22 Meán Fómhair, 2010 - Lainseálann an Rialtas straitéis nua chun an líon idirnáisiúnta macléinn a mhéadú as cuimse

Díríonn an treoirphlean ar thuillimh €1.2 billiún sa bhliain ón earnáil choigríche oideachais

Inniu lainseáil an Rialtas straitéis nua mhór a bhfuil d’aidhm aici an líon idirnáisiúnta macléinn a mhéadú de 50% san ardoideachas agus de 25% i scoileanna teagaisc an Bhéarla faoi 2015.
  
Ar an treoirphlean cúig bliana - Infheistiú i gCaidreamh Domhanda - a bheith curtha i bhfeidhm ina hiomláine beidh an earnáil idirnáisiúnta oideachais ag tuilleamh €1.2 billiún sa bhliain do gheilleagar na hÉireann faoi 2015.  Meastar gur fiú €900m sa bhliain í faoi láthair.

Lainseáil an Rialtas freisin córas nua inimirce i gcomhair macléinn idirnáisiúnta – a leasaíonn na riachtanais iontrála cé go gcuireann sé cosaintí ar bun chun mí-úsáid an chórais a chosc.

Inniu lainseáil an Taoiseach, an tUas Brian Cowen, TD, an straitéis go comhpháirteach leis an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, an tUas Mary Coughlan TD, agus leis an Aire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí, an tUas Dermot Ahern TD.
 
Dúirt an Taoiseach: "Is í is aidhm dúinn ná go mbeadh cáil ar Éirinn mar cheann de na soláthróirí oideachais idirnáisiúnta is mó ar domhan.  Léiríonn an straitéis seo agus an córas nua inimirce macléinn plean comhroinnte faoina mbeidh Éire in ann dul in iomaíocht ar an gcaighdeán is airde ar domhan agus micléinn tréitheacha a mhealladh ón iasacht."

Dúirt an Tánaiste: "Deis iontach é seo d'Éirinn bheith ina ceannaire domhanda ar sholáthar oideachais ar ardchaighdeán don chéad ghlúin eile de cheannairí, fiontraithe, agus cinnteoirí a rachaidh i gcion ar a dtíortha féin agus a chruthóidh gréasáin ríthábhachtacha tionchair d'Éirinn.

"Is ceart go mba eispéireas bunathraithe an scolaíocht in Éirinn a chuirfeadh go mór le gairmréimeanna agus forbairt phearsanta na macléinn ina dhiaidh sin.  Tairgimid na caighdeáin is airde oideachais ach ní mór dúinn chomh maith eispéireas leithleach scolaíochta a thairiscint i dtreo is go mbeimid in ann dul in iomaíocht go hidirnáisiúnta chun na micléinn is fearr a mhealladh."

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt: "Tá sé de chumas ag micléinn ardchéime nach as an LEE iad teacht chun bheith ina bhfiontraithe, ina bhfostaithe ardscile nó ina dtaighdeoirí eolaíochta in earnálacha lárnacha den gheilleagar sna todhchaí.  Is den tábhacht é mar sin go soláthróimis deis do chéimithe den sórt sin nach as an LEE iad dul ar aghaidh laistigh den chóras inimirce tar éis céim a bhaint amach, agus deis dóibh a gcuid scileanna a úsáid chun leasa gheilleagar na hÉireann."

Leagann an straitéis amach 10 aicsean atá sa chroí aige chun feabhas a chur ar fheidhmíocht gheilleagrach Éireann, ina measc cur chuige bunaithe ar an gcomhpháirtíocht idir an Rialtas agus na hearnálacha oideachais, agus branda náisiúnta athnuaite atá á bhainistiú ag Fiontraíocht Éireann.

Forbraíodh an straitéis oideachais idirnáisiúnta agus na rialacha nua i leith inimirce macléinn ar scáth a chéile agus gabhann siad le chéile go comhlántach.

Tá an Grúpa Ardleibhéil a d'fhorbair an straitéis nua déanta suas d'ionadaithe sinsearacha as na hollscoileanna, as na hinstitiúidí teicneolaíochta, as na coláistí príobháideacha ardléinn, as scoileanna teagaisc an Bhéarla, agus as na Ranna Rialtais agus na háisíneachtaí Stáit cuí.  Ghabh an Tánaiste a buíochas le baill an Ghrúpa as ar chuir siad le forbairt an chur chuige nua seo.

Tá an straitéis le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus ar www.educationireland.com.

Nóta d'Eagarthóirí

Anuraidh, thug an Rialtas faomhadh do chreatlach nua i gcomhair chur chun cinn, comhordú agus rialáil oideachais idirnáisiúnta de rogha ar bhunú "Oideachas Éireann" mar áisíneacht nua reachtúil.
Mar chuid den chreatlach nua seo, bunaíodh an Grúpa Ardleibhéil go déanach i 2009 agus bhí sé déanta suas d’ionadaithe sinsearacha as na hollscoileanna, as na hinstitiúidí teicneolaíochta, as na coláistí príobháideacha ardléinn, as scoileanna teagaisc an Bhéarla (agus as Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn freisin), agus as na Ranna Rialtais agus na háisíneachtaí Stáit cuí. 

D'ordaigh an Rialtas don Ghrúpa straitéis a tháirgeadh chun feabhas a chur ar fheidhmíocht Éireann i réimse an oideachais idirnáisiúnta.

Forbraíodh an straitéis agus an t-athbhreithniú ar inimirce macléinn ar scáth a chéile, agus tá an dá thuairisc comhlántach dá chéile.
 
Is iad na spriocanna lárnacha do 2015 ná;

  •  An líon foriomlán idirnáisiúnta macléinn san ardoideachas a mhéadú de 50% go 38,000.
  •  An lion macléinn i scoileanna teagaisc an Bhéarla a mhéadú de 25% go 120,000.
  •  An céatadán de mhicléinn idirnáisiúnta lánaimseartha san ardoideachas atá ag tabhairt faoi thaighde nó faoi chláir  iarchéime teagasctha a mhéadú go 35%, ó 23% mar atá faoi láthair.
  • Tionchar geilleagrach an oideachais idirnáisiúnta a mhéadú go dtí os cionn €1.2 billiún.

Leagann an straitéis amach 10 aicsean atá sa chroí aige chun feabhas a chur ar fheidhmíocht gheilleagrach Éireann, ina measc cur chuige bunaithe ar an gcomhpháirtíocht idir an Rialtas agus na hearnálacha oideachais, agus branda náisiúnta athnuaite atá á bhainistiú ag Fiontraíocht Éireann.

Tá 10 aicsean straitéiseacha molta ag an nGrúpa chun cur le feidhmíocht Éireann i réimse an oideachais idirnáisiúnta.

1.    Cuirfidh Éire lena feidhmíocht tríd an gcomhpháirtíocht agus tríd an gcomhoibriú.  Cuimseoidh an t-aicsean seo meicníochtaí comhordaithe treisithe, ar a n-áirítear bunú cheithre meitheal téamacha chun obair an Ghrúpa Ardleibhéil ar an Oideachas Idirnáisiúnta a chomhlánú agus spriocdhíriú margaí tosaíochta ina ndéanfar aicsin comhoibritheacha.  Oibreoidh an Grúpa Ardleibhéil i gcomhar leis an gCoiste Seasta Idir-rannach ar an Inimirce Macléinn, a bhfuil an Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí ina Cathaoirleach air, chun cur chuige comhordaithe náisiúnta a éascú.     
     
2. Déanfar athfhorbairt ar bhranda "Oideachas Éireann" agus treiseofar le cur chun cinn agus margaíocht náisiúnta. Beidh Fiontraíocht Éireann chun tosaigh in athfhorbairt an bhranda náisiúnta le tacaíocht airgeadais ón earnáil oideachais.

3.   Beidh an t-ardchaighdeán ag croílár tairisceana na hÉireann.  Beidh Cód reachtúil Cleachtais agus Marc Cáilíocht san oideachas, a dhámhfar ar institiúidi oideachais a bhaineann critéir áirithe amach, ina mbonn le deimhniú cáiliochta san oideachas agus i seirbhísí gaolmhara a sholáthraítear do mhicléinn idirnáisiúnta.  Beidh ar institiúidi tacaithe cuí a chur ar bun, tacaithe a bhaineann le cúram tréadach ina measc, i gcomhair macléinn idirnáisiúnta.

4.   Beidh polasaithe na hÉireann maidir le víosaí, inimirce agus obair go láidir agus beidh cumas iomaíochta iontu.  Feidhmeoidh Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce Éireannaí na Roinne Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí  na leasuithe ar an inimirce macléinn agus moltaí gaolmhara chun cur le córas víosaí macléinn na hÉireann agus le cumas iomaíochta na hÉireann go ginearálta i réimse an oideachais idirnáisiúnta.

5.   Beidh institiúidi ardléinn na hÉireann i gcumas iomaíochta domhanda agus beidh siad dírithe go hidirnáisiúnta. Cuirfidh institiúidi a bhfíseanna idirnáisiúnta in iúl mar chuid dá misean mór agus cuirfidh siad struchtúir chuí ar bun chun iad a chur i gcrích.

6.   Forbróidh Éire tairiscintí idirnáisiúnta spriocdhírithe, ábhartha.  Díreofar ar chatagóirí sainiúla macléinn idirnáisiúnta ar dócha dóibh a bheith ar an  gcéad ghlúin eile de cheannairí, fiontraithe agus cinnteoirí agus beidh na cláir oideachais a thairgfear in oiriúint dá riachtanais agus dá leas.
 
7. Beidh polasaithe Rialtais comhsheasmhach, tacúil.   Úsáidfear an Grúpa Ardleibhéil agus a cheithre meitheal chun comhsheasmhacht polasaí agus chur chuige ag Ranna agus Áisíneachtaí Rialtais a éascú.  Feidhmeofar agus maoineofar cláir nua scoláireachtaí, a bheidh mar mhalairt ar scéimeanna déthaobhacha na Roinne Oideachais agus Scileanna atá ann faoi láthair, i gcomhpháirtíocht  leis an Roinn agus leis na hinstitiúidi ardléinn. Beidh ciste beag straitéiseach ag an Roinn chomh maith chun tacú le tionscnaimh aon uaire taighde agus eile a bheidh ceaptha chun cur le stádas na hÉireann mar lárionad oideachais idirnáisiúnta.

8. Treiseoidh Éire a Líonraí Tionchair.  Glacfar cur chuige níos straitéisí chun caidreamh a choinneáil leis an diaspóra ar cuireadh oideachas Éireannach orthu.

9. Misneofar le Soghluaiseacht  Amach i measc ball foirne agus macléinn Éireannacha.  Ní mór don idirnáisiúnú cothromaithe an tsoghluaiseacht amach a chuimsiú, a chuireann le scileanna idirchultúrtha agus saineolas idirnáisiúnta ball foirne agus macléinn araon in institiúidi ardléinn na hÉireann.
 
10. Cuirfidh comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú san AE le feidhmíocht na hÉireann.  Pléifear an poitéinseal do chomhoibriú i réimse an oideachais idirnáisiúnta Thuaidh-Theas a rachaidh chun a leasa araon. Glacfaidh Éire páirt ghníomhach i bhforbairt straitéise nua ardléinn idirnáisiúnta atá molta ag an AE agus i gcláir soghluaiseachta de chuid an AE.


 Is é an Grúpa Ardleibhéil a bheidh freagrach as an bhfeidhmiú foriomlán agus déanfar monatóireacht ar an dul chun cinn i dtreo na n-aidhmeanna agus na spriocanna náisiúnta trí tuairisc bhliantúil a fhoilsiú faoi idirnáisiúnú an oideachais in Éirinn.  Déanfar an feidhmiú i gcéimeanna i gcaitheamh na straitéise cúig bliana ar fad.

CRÍOCH