04 Lúnasa, 2010 - Cinntíonn an Tánaiste go mbeidh sé níos éascaí do mhúinteoirí rochtain ar an scéim' Rothaigh chun na hOibre'

Cinntíonn an Tánaiste go mbeidh sé níos éascaí do mhúinteoirí rochtain ar an scéim' Rothnaigh na hOibre'

Dheimhnigh an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan TD, inniu go mbeidh sí ag leasú na scéime 'Go hObair ar Rothar' do mhúinteoirí agus foireann scoile.

Faoin scéim 'Go hObair ar Rothar' bíonn feidhm le díolúine chánach i bhfoirm sochar comhchineáil, áit a dtoilíonn fostaí le cuid dá t(h)uarastal a thabhairt suas d'fhonn ligint dá f(h)ostaitheoir rothar nua agus/nó trealamh sábháilteachta rothair, suas go luach €1,000, a cheannach thar a c(h)eann.
 
Ní íocann an fostaí cáin, ASPC, tobhach ioncaim ná asbhaint a bhaineann le pinsean ar an luach saothair a tugadh suas.

Agus ciorclán athbhreithnithe do scoileanna á fhoilsiú aici, dúirt an Tánaiste faoi chuid den aiseolas a fuair sí faoi scéim 2010, 'D'aibhsigh sé an gá le tuilleadh solúbthachta agus le tréimhse fadaithe le hiarratais a dhéanamh chun ligint do  mhúinteoirí agus foireann scoile feidhm a bhaint as sochair na scéime ‘Rothaigh  chun na hOibre'

'Faoi scéim athbhreithnithe 2011 beidh múinteoirí a bheidh ag filleadh ar an obair i mí Mheán Fómhair seo chugainn in ann iarratas a chur isteach ar an scéim, agus asbhaint tuarastail i 2011 go dtí an Bealtaine seo chugainn a shocrú.
 
'Níorbh ionann is scéim 2010 a dúnadh ar iarratasóirí i mí Eanáir, agus an scoilbhliain leathchaite, faoi scéim 2011 beidh cead acu iarratais a chur isteach ar feadh an chuid is mó den scoilbhliain.'

Dúirt an Tánaiste gur ag dul i méid atá an tóir ar an scéim 'Rothaigh chun na hOibre' agus go leanfadh sí uirthi ag obair chun an scéim a dhéanamh chomh solúbtha agus chomh inrochtana agus is féidir do mhúinteoirí, cúntóirí riachtanas speisialta, oifigigh cléireachais, feighlithe agus cúramóirí leanaí a íoctar as párollaí a oibríonn a Roinnse.

Is féidir cóip den chiorclán athbhreithnithe a rochtain ar an nasc gréasáin seo a leanas:


www.education.ie/servlet/blobservlet/cl0046_2010.doc


CRÍOCH