09 Meitheamh, 2010 - Cuireann an Tánaiste fáilte roimh thuairisc a leagann amach réimse bearta chun an mhatamaitic a láidriú

Chuir an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan TD, fáilte inniu roimh thuairisc Ghrúpa Tacaíochta um Fheidhmiú an Tionscadal Mata - comhpháirtíocht tionsclaíochta/oideachais a bunaíodh chun an chaoi is fearr a iniúchadh inar féidir le pairtithe leasmhara ón ngnó, ón oideachas dara leibhéal agus ón ardoideachas oibriú le chéile chun aidhmeanna an Tionscadal Mata a bhaint amach.

Clár leasúcháin i scoileanna dara leibhéal is ea an an Tionscadal Mata a ceapadh chun an mhatamaitic a mhúineadh i slí a chuireann chun cinn scileanna feabhsaithe agus fíorthuiscint, inar féidir le mic léinn ábharthacht an mhéid a fhoghlaimíonn siad a thuigsint, maraon leis an
gcaoi leis an mhatamaitic a úsáid chun fadhbanna a réiteach.
 
Tá an Tionscadal Mata á chur i bhfeidhm cheana féin i 24 scoileanna tionscadail agus tosóidh sé insna scoileanna dara leibhéal uile i Meán Fómhair.

€5m atá á infheistiú i bhforbairt phroifisiúnta múinteoirí i mbliana chun tacú leis an dtionscnamh, agus leanfar leis seo ar bhonn atrátha go dtí 2013 ar a laghad.

Is é seo an t-infheistiú is mó i leasú curaclach in ábhar a rinneadh ariamh sa Stát.

Tá fáilte curtha go fairsing roimh an dtionscnamh san earnáil ghnó agus ag comhlachtaí ar nós Forfás, an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí, agus an Tascfhórsa Nuála.

Frank Turpin, Uasal, iar-Bhainisteoir Oideachais ar INTEL Ireland agus ainmní de chuid Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, a bhí ina Chathaoirleach ar an nGrúpa Tacaíochta um Fheidhmiú an Tionscadal Mata.

Tá bunmholtaí na tuairisce leagtha amach thíos.

  • Téadh feidhmiú céimneach Tionscadal Mata insna scoileanna uile ar aghaidh a luaithe agus is féidir ó Mheán Fómhair 2010 amach, arna thacú le pleanáil  chuimsitheach agus leis na hacmhainní riachtanacha.
  •  Éilítear ar na scoileanna uile íosmhéid de rang amháin matamaitice a sholáthar gach lá scoile do gach aon mhac léinn.
  •  Cuirtear chun cinn misean an Tionscadal Mata go soiléir i measc na bpáirtithe leasmhara go léir trí na meáin éagsúla.  Moltar freisin na nithe seo a   leanas: dámhachtainí i leith sármhaitheasa sa mhatamaitic, saorálaithe as an dtionsclaíocht do bheith ag tacú le múinteoirí/mic léinn, scéim  meantóireachta d’ardghnóthachtálaithe, clár Curadh Matamaitice, forbairt acmhainní agus tacaithe eile chun fíorshamplaí matamaitice as an saol a  sholáthar mar thacú don churaclam, agus faisnéis chuimsitheach gairmréime faoin mhatamaitic.
  •  Is ceart a mhachnamh i gcomhairle leis na hinstitiúidí ardoideachais arbh fhéidir ábhar sainordaitheach a dhéanamh den mhatamaitic chun críocha na  LárOifige Iontrála.

Is ceart don Roinn Oideachais agus Eolaíochta, mar a bhí, oibriú chun an aidhm a bhaint amach faoi 2018 gur múinteoirí a mbeadh cáilíocht sa  mhatamaitic acu amháin a mhúineadh an mhatamaitic do gach aon mhac léinn, agus go gcuirfí cúrsaí iarchéime ar fáil ar scála agus leibhéal a bheadh i  gcomhréir leis an aidhm seo mar go gcuirfidís sin ar chumas an 2,000 múinteoir, mar a mheastar, nach bhfuil cáilíocht dá leithéid acu a gcuid scileanna  a uasghrádú.

Níor tháinig an grúpa ar aon chomhdhearcadh faoi phointí bónais. Mhol siad áfach go mbeadh pointí bónais, má thugtar isteach iad, ceaptha chun cúiteamh as an ualach breise oibre a mheastar a bheith ag dul le matamaitic ardleibhéal, agus chun dreasú a thabhairt ach go háirithe don 20% de dhaltaí a thiteann anuas ón ardleibhéal go dtí an gnáthleibhéal go déanach sa timthriall sinsearach, agus a mbeadh seans ann, b’fhéidir, go mbainfidís Grád C amach ag an ardleibhéal.  Molann an tuairisc chomh maith d'institiúidí ardoideachais scrúdú dara seans a thairiscint sa bhfómhar a bheadh dírithe ar an líon beag mac léinn a mbíonn
matamaitic ardleibhéal seasta acu ach gur theip orthu íosriachtanais an mháithreánaigh a bhaint amach. Mhisneodh an líontán sábhála seo tuilleadh mac léinn chun an mhatamaitic ardleibhéal a sheasamh ag an Ardteistiméireacht.  

Ag labhairt dó ag cur i láthair na Tuairisce, dúirt Cathaoirleach an Ghrúpa, an tUasal Frank Turpin, a bhí le INTEL roimhe seo:-

'Tá an Tionscadal Mata ar cheann de na hidirghabhálacha curaclaim is tábhachtaí agus is corraithí ariamh san Iarbhunoideachas in Éirinn. Is mian liom buíochas a ghabháil leis an Tánaiste agus lena réamhtheachtaí an tAire O'Keeffe as an dtacaíocht a thug siad go fial leis an athrú ríthábhachtach seo i ré sriantachta acmhainne. Molaim chomh maith mo chomhleacaithe sa Ghrúpa Tacaíochta um Fheidhmiú a bhfuil a gcuid díograise agus tiomantais ina léiriú ar an dóchas atá ag na páirtithe leasmhara go léir as an Tionscadal Mata. Ní haon áibhéil a rá go bhfuil feidhmiú ceart an Tionscadal Mata ina bhun agus barr leis an aidhm atá ag Éirinn cruthú go maith mar Gheilleagar Cliste.'

Ag cur fáilte roimh an tuairisc di, dúirt an Tánaiste:
 
'Is den tábhacht é le haghaidh iomaíochais na hÉireann amach anseo go mbeadh ardleibhéal gnóthachtála sa mhatamaitic againn. Scil riachtanach is ea an mhatamaitic i gcomhair disciplíní ar nós eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus airgeadas, ach is scil riachtanach don saol í chomh maith.  Is mó i gcónaí an tábhacht atá leis an gcumas smaoineamh go réasúnta, fadhbanna a anailísiú agus a réiteach, agus sonraí a phróiseasú go soiléir agus go cruinn, de réir mar a bhogann Éire suas i gcéimeanna na fostaíochta sa tsochaí eolas-bhunaithe. Is cúis áthais dom an chomhpháirtíocht seo idir na hearnálacha oideachais dara leibhéal agus ardoideachais agus an tionsclaíocht a fheiceáil ag cur chun cinn agus ag cur le luach an Tionscadal Mata.'


CRÍOCH