28 Iúil, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste leasú suntasach ar an bpróiseas chun aitheantas a thabhairt do scoileanna dara leibhéal nua

Fógraíonn an Tánaiste leasú suntasach ar an bpróiseas chun aitheantas a thabhairt do scoileanna dara leibhéal nua

Inniu, d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan TD, leasú suntasach ar an bpróiseas chun aitheantas a thabhairt do scoileanna dara leibhéal nua.

Leis an gcreatlach nua a bheidh bunaithe ag an Tánaiste beidh critéir shoiléire ann chun iarratais ar scoileanna dara leibhéal nua a mheasúnú agus cuirfear le trédhearcacht na cinnteoireachta trí ghrúpa beag saineolaithe a bhunú chun comhairle a thabhairt faoi iarratais ar phátrúnacht do scoileanna dara leibhéal.

Adúirt an Tánaiste: 'Táimid ag réamhaisnéis méadaithe de bhreis is 67,000 dalta iarbhunscoile sa Stát faoi 2024. 

'Bíodh is go mba chothrom an méadú seo le tuairim is 67 iarbhunscoil nua agus gach ceann díobh ag riar ar 1,000 dalta, is dócha leis an fhírinne a rá gur leathnú ar líon mór de na hiarbhunscoileanna atá ann faoi láthair a thiocfaidh as, maraon le bunú mórán scoileanna nua.

'Léiríonn na réamhaisnéisí go bhfuil an méadú is tapúla ag teacht ar an daonra i gceantar an oirthir áit gur lú is dócha go mbeidh acmhainn rangsheomra le spáráil.

'Tá gá le critéir shoiléire agus breis trédhearcachta sa chinnteoireacht faoin bpátrúnacht insna cásanna seo de bharr go bhfuil comhlachtaí pátrúnachta éagsúla anois ag iarraidh scoileanna nua a bhunú.

 'Is ceart freisin go mbeadh critéir shoiléire le machnamh ag pátrún ionchasach ar bith agus é/í ag déanamh iarratais.

'Beidh an chreatlach atá á cur ar bun agam ina bealach le aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo agus soláthróidh sí breis soiléire amach anseo, mar go bhfágfaidh sí cead iarratais a dhéanamh áit a bhfuil gá deimeagrafach leo agus go socróidh sí íosmhéideanna do scoileanna nua dá leithéid.’

Machnóidh an grúpa saineolaithe, ar a dtabharfar an Grúpa Comhairleach um Pátrúnacht Dara Leibhéal, iarratais ar scoileanna nua agus cuirfidh sé comhairle ar an Tánaiste maidir leis na hiarratais sin, tar éis dó oibre shuirbhé a chur i gcrích faoi thuairimí na dtuismitheoirí agus na critéir atá le leagan síos a úsáid.

Tá sé i gceist ag an Tánaiste an grúpa a bhunú sa bhfómhar agus a n-ionchur a lorg roimh di critéir agus nósanna imeachta mionsonraithe a thabhairt chun críche.

I dtaca le dá scoil atá le bunú go gairid, d’fhógair an Tánaiste chomh maith go mbunófar an scoil nua dara leibhéal i gCluain Buiríosa, Leamhcán, mar scoil CGO a bheidh i gcomhpháirtíocht go foirmeálta le Educate Together. 
 
Tá an Tánaiste ag iarraidh ar CGO Chontae Átha Cliath agus ar Educate Together an bealach le seo a chur i gcrích a phlé lena Roinnse.

I dtaca leis an scoil nua dara leibhéal atá le bunú i nGuaire, Co. Loch Garman, tá an Tánaiste anois ag dul ar aghaidh le próiseas i nGuaire áit a bhfuil gá le cinneadh a dhéanamh faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2010.

Áireoidh sé seo suirbhé, i mí Mheán Fómhair, de thuairimí tuismitheoirí na bpáistí i mbunscoileanna i gceantar Ghuaire agus deis ar ionchur do thuismitheoirí páistí nach bhfuil fós ag dul ar scoil.
 
An Roinn Oideachais agus Scileanna a thabharfaidh faoin obair thosaigh seo agus breithneoidh an Tánaiste toradh na hoibre suirbhé agus aird á tabhairt aici ar na critéir ghinearálta atá leagtha amach thuas.

CRÍOCH

Nóta d'Eagarthóirí:

Na nithe seo a leanas a úsáidfear chun na critéir mhionsonraithe a shocrú:

 • Ciacu an bhfuil deimeagrafaic an cheantair ina mbunús leis an riachtanas chun an scoil nua atá molta a bhunú;
 • An tionchar is dócha a bheidh ag an scoil nua atá molta ar an acmhainn scoile sa cheantar (ach amháin i gcás eisceachtúil ina meastar go bhfuil scoil éirithe ró-mhór);
 • Ciacu an bhfuil samhail na scoile i gcumas riar ar dhaltaí de gach aon chreideamh agus ar dhaltaí gan chreideamh;
 • Ciacu an bhfuil an scoil i gcumas riar, trí bhíthin Aonaid, ar dhaltaí atá ag iarraidh teagaisc trí mheán na Gaeilge (i gceantair nach bhuil dóthain daltaí do Ghaelscoil dara leibhéal);
 • Ciacu an dtairgeann samhail na scoile an curaclam cuimsitheach is leithne is féidir ar bhun comhoideachasúil;
 • Ciacu an bhfuil samhail na scoile i gcumas scoileanna a fheidhmiú ar mhéid den raon ó 800 go 1,000 dalta (bheadh feidhm ag tairseach níos ísle de 400 do Ghaelcholáistí i bhfianaise an rogha eile a bheadh ann Aonad a bhunú laistigh de scoil);
 • Ciacu an ligfeadh an tsamhail scoile atá molta don phobal foirgnimh agus áiseanna scoile a úsáid go solúbtha chun críche ranganna tráthnóna, nó hallaí Corpoideachais agus áiseanna spóirt a úsáid (féadfaidh an scoil féin nó soláthróir seirbhíse eile na ranganna tráthnóna a chur ar fáil);
 • Ciacu an mbeadh an tsamhail scoile atá molta i gcumas maith infheistíocht an Stáit a chosaint trí úsáid oideachasúil na bhfoirgneamh scoile a ráthú amach anseo nuair a bheidh athrú ag teacht ar na tosca agus ar an déimeagrafaic
 • Ciacu an mbeadh an tsamhail scoile atá molta i gcumas maith acmhainní teagaisc a úsáid go héifeachtach in aimsir na dtoscaí athraithe trí bhíthin scéim ath-imscartha múinteoirí mar shampla;
 • Ciacu an mbeadh bunú scoile den tsamhail atá molta ina chúis le farasbarr daltaí sa chaoi go mbeadh gá le scoil an-bheag a bhunú chun riar orthu sin; agus
 • Ciacu an mbeadh bunú scoile den tsamhail atá molta ina chúis le tuilleadh éagsúlachta sa soláthar scoile sa cheantar áit a bhfuil éileamh ar éagsúlacht dá leithéid.