13 Iúil, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste Tionscnamh Nua Tógála Scoile in éineacht le Comhairle Chontae Lú

Inniu (13ú Iúil 2010) d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan TD tionscnamh nua píolótach i gcomhpháirtíocht le Comhairle Chontae Lú chun foirgneamh scoile le hocht seomra ranga a chur ar fáil.

Ag fógairt lainseála Chomhaontaithe ar Leibhéal Seirbhíse le Comhairle Chontae Lú, luaigh an Tánaiste gurb é ceann de na príomhdhúshláin atá roimh an earnáil phoiblí mhór ná an gá le leibhéil níos mó tacaíochta agus comhpháirtíochta a fhorbairt thar earnáil an Stáit d'fhonn teacht i dtír ar inniúlachtaí atá ann cheana.

Dúirt an Tánaiste: 'Le blianta beaga anuas, tá iarrachtaí déanta ag mo Roinnse a cuid idirghníomhaíochta le hearnáil an rialtais áitiúil a leathnú i dtaca le dhá chomhthéacs araon, díonadh Pleananna um Fhorbairt an Chontae agus Limistéar Áitiúla i gcomhair na todhchaí agus cúnamh a lorg chun suíomhanna scoile a chur ar fáil.'

Ba é an gá le leibhéil níos fearr comhoibrithe i measc na hearnála poiblí ceann de na cinntí ba mhó ag an OECD sa tuairisc uathu "I dTreo Seirbhíse Poiblí Comhthaite" ("Towards an Integrated Public Service").

Trí thógail ar an gCód Cleachtais d’údaráis pleanála agus don Roinn maidir le pleanáil do sholáthar scoileanna, forálann an Comhaontú ar Leibhéal Seirbhíse seo go bhfeidhmeoidh Comhairle Chontae Lú mar bhainisteoirí tionscadail thar ceann na Roinne, ionann's, chun an foirgneamh nua scoile a chur ar fáil.

Tá sé i gceist gurb í Scoil Oilibhéar Naofa, scoil a bunaíodh le déanaí i nDroichead Átha agus a bheidh ag oscailt i gcóiríocht shealadach i mí Mheán Fómhair seo chugainn, a bheidh ag cur fúithi sa bhfoirgneamh nua scoile.

Cuirfidh an Comhairle Chontae tús leis na próisis soláthair agus pleanála don scoil insna seachtainí romhainn amach.

Adúirt an Tánaiste chomh maith: 'Is mian liom deimhin a dhéanamh de go bhfeidhmeoidh an Comhaontú ar Leibhéal Seirbhíse chun scoil nua a chur ar fáil i gceantar i mbéal forbartha agus ní amháin sin ach go mbeidh mo Roinnse agus an Comhairle Chontae araon in ann ceachtanna a fhoghlaim ón bhfeidhmiú seo, féachaint leis an gcomhaontú a leathnú thar an earnáil phoiblí mhór, go mór mhór i gceantair i mbéal forbartha.’

Mar fhocal scoir, mhol an Tánaiste Conn Murray, Bainisteoir Chontae, agus a chuid foirne, as an dtionscnaíocht a léirigh siad ag forbairt an tionscadail phíolótaigh seo dóibh in éineacht leis an Roinn.

CRÍOCH