14 Nollaig, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste Sraith Beart chun Cabhrú le Daoine Dífhostaithe

Inniu d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan T.D.sraith de thionscnaimh nua, leathnaithe atá ceaptha chun cabhrú le daoine dífhostaithe.
 
Ag labhairt di inniu dúirt an Tánaiste "Aithníonn an Plean Téarnaimh Náisiúnta agus Buiséad 2011 araon chomh tábhachtach is atá an ról atá le himirt ag an earnáil oideachais agus scileanna d'ionchais na hÉireann amach anseo. Bunriachtanas i gcomhair na n-ionchas sin is ea a chinntiú go mbíonn na bearta agus na tacaithe riachtanacha ar bun chun cabhrú leo siúd atá dífhostaithe fostaíocht a aimsiú."
 
"Tá an tsraith tionscnamh atá á fógairt inniu agam ceaptha chun cabhrú leo siúd atá dífhostaithe taithí luachmhar oibre a fháil, naisc dhlútha a choinneáil leis an margadh saothair, feabhas a chur ar a gcuid scileanna agus ar a leibhéal oideachais agus faoi dheoidh a gcumas chun fostaíochta a bhreisiú."

Ar na bearta nua a thabharfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna isteach sa bhliain seo chugainn tá;

 • Cruthú nuachiste ilbhliantúil ardoideachais mhargadh saothair €20m chun cur ar chumas daoine dífhostaithe rochtain ar dheiseanna nuálacha páirtaimseartha ardoideachais ó leibhéal an teastais go dtí leibhéal na hiarchéime (Leibhéil 6 go 9 ar an CNC).Eiseofar an chéad ghlao ar thograí faoin gCiste, do €5m in Eanáir 2011.
 • An Scéim Socrúcháin do Phrintísigh Iomarcacha leathnaithe, a chuirfidh oiliúint ar an láthair oibre ar fáil do suas le 1,000 printíseach san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.
 • Tabhairt isteach suas le 700 ionad insna hInstitiúidí Teicneolaíochta i gcomhair printíseach iomarcach agus ceardaithe go luath i 2011.
 • Tionscnamh faoi cheannas fiontraíochta is ea an Clár Forbartha Scileanna agus Intéirneachta atá dírithe orthu siúd atá dífhostaithe ar feadh trí mhí ar a laghad.  Gheobhaidh rannpháirtithe sa chlár socrúchán 12 mhí le hósteagraíochtaí agus glacfaidh siad eilimint shuntasach oideachais agus oiliúna orthu féin.  Tá soláthar déanta ag an Rialtas i gcomhair tacaíochta do 5,000 ionad faoin gclár seo.
 • Leathnófar an Clár Socrúchán Oibre chun suas le 5,000 ionad breise a sholáthar sa tseirbhís phoiblí agus 500 socrúchán eile a sholáthar do chéimithe san earnáil phríobháideach.  Leis sin beidh 7,500 ionad ar fad sa Chlár Socrúchán Oibre. 
   

Ag labhairt di faoi na tionscnaimh nua seo dúirt an Tánaiste "Tograí nuálacha is ea na tionscnaimh nua seo atá ceaptha go sainiúil chun cabhrú leo siúd atá dífhostaithe gabháil ar ais chun fostaíochta."

"Tá an meathlú seo dulta i gcion ar dhaoine ar gach aon leibhéal oideachais agus scileanna.Táimid tiomanta chun a chinntiú go mbíonn teaglaim chuí de fhreagairtí oideachasúla agus de fhreagairtí oiliúna ar bun chun cabhrú leo siúd go léir a bhfuil a gcuid jabanna caillte acu gabháil ar ais chun fostaíochta inmharthana.  Is é sin an fáth go bhfuilim ag fógairt an teaglaim éagsúil seo de thaithí oibre agus de sholáthar uasoiliúna anseo inniu. Éascoidh agus misneoidh na bearta seo rochtain bhreisithe ar thionscnaimh ghníomhachtaithe an mhargadh saothair ag raon leathan daoine ó chéimithe a dífhostaíodh le déanaí go printísigh agus ceardaithe iomarcacha".

Lean an Tánaiste uirthi "Ionaid is ea na hionaid seo de bhreis ar na gnáthionaid Breisoideachias agus Ardoideachais ag FÁS, a bheidh mo Roinnse ag soláthar i gcónaí i 2011. Freagairt chuimsitheach is ea an comhsholáthar seo ar riachtanais uasoiliúna agus taithí oibre daoine dífhostaithe in Éirinn. Tá clár oideachais agus oiliúna mo Roinnse ina bhunsraith faoi Phlean Téarnaimh Náisiúnta an Rialtais, lena bhfillfidh Éire ar an mborradh inmharthana eacnamaíoch."
  
Nóta d'Eagarthóirí
Anseo thíos tá tuilleadh sonraí faoin gcúig thionscnamh nua a d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna:
1. Ciste ilbhliantúil ardoideachais mhargadh saothair €20m
Táthar ag cruthú Nuachiste ilbhliantúil €20m chun cur ar chumas daoine dífhostaithe rochtain ar dheiseanna nuálacha páirtaimseartha ardoideachais ó leibhéal an teastais go dtí leibhéal na hiarchéime (Leibhéil 6 go 9 ar an CNC).á sé d'aidhm ag an gCiste éascú le daoine dífhostaithe i ngach cearn den tír uasoiliúint agus athoiliúint a fháil i réimsí ina mbeidh deiseanna mhargadh saothair ann faoi láthair agus amach anseo.
 
Oibreoidh an Ciste ar bhonn iomaíoch. Beidh sé ar fáil d'ollscoileanna, d'Institiúidí Teicneolaíochta, agus do sholáthróirí príobháideacha ardoideachais nach oibríonn ar son brabúis, a thairgeann cláir atá creidiúnaithe ag HETAC.
 
Leithdháilfear an Ciste trí mheán roinnt Glaonna ar Thograí, agus foilseofar an chéad ceann daoibh sin, ar do €5m é,in Eanáir 2011. Eiseofar tuilleadh glaonna i gceann tréimhsí thar na trí bliana amach romhainn agus féadfar leibhéil gníomhaíochta a choigeartú ar bhonn measúnaithe leanúnaigh ar tháirgí agus ar thorthaí na gclár.
 
Bainisteoidh an tÚdarás um Ardoideachas (An tÚdarás) an Ciste thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna. Déanfaidh painéal saineolaíoch measúnaithe cinntí maidir le leithdháileadh maoinithe, a mbeidh Cathaoirleach neamhspleách seachtrach aige, arna thacú ag an Údarás.  Foilseofar na critéir chun cláir a roghnú faoin chéad ghlao i mí Eanáir. Táthar ag súil go gcuimseoidh siad seo fianaise ar chláir a bheith ag teacht le riachtanais scileanna na réigiún; gafacht le tionsclaíocht agus le fostóirí; costas agus luach ar airgead.
 
Táthar ag súil go mbeidh Ardteastas (CNC Leibhéal 5) ar a laghad ag rannpháirtithe nó a choibhéis i dtéarmaí taithí oibre agus go mbeidh siad tar éis bheith dífhostaithe ar feadh íostréimhse de 6 mhí.Maoineofar ionaid ar chláir pháirtaimseartha, seachadta go solúbtha, sa chaoi go mbeidh ar chumas rannpháirtithe bheith ar fáil i gcónaí chun fostaíocht a lorg.

Tá sé i gceist go gcríochnófar an próiseas tairisceana agus measúnaithe faoin gcéad ghlao laistigh de thréimhse 3 mhí sa chaoi go mbeidh soláthróirí in ann ionaid a thairiscint ar chláir ó Aibreán 2011. Déanfaidh an tÚdarás, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cosanta Sóisialta deimhin de go bhfoilseofar eolas iomlán maidir le teidlíochtaí tacaithe ioncaim nuair a bheidh na cláir a roghnófar á bhfógairt.

2. Scéim Socrúcháin do Phrintísigh Iomarcacha 2011 san Earnáil Phoiblí agus san Earnáil Phríobháideach
Tá an Roinn ag cur buiséid de €7.3m ar fáil do FÁS d’fhonn 1,000 printíseach iomarcach a fhóirdheonú san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.  Cabhróidh sé seo le printísigh iomarcacha a gcuid oiliúna a chríochnú.
 
Táthar ag athrú an mhodha fhóirdheonaithe faoi scéim 2011 chun socrúchán phrintísigh iomarcaigh a dhéanamh níos inmharthana d’fhostóirí. Faoi láthair soláthraíonn FÁS ranníocaíocht €250 phá sa tseachtain d'fhostóir a bhfuil printíseach iomarcach tógtha ar shocrúchán oibre aige. Ní mór don fhostóir pá an phrintísigh a thabhairt suas do rátaí comhaontaithe tionsclaíochta ag brath ar a chéimniú.

I 2011 ní bheidh ar fhostóirí pá phrintísigh iomarcaigh a fhorlíonadh ach ina ionad sin íocfaidh FÁS ráta caighdeánach oiliúna do gach aon phrintíseach, is cuma an bhfuil an fostóir san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach, ag rátaí seachtainiúla oiliúna de €260 (Céim 3), €350 (Céim 5) agus €400 (Céim 7). 

Táthar ag leathnú i 2011 na Scéime Socrúcháin do Phrintísigh Iomarcacha atá ann faoi láthair chun socrúcháin oibre san earnáil phoiblí chomh maith leis an earnáil phríobháideach a chuimsiú. Cuirfear san áireamh fostóirí de chuid na hearnála poiblí ar nós an FSS, na húdaráis áitiúla agus Oifig na nOibreacha Poiblí d’fhonn an raon is leithne is féidir a sholáthar d’fhostóirí atá i gcumas socrúcháin ar an láthair oibre a thabhairt do phrintísigh iomarcacha ag Céimeanna 3, 5 agus 7 den timthriall printíseachta. Ceapadh an leathnú seo ar an scéim reatha chun teacht timpeall ar an laghdú reatha ar shocrúcháin na hearnála príobháidí de bharr an chor chun donais ar ghníomhaíocht na hearnála foirgnithe.

Tá scéim reatha 2010 tar éis oiliúint agus socrúcháin a chur ar fáil do 417 bprintíseach go nuige seo.

3. Ionaid do Phrintísigh Iomarcacha agus Ceardaithe insna hInstitiúidí Teicneolaíochta 

Tá sé d'aidhm ag FÁS, i gcomhar leis an Údarás agus leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta, roinnt áirithe tionscnamh gníomhachtaithe an mhargadh saothair a chur ar fáil i réimsí an oideachais agus na hoiliúna do suas le 700 printíseach agus ceardaithe iomarcach go luath i 2011. 

Ar na bearta seo tá:

 • Tá na hInstitiúidí Teicneolaíochta ag forbairt chláir d'aga gearr 4 seachtaine chun printísigh iomarcacha a ullmhú chun a bhfuil fágtha dá gcuid measúnaithe a athdhéanamh.
 • Tá clár píolótach iar-Chéim 6 do theastas i scileanna inaistrithe ó cheard go chéile á chur ar fáil do phrintísigh iomarcacha agus ceardaithe. Beidh an clár lánaimseartha 12 seachtaine seo ar fáil do na printísigh iomarcacha sin go léir a chríochnaigh Céim 6 go rathúil ach nach bhfuil in ann rochtain ar fhostaíocht chun Céim a 7 a chríochnú.
 •  Ina theannta sin, tá FÁS i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, tar éis cúrsa speisialta a fhorbairt in ardscileanna do cheardaithe iomarcacha plástrála a thosnóidh go luath i 2011. Cuirfidh an clár ar chumas ceardaithe leathnú isteach i réimsí speisialta agus idirghníomhóidh sé leis an gCumann Seoirseach agus le hIontaobhas Oidhreachta na hÉireann.
 •  Tá FÁS agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir tar éis  clár oiliúna a fhorbairt do cheardaithe iomarcacha chun teastas i bhfiontraíocht a fháil.  Cuirfidh an clár ar chumas rannpháirtithe a mheasúnú cé chomh indéanta is atá sé a ngnólacht féin a thosnú  agus smaoineamh ghnó nó fréamhshamhail a fhorbairt agus a thástáil ar an margadh.

4. Clár Forbartha Scileanna agus Intéirneachta

Tionscnamh nua ghníomhachtaithe an mhargadh saothair faoi cheannas fiontraíochta is ea an Clár Forbartha Scileanna agus Intéirneachta atá dírithe orthu siúd atá dífhostaithe ar feadh trí mhí ar a laghad. Faoin gclár seo tairgfear do rannpháirtithe socrúchán 12 mhí le hósteagraíochtaí san earnáil phríobháideach nó deonach nó pobail. I dteannta leis an socrúchán féin, glacfaidh rannpháirtithe eilimint shuntasach oideachais agus oiliúna orthu féin, a theisteofar, agus díreoidh siad ar a gcuid scileanna agus inniúlacht a fheabhsú.

Beidh cúram bhainistithe an chláir ar FÁS. Gheobhaidh rannpháirtithe sa chlár liúntas ionann lena dteidlíocht leasa shóisialaigh. I dteannta leis an liúntas seo, gheobhaidh rannpháirtithe 'Bónas Uasoiliúna' de €100 sa tseachtain i rith na céime socrúcháin 12 mhí den chlár.

Tá sé i gceist bealach struchtúrtha chun fostaíochta a thairiscint do dhaoine dífhostaithe trí shocrúchán 12 mhí maraon le heilimint shuntasach oideachais agus oiliúna a chur ar fáil.
 
Braithfidh an rath a bheidh ar an gclár go hiomlán ar an glacadh a bheidh ag fiontraíochtaí leo agus ar a dtoilteanas siúd chun socrúcháin ar ardchaighdeán a thairiscint do dhaoine dífhostaithe. Tá soláthar déanta ag an Rialtas i gcomhair tacaíochta do 5,000 ionad faoin gclár seo; tá sé seo faoi réir ag an leibhéal suime agus tógála suas i measc lucht fiontraíochta, áfach.  Éascóidh an Rialtas na socrúcháin seo trí FÁS agus cuirfidh sé ar fáil an soláthar oideachais agus oiliúna do rannpháirtithe. Táthar faoi láthair ag ullmhú sonraí an chláir agus táthar ag súil go mbeidh sé ag feidhmiú i ngar do dheireadh na chéad ráithe de 2011.

5. Clár Socrúchán Oibre
Soláthraíonn an Clár Socrúchán Oibre suas le naoi mí taithí oibre do dhaoine dífhostaithe, céimithe ina measc. Tá an Clár ar fáil do gach earnáil den gheilleagar, san áireamh an earnáil phríobháideach, an earnáil phoiblí, an earnáil dheonach agus earnáil an phobail. Is í is aidhm don chlár ná rannpháirtithe a choinneáil gar don mhargadh saothair agus taithí luachmhar oibre a thabhairt dóibh a bheidh ina cabhair dóibh chun fostaíocht a aimsiú amach anseo.
I mBuiséad 2011, chinn an Rialtas ar líon na socrúchán a bhí tairgthe faoin gClár Socrúchán Oibre a leathnú ón líon reatha ionad, 2,000 go 7,500 ionad. Tá sé seo comhdhéanta de 5,000 ionad breise sa tseirbhís phoiblí agus 500 socrúchán eile do chéimithe san earnáil phríobháideach.

CRÍOCH