21 Aibreán, 2010 - Próiseas comhairlithe faoi leasú na timthriallach sóisearaí á lainseáil ag an Tánaiste

Inniu ,lainseáil an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan, T.D., próiseas comhairlithe faoi leasú na timthriallach sóisearaí i scoileanna dara leibhéal. Tá an comhairliú á ghabháil de láimh ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (An Chomhairle). Lainseáladh an comhairliú poiblí ag comhdháil a d'óstáil an Tánaiste, é eagraithe ag an gComhairle, agus ionadaithe i láthair ann de chuid múinteoirí, lucht bainistíochta scoileanna, agus tuismitheoirí, agus de chuid an ardoideachais, na meán cumarsáide, agus na tionsclaíochta.

Beidh an Chomhairle ag cur plépháipéir i láthair ag an gcomhdháil, Innovation and Identity: Ideas for a new Junior Cycle, atá le fáil ar an suíomh gréasáin www.ncca.ie. Tá réimse treoracha féideartha leagtha amach sa pháipéar inar fhéadfaí dul leis an leasú, bíodh an t-athrú ar leibhéal beag nó ar mheánleibhéal nó ar leibhéal suntasach. Is í aidhm an  chomhairlithe ná díospóireacht a chur ar siúl insna míonna seo chugainn faoin gcuma a bheidh ar oideachas na timthriallach sóisearaí amach anseo.
 
Chomh maith leis sin, agus mar chuid den phróiseas comhairlithe, baileoidh an Chomhairle aiseolas a thiocfaidh as a comhoibriú dlúth féin le líonra de scoileanna. Beidh anailís leanúnach ar chleachtas idirnáisiúnta, maraon le  tuairisc ar thaighde faoi úsáid tástála caighdeánaithe ag an leibhéal seo den chóras oideachais i dtíortha eile, mar fhoinse eolais chomh maith. Ní dhéanfar aon mholtaí sainiúla go dtí go mbeidh an t-aiseolas a thiocfaidh as céim an chomhairlithe breithnithe.
 
Beidh an t-aiseolas ón gcomhairliú, agus ó na hathbhreithnithe ar chleachtas idirnáisiúnta, taobh thiar de na moltaí a chuirfidh an Chomhairle faoi bhráid an Tánaiste. Táthar ag súil ansin go gcuirfear na moltaí seo i láthair ag siompóisiam sa bhfómhar.

Iarradh ar an gComhairle athbhreithniú a dhéanamh ar an timthriall shóisearach i bhfianaise an chleachtais idirnáisiúnta is fearr, breithniú cad is ceart tosaíocht a thabhairt dó laistigh d'eispéireas na timthriallach sóisearaí ina iomláine, agus comhairle a thabhairt faoin saghas measúnaithe is cuí áit nach bhfuil mórán i ngeall feasta. 


Ag lainseáil an chomhairlithe di, dúirt an Tánaiste, "Is tábhachtach tréimhse na timthriallach sóisearaí i mblianta múnlaitheacha na hóige. Is mór a rachaidh na scileanna agus an dearcadh a fhoghlaimeoidh siad le linn blianta ríthábhachtacha seo a n-óige i gcion ar an saghas saoil atá i ndán do gach aon duine díobh amach anseo. Múnlóidh a gcuid eispéireas na deiseanna a bheidh acu sa saol agus is iad sin a bhronnfaidh na luachanna orthu a bheidh mar bhun agus mar thaca lena ról mar shaoránaigh, tuismitheoirí agus ceannairí san am atá le teacht."

Dá bharr sin, adúirt sí, tá dualgas mór, ní amháin ar thuismitheoirí ach ar an gcomhluadar ar fad na tacaithe is fearr a chur ar bun dár n-óige ag an tráth criticiúil seo. "Ar na tacaithe sin tá an t-oideachas is fearr ar fad is féidir leis an Stát a sholáthar lena chuid acmhainní siúd; agus áiríonn sé seachadadh an oideachais sin laistigh de chreatlach churaclaim chomhaimseartha."

Ag trácht di ar an dtoradh a chonaic sí d'fhoghlaimeoirí de bharr an leasaithe, dúirt an Tánaiste, "Is gá do na foghlaimeoirí againne a bheith solúbtha, iléirimiúil, athléimneach, cumasach má tá siad chun páirt a ghlacadh go rathúil sa chomhluadar agus bheith i gcumas foghlaim ar a gconlán féin lena saol ar fad. Teastaíonn uathu scileanna smaointeoireachta criticiúla a shealbhú seachas bheith claonta i dtreo na foghlama de ghlan mheabhair. Caithfidh an leasú ar an gcuraclam bheith ina chúis le heispéireas níos gníomhaí foghlama don duine aonair, agus a bheith ceaptha chun fíorthuiscint le linn próisis na foghlama féin, maraon le síol na cruthaíochta agus na nuála, a chur sa bhfoghlaimeoir."

Chuir an Tánaiste treise leis an riachtanas atá lena chinntiú go ndéantar  an t-athrú a phleanáil agus a thacú go cuí, agus go mbíonn idirthréimhse ordúil ann do mhic léinn agus do scoileanna. Chuir sí in iúl gurb amhlaidh, bíodh is go bhfuil samhail úr ag teastáil, gurb éard tá i gceist ná cáilíocht a bheidh deartha do chách, agus bunaithe ar fhianaise ar fhoghlaim, ar ghléasanna chun caighdeáin náisiúnta a chinntiú, agus ar bhealach chun a chinntiú go mbíonn mic léinn ullmhaithe go maith i gcomhair éileamh na timthriallach sinsearaí.


CRÍOCH