16 Meán Fómhair, 2010 - Lainseálann an tAire White an chéad "Straitéis Idirchultúrtha Oideachais" náisiúnta in Éirinn, 2010-2015

Inniu lainseáil an tAire Stáit do Chomhionannas, Comhtháthú agus Cearta Daonna, Mary White TD, an chéad Straitéis Idirchultúrtha Oideachais náisiúnta in Éirinn.

Cuimsíonn an Straitéis, tréimhse cúig bliana saoil aici, na deich gcomhchuid lárnacha agus na cúig aidhm ardleibhéil den oideachas idirchultúrtha, agus tá siadsan ina mbonn le plean feidhmithe na Straitéise.

Tá plean comónta molta i gcomhair gach ceann de na hearnálacha oideachais, iad bunaithe ar na torthaí a tháinig as an taighde leathan agus as na comhairliúcháin fairsinge.

Ag labhairt di ag lainseáil na Straitéise i bPáirc an Chrócaigh inniu thug an tAire White cuntas ar a cuid aidhmeanna. 

'Foghlaimeoirí a chur ag an gcroí aige trí urraim a thabhairt don éagsúlacht luachanna, creideamh, teangacha agus traidisiún i sochaí na hÉireann agus cabhrú le hoideoirí, is cuma cén suíomh ina bhfuil siad, chun timpeallacht foghlama a chruthú ina mbíonn an cuimsiú agus an comhtháthú i measc na foghlama idirchultúrtha ina norm.’
 
Thug an tAire aitheantas don dea-chleachtas atá ann cheana thar na hearnálacha oideachais ar fad,

'Táim muiníneach gur féidir aidhmeanna na Straitéise a bhaint amach trí thógáil ar an dea-chleachtas atá ann cheana agus ar sheantaithí agus gairmiúlacht ár gcuid oideoirí.’

Leag an tAire béim ar thábhacht na Straitéise ní hamháin do na himirceoirí inár measc ach do na hóstphobail chomh maith os rud é gur

'Próiseas dinimiceach dhá bhealach is ea an comhtháthú agus buntáiste is ea an éagsúlacht a chuirfidh le saol gach uile dhuine againn.'

Tá an dá phobal an–éagsúil iontu féin mar is léir óna gcuid teangacha agus cultúr éagsúla, agus de bharr gur den Lucht Siúil cuid acu - gan ach an méid sin a lua.

Mar fhocal scoir thagair an tAire don tábhacht a bhaineann lenár mbearta féin os rud é
 
'Go mbaineann an Straitéis agus feidhmiú na Straitéise le machnamh, pleanáil agus gníomhú i mbealach pas nua, agus leis an dea-chleachtas a oibriú amach agus sinn feasach ar an éagsúlacht agus ar an ngá le timpeallachtaí idirchultúrtha foghlama a chruthú.’ 

San óráid aici ghlac an tAire buíochas chomh maith leo siúd ar fad a bhí i láthair, mórán daoine ina measc a bhí páirteach go gníomhach i bhforbairt na Straitéise.

'Agus athrú ag teacht ar shochaí na hÉireann i gcónaí is den tábhacht é go dtabharfaimís aird ar an gcaoi ina bhfuil an éagsúlacht ag teacht chun cinn agus ar an gcaoi a bhfuilimid ag freastal ar riachtanais ár gcuid mac léinn agus oideoirí go léir.’

Tá an Straitéis le fáil ar shuíomhanna gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Oifige an Aire do Chomhtháthú.

Críoch