22 Meitheamh, 2010 - Cuireann an Tánaiste Iarratas ar Chiste Eorpach an Domhandaithe faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh thar ceann oibrithe iomarcacha foirgníochta

D'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan, Uasal T.D.,inniu go bhfuil iarratas curtha faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh aici ag iarraidh cúnaimh ó Chiste Coigeartaithe Eorpach an Domhandaithe (An Ciste) thar ceann beagnach 8,800 oibrí a fágadh iomarcach i rith na tréimhse idir 1 Iúil 2009 agus 31 Márta 2010.

Adúirt an Tánaiste "Táimid ag cur an iarratais seo isteach chun tacú le hoiliúint, breisoiliúint, tacaí fiontraíochta agus deiseanna oideachais don mhórán oibrithe ar fud na tíre a ndeachaidh an cur chun donais san earnáil foirgníochta i gcion orthu ar feadh an chuid is mó den bhliain seo caite agus cuid mhór den bhliain reatha. Is trom an buille a bhuail torthaí na géarchéime domhanda eacnamaíochta agus airgid, agus cliseadh an mhargadh tithíochta, ach go háirithe, ar earnáil foirgníochta na hÉireann agus ar a cuid oibrithe. Má éiríonn lenár n-iarratas ar an gCiste beidh soláthar athoiliúna, breisoiliúna, agus tacaithe eile sa mhargadh gníomhach saothair ina chabhair chun raon níos fairsinge de scileanna agus roghanna gairme a thabhairt do na hoibrithe seo agus chun cur lena ndeiseanna ar fhostaíocht a aimsiú".

De réir rialacha an AE tá sé riachtanach go mbeadh an líon oibrithe iomarcacha a gcabhraítear leo infhíoraithe ina n-aonar laistigh de thréimhse tagartha naoi mí.Dá réir sin folaíonn an t-iarratas na hoibrithe sin a fágadh iomarcach idir Iúil 2009 agus Márta na bliana seo.Iarratais i leith fiontar aonair ar fad a rinne Éire go dtí seo ar an gCiste i.e. Dell, Waterford Crystal agus S R Technics. Tá an dá iarratas tosaigh faofa agus iarratas S R Technics á bhreithniú fós. 
 
Costas de bheagán thar €63m a mheasfar a bheidh ar an raon bearta atá san áireamh san iarratas, a bhfuil 65% de á lorg mar mhaoiniú ón AE, agus a bhfuil fágtha á  sholáthar as acmhainní náisiúnta. Is iad an Coimisiún Eorpach, an Chomhairle Airí agus Parlaimint na hEorpa a chinneann an méid deiridh de chúnamh a dheonaítear d'iarratais a n-éiríonn leo ar an gCiste.  Tá an t-iarratas seo, é roinnte idir trí earnálacha sainiúla foirgníochta – tógáil foirgneamh, gníomhaíochtaí speisialaithe foirgníochta, agus gníomhaíochtaí ailtireachta – i measc na gceann is mó a chuir Ballstát ar bith den AE isteach go nuige seo.
 
Adúirt an Tánaiste chomh maith "Toradh is ea an t-iarratas ollmhianach seo ar chomhoibriú sármhaith idir líon mór Ranna Stáit agus áisíneachtaí Stáit. Is é mian mo chroí go n-éireoidh leis agus má éiríonn cuirfidh sé ar fáil maoiniú breise nach beag i gcomhair bearta gníomhacha sa mhargadh saothair in earnáil inar iomaí duine óg atá gan scileanna i ré ina bhfuil éilimh agus brúnna ollmhóra á gcur ar an airgeadas poiblí". Cuimsíonn an t-iarratas chomh maith bearta chun cúnamh le printísigh iomarcacha. "Is den tábhacht é ár ndícheall a dhéanamh chun nach mbeidh daoine óga ag síobadh i dtreo neamhfhostaíochta fadtéarmaí agus ba mhór an cúnamh an maoiniú atá á lorg as an gCiste ina leith seo."

Nótaí d'Eagarthóirí
 
Bunaíodh Ciste Coigeartaithe Eorpach an Domhandaithe i 2007 agus páirtmhaoiníonn sé tacaí gníomhacha idirghabhála saothair i gcomhair oibrithe iomarcacha.  I measc na n-idirghabhálacha bíonn cúnamh do threoir gairme, cuardach jabanna, tacaí don soghluaiseacht, gairmoiliúint, agus cláir breisoideachais agus breisoiliúna. Tugtar buiséad bliantúil de €500m de chuid an AE don Chiste.

De réir leasaithe ar an Rialachán a rialaíonn an Ciste laghdaíodh de leath an tairseach intofachta i mBealtaine 2009 ó 1,000 go dtí 500 iomarcaíocht agus rinneadh roinnt leasuithe teicniúla eile mar chuid de Phlean Téarnaimh Eacnamaigh na hEorpa, plean a glacadh an uair sin chun cur i gcoinne drochthionchair an domhandaithe, agus an ghéarchéim eacnamaíoch agus airgid ar siúl i gcónaí. Tá an t-uasráta idirghabhála ag an gCiste socraithe ag 65%.
 
Go nuige seo, tá 61 iarratas déanta ag 18 ballstát agus €326m ar fad á lorg as an gCiste acu. Tá iarratais curtha faoi bhráid cheana féin ag Éirinn i leith oibrithe iomarcacha ag áis Raheen DELL, (iarratas ar €14.8m de mhaoiniú as an gCiste faofa i Nollaig 2009), monarcha Waterford Crystal ag Cill Bharra (iarratas ar €2.57m de mhaoiniú as an gCiste faofa i Meitheamh 2010) agus áis SR Technics ag Aerfort Átha Cliath (ag fanacht ar fhaomhadh ón gCoimisiún Eorpach).

CRÍOCH