gcónaí do na huasrátaí deontais.

Déanfar teagmháil dhíreach leis na hiarratasóirí LárOifige Iontrála chun iad a speagadh chun cur isteach go luath ar an deontas.  Beidh sonraí faoi na scéimeanna agus foirmeacha iarratais le fáil ar www.studentfinance.ie.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá scéimeanna deontais 2010/11 do mhic léinn eisithe anois do na forais cáiliúcháin
- na húdaráis áitiúla agus na CGOanna.

Beidh na scéimeanna le fáil ar www.studentfinance.ie an tseachtain seo - tá an fhoirm iarratais agus na nótaí treorach le fáil cheana le híoslódáil agus le comhlánú.

Ón bhliain seo caite ar aghaidh, breithnítear rataí deontas na mac léinn mar chuid den phróiseas bliantúil Buiséid maraon le bearta eile leasa shóisialaigh agus tacaíochta ioncaim.

Machnófar i gcomhthéacs an Bhuiséid níos deanaí i mbliana coigeartú ar bith a bheifear le déanamh i rátaí deontas na mac léinn ó Eanáir amach.
 
Gheobhaidh 57,000 mac léinn - nó beagnach beirt as gach cúigear - tacaíocht airgeadais ón Rialtas faoi scéimeanna deontas na mac léinn.

FEABHSÚCHÁIN SA tSEIRBHÍS RIARACHÁIN

San idirlinn, táimid ag obair go dlúth le húdaráis áitiúla, le CGOanna agus le páirtithe leasmhara bainteacha eile chun leanúint le roinnt tionscnamh chun cur le soláthar níos éifeachtúla deontas mac léinn, san áireamh feabhsúcháin sa tseirbhís maidir le hiarratais, measúnú agus socruithe íocaíochta.

Foirm iarratais deontais úr 2010/11:

Táimid ag tabhairt isteach leagan úr den bhfoirm iarratais do dheontais na mac léinn a bheidh níos fusa le húsáid ag na mic léinn.  Is é an cuspóir ba mhó a bhí againn agus sinn ag athdhearadh leagan amach na foirme ná í a dhéanamh níos inrochtana, níos soiléire agus níos fusa lena húsáid don chustaiméir.  Ba cheart, dá bharr sin, go mbeadh laghdú ar líon na n-iarratas neamhchríochnaithe a fhaigheann na forais deonaithe.  Tá nótaí treorach mar mhapa don fhoirm iarratais tugtha isteach freisin.  Táthar ag súil go gcabhróidh an fhoirm iarratais úr agus na nótaí treorach le mic léinn agus lena dtuismitheoirí foirm iarratais lánchomhlánaithe a chur faoi bhráid agus próiseasú níos tapúla dá n-iarratais a chinntiú.

Foirm iarratais deontais mac léinn a bheidh in-íoslódáilte:

Tá Foirm Iarratais Deontas na Mac Léinn do 2010/11, na Nótaí Treorach agus na Sceidil le fáil anois ar www.studentfinance.ie.  Féadann an mac léinn an fhoirm iarratais a phriontáil síos anois agus í a chomhlánú go hiomlán agus í a chasadh ar ais tríd an bpost go dtí an údarás áitiúil/CGO.  Beidh rogha idirghníomhach den fhoirm iníoslódáilte le fáil do mhic léinn go gairid, rud a chiallóidh go mbeidh siad in ann an fhoirm iarratais a íoslódáil ar an ríomhaire, í a chomhlánú ar an scáileán agus í a phriontáil síos.

Áis iarratais deontais mac léinn ar-líne do 2010/11:

D'fhoilsíomar tairiscint ar 6ú Bealtaine, 2010 d'fhorbairt áise iarratais inscálaithe (scaleable) ar-líne i gcomhar le hearnálacha na CGOanna agus na n-údarás áitiúla chun "dul beo" i mbliana.  Bíodh is nach mbeidh sé seo le fáil ar dtús ach i líon teoranta ceantar, tá sé i gceist go mbeidh clúdach suntasach bainte amach faoi 2011.

Réamhíocaíochtaí d'fhorais deonaithe agus do CGOanna:

Tá próiseas úr íocaíochta curtha i bhfeidhm againn faoina ndéanfar réamhíocaíocht airgid do na forais deonaithe chun cur ar a gcumas íocaíochtaí deontais a dhéanamh do mhic léinn gan ró-mhoill agus an difríocht a réiteach ina dhiaidh sin idir na híocaíochtaí a rinneadh roimh ré agus iad siúd a íocadh iarbhír mar dheontais mac léinn.

CRÍOCH