28 Meán Fómhair - An Bille Oideachais (Leasú) 2010

Foilsíonn an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna an Bille Oideachais (Leasú) 2010 ? Bille a réitíonn an bealach do rannpháirtíocht na CGOanna sa mbunoideachas agus a dhéanann roinnt athruithe móra eile ar an Acht Oideachais agus ar Acht na Comhairle Múinteoireachta.
 
Inniu, d'fhoilsigh an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan TD, an Bille Oideachais (Leasú) 2010 a dhéanann foráil do chreatlach reachtaíochta a ligfidh do Choistí Gairmoideachais bheith rannpháirteach i soláthar an bhunoideachais.

Ag foilsiú an Bhille Oideachais (Leasú) 2010 di dúirt an Tánaiste 'Leis na hathruithe atá ag teacht ar shochaí na hÉireann tá éilimh nua casta á ndéanamh ar ár gcóras oideachais agus é ag freastal ar riachtanais éagsúla na bpobal againne.
 
'Tá samhail nua de scoil náisiúnta pobail ann, atá á bpíolótú i ndá suíomh i mBaile Átha Cliath ó Mheán Fómhair 2008 i leith agus i dtrí shuíomh eile i gContaetha Áth Cliath, Chill Dara agus na Mí ó Mheán Fómhair 2010 i leith, agus a bhfuil d'aidhm aici riar ar an riachtanas le héagsúlacht nua soláthar oideachais laistigh de chreatlach shuíomh amháin scoile.

'Déanann an Bille seo foráil do bhunú scoileanna náisiúnta pobail faoi phátrúnacht an CGO agus, i dtosca áirithe, do CGO do theacht chun bheith ina phátrún nó ina chomh-phátrún ar bhunscoil atá ann cheana féin.'

Dúirt an Tánaiste ina theannta sin go raibh sí freisin ag tapú na deise a chuireann an Bille seo ar fáil chun roinnt leasuithe tábhachtacha eile ar an Acht Oideachais, 1998 agus ar Acht na Comhairle Múinteoireachta, 2001 a thabhairt ar aghaidh. 

'Déanann an Bille foráil do shoiléiriú i leith sheachadadh seirbhísí teiripe urlabhra do mhicléinn; do chealú an Choiste um Míbhuntáiste Oideachasúil; agus do shocruithe chun daoine nach múinteoirí cláraithe faoi Acht na Comhairle Múinteoireachta, 2001 iad a fhostú i dtosca eisceachtúla, teoranta áirithe.'

Mar fhocal scoir dúirt an Tánaiste 'Is í an aidhm lárnach atá romham ná an fócas a choinneáil ar an oideachas is fearr a sholáthar dár bpáistí uile in aimsir seo na héagsúlachta móire éilimh agus na dtosca deacra eacnamaíocha.?

Tá an Bille Oideachais (Leasú) 2010 ar fáil le híoslódáil ar shuíomh gréasáin an Oireachtais www.oireachtas.ie

Críoch
 

Nótaí d'Eagarthóirí

Is iad príomhfhorálacha an Bhille ná:

Cumhachtaí agus dualgais Coistí Gairmoideachais i leith bunscoileanna
Déanann an Bille foráil do rannpháirteachas CGO i soláthar an bhunoideachais bíodh sin as stuaim an CGO féin nó de réir ordú an Aire.  I gcead don Aire, is féidir le CGO scoil a bhunú agus a chothabháil chun bunoideachas a sholáthar, agus is féidir leis teacht chun bheith ina phátrún nó ina chomh-phátrún ar bhunscoil atá ann cheana féin.

Ballraíocht Bord Bainistíochta
Forálann an Bille go gcloífidh bord bainistíochta scoile a bheidh bunaithe faoin reachtaíocht seo leis na nósanna imeachta a rialaíonn ceapadh bord bainistíochta i mbunscoileanna aitheanta eile.

Soiléiriú i leith sheachadadh seirbhísí teiripe urlabhra do mhicléinn
Déanann an Bille foráil do leasú ar shainmhíniú ?seirbhísí tacaíochta? san Acht Oideachais, 1998 chun an scéal a shoiléiriú maidir le seachadadh seirbhísí teiripe urlabhra agus seirbhísí eile sláinte agus pearsanta do mhicléinn atá in aois freastal scoile.

Ní bheidh tionchar ag na forálacha atá molta ar infhaighteacht, trí Fheidhmeannas na Seirbhísí Sláinte, seirbhísí teiripe urlabhra ag páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.  Níl laghdú ar thiomantas na Roinne do thacaíocht chomhordaithe a thabhairt do theaghlaigh a bhfuil páistí iontu a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.  Leanfaidh an Roinn uirthi ag obair le comhpháirtithe insna hearnálacha sláinte agus míchumais trí mheán na Foirne Trasearnála, a bunaíodh faoi choimirce Oifig an Aire Comhionannais, Míchumais agus Meabhairshláinte, agus Ghrúpa Faireacháin Pháirtithe Leasmhara na Straitéise Náisiúnta Míchumais.

Cealú an Choiste um Míbhuntáiste Oideachasúil
Tacaíonn an Bille le cinntí an Rialtais faoi chuíchóiriú áisíneachtaí i mBuiséad 2008.  Déanann sé foráil do chealú an Choiste um Míbhuntáiste Oideachasúil, Coiste foirmeálta reachtúil nach dteastaíonn a thuilleadh chun comhairle a thabhairt faoi cheist an mhíbhuntáiste oideachasúil.
 
Tá an Roinn tiomanta do chomhairliú leanúnach a choinneáil leis na comhpháirtithe oideachais agus le páirtithe leasmhara eile faoin míbhuntáiste oideachasúil agus faoin gclár leathan oibre a bhaineann le cuimsiú sóisialta.  Leanfaidh an Roinn uirthi chomh maith ag feidhmiú DEIS, an Plean Aicsin do Chuimsiú Oideachasúil a dhéanann soláthar do riachtanais oideachasúla páistí agus daoine óga as pobail atá faoi mhíbhuntáiste.

Daoine nach múinteoirí cláraithe iad a fhostú i dtosca eisceachtúla, teoranta áirithe
Déanann an Bille foráil do dhaoine nach múinteoirí cláraithe iad a fhostú i dtosca eisceachtúla, teoranta áirithe tar éis dul i gcomhairle le bainistíocht, leis na ceardchumainn agus leis an gComhairle Múinteoireachta.  Is í fírinne an scéil ag scoileanna é nach féidir i gcónaí múinteoir cláraithe a fhruiliú de bharr mórán cúiseanna, e.g. cúiseanna geografacha, méaduithe sa daonra agus leithdháileadh post breise, ainneoin go gcoimeádtar le líon mór céimithe a chur amach i gcónaí.

Críoch