01 Meitheamh, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste sonraí faoi chiste oiliúna €20 milliún

Ciste Gníomhachtaithe an Mhargadh Saothair chun 6,589 ionad a chur ar fáil

Tá fógraithe inniu ag an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan T.D. go gcuirfear 6,589 ionad oiliúna ar fáil do dhaoine dífhostaithe faoi Chiste Gníomhachtaithe an Mhargadh Saothair, 2010.

Tá €20 milliún imfhálaithe chun na cúrsaí a chur ar fáil i réimse suíomhanna éagsúla agus díreoidh siad orthu siúd atá ar bheagán oiliúna, agus orthu siúd a bhí fostaithe roimhe seo in earnálacha meata ar nós foirgníocht, miondíol agus déantúsaíocht, le béim ar leith orthu siúd atá faoi bhun 35 bliana d'aois agus ar dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach.

I ndiaidh comórtais tairisceana oscailte ina bhfuarthas 370 tairiscint, táthar ag bronnadh na gconarthaí ar eagraíochtaí as an earnáil phríobháideach, an earnáil gan beann ar bhrabús agus an earnáil phoiblí chun tacú le cláir shainiúla oiliúna agus oideachais i gcomhair grúpaí tosaíochta i measc daoine dífhostaithe.

Ag déanamh an fhógra di dúirt an Tánaiste: "Chuireamar an Ciste Gníomhachtaithe ar bun chun nuáil a spreagadh i soláthar bearta oiliúna agus gníomhachtaithe do lucht cuardaithe jabanna atá ag iarraidh breisoiliúint a chur orthu féin agus fáil ar ais ag obair. Sháraigh an fhreagairt ar an nglaoch ar mholtaí do thacaíocht maoine go mór fada gach a rabhamar ag súil leis", adúirt sí, "agus níorbh fhurasta an tasc é na moltaí rathúla a roghnú leis an gcaighdeán ard tairiscintí a fuarthas. Tréaslaím leis na soláthróirí rathúla oiliúna agus oideachais a ghlac páirt i bpróiseas an-iomaitheach."

Ag trácht di ar na bearta atáthar chun a thacú thug an Tánaiste le tuiscint go mbeadh trí cheathrú de na hionaid a bheadh le fáil dírithe orthu siúd a mbeadh cáilíochtaí acu atá ag nó faoi leibhéal na hArdteistiméireachta."Tríd an gCiste seo beimid ag tacú go gníomhach le réimse leathan clár a mbeidh na rannpháirtithe lárnach iontu agus a mbeidh sé d'aidhm acu lucht cuardaithe jabanna a dhéanamh níos infhostaithe le 'bealaigh chun cinn' chun oiliúna, oideachais agus deiseanna fostaithe", adúirt sí.
 
Dúirt an Tánaiste go raibh teaglaim spreagthach clár á tairiscint dóibh siúd a raibh cáilíochtaí ardleibhéal acu agus fonn orthu malairt oiliúna a fháil agus gur chuimsigh sí speictream leathan gníomhaíochtaí i réimsí féideartha mórfháis den gheilleagar. "Tá na cláir seo ag gabháil go han-mhaith le haidhm an Rialtais an caipitil daonna againn a neartú trí leibhéil oideachais agus scileanna a fheabhsú i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta Scileanna agus riachtanais na 'Geilleagrach Cliste'. Tá sé seo riachtanach chun go mbeidh Éire níos iomaithí agus in ann deis na dtosca feabhsaithe eacnamaíocha a thapú, agus tá comharthaí láidre díobh sin ann cheana féin", adúirt an Tánaiste.

Ag labhairt di leis na rannpháirtithe féideartha insna cláir Ciste Gníomhachtaithe, mhisnigh an Tánaiste iad chun na roghnaithe go léir a bhí á dtairiscint a mhachnamh agus soláthróirí a fhreagairt go dearfach a bheadh ag iarraidh iad a rollú ar chúrsaí thar na seachtainí seo chugainn. "Is iad na fíorthorthaí suntasacha is mian liom a fheiceáil as na cláir ná iad siúd a dhéanann fíor-dhifríocht do lucht cuardaithe jabanna, agus a chuireann ar a gcumas le féin-mhuinín agus scileanna sáinn na dífhostaíochta fadtéarmaí a sheachaint trí bhealaigh dearfa chun breisoideachais agus oiliúna mar a theastaíonn má tá siad chun bheith níos infhostaithe de réir mar a thagann an eacnamaíocht ar ais chuig cobhsaíocht agus fás", adúirt an Tánaiste mar fhocal scoir.

Tá torthaí an phróiseas iomaithigh tairisceana curtha chuig na forthairgeoirí. D'fhógair an Tánaiste chomh maith go raibh féidearthacht ann, cé go bhfuil an maoiniú de €20 milliún tiomanta ina iomláine, go mbeadh de thoradh ar choigiltí nó éifeachtúlachtaí sa chaiteachas ar oiliúint agus gníomhachtú i mbliana, leithdháileadh eile níos déanaí i mbliana ar sholáthróirí eile a chuir tairiscintí isteach faoin scéim.

Tar éis na 6,589 ionad breise atá curtha ar fáil faoin scéim seo is mó ná 160,000 an líon ionad atá curtha ar fáil ag an Rialtas seo i mbliana chun oiliúint agus taithí oibre a chur ar fáil dóibh siúd atá dífhostaithe.


CRÍOCH

 Nasctha leis seo tá liosta de na tionscadail a d'éirigh leo faoi Chiste Gníomhachtaithe an Mhargadh Saothair, 2010


www.education.ie/servlet/blobservlet/lmaf_successful_projects_2010.doc