17 Samhain, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna ceapachán Comhaltaí Nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Inniu d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan, T.D., ceapachán comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta i gcomhair téarma oifige nua dar chríoch Samhain 2014.   Bunaíodh An Chomhairle faoin Acht Oideachais, 1998 chun comhairle a thabhairt faoi sholáthar oideachais trí Ghaeilge i scoileanna go ginearálta, agus faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge, chun soláthar téacsleabhar agus áiseanna foghlama a chomhordú, chun seirbhísí taca a sholáthar do scoileanna agus chun taighde a sheoladh.

Dúirt an Tánaiste go bhfuil ról lárnach ag an gComhairle maidir le cur chun cinn na Gaeilge, agus lena chinntiú go mbíonn scoileanna a bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu trealmhaithe le hábhair foghlama ar ardchaighdeán chun freastal ar riachtanais na múinteoirí agus na mac léinn.  Imreoidh sí ról an-tábhachtach i bhfeidhmiú Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge.

Ghabh an Tánaiste a buíochas leis na comhaltaí den Chomhairle atá ag dul as oifig as a dtiomantas agus as a ngairmiúlacht, agus dúirt go raibh sí “ag súil le bheith ag obair go dlúth leis gComhairle nua thar na blianta le teacht”.

Comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

www.education.ie/servlet/blobservlet/pr_members_of_new_council.pdf