1ú Feabhrá, 2010 Láithreán gréasáin nua le Gaeilge a mhúineadh á sheoladh ag an tAire Batt O'Keeffe agus Deasún Mac an Easpaig

Sheol an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, láithreán gréasáin idirghníomhach inniu (Dé Luain) le feabhas a chur ar fhoghlaim agus ar mhúineadh na Gaeilge labhartha in iar-bhunscoileanna.

Tá a thacaíocht leis an mbeart léirithe ag an aisteoir grinn aithnidiúil, Deasún Mac an Easpaig.  

Is saotharlann fhíorúil teanga ar líne é Abair Leat! a chabhraíonn le scoláirí feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge trí chaidreamh le cainteoirí dúchais ar an idirlíon. 

Is féidir le scoláirí an láithreán a úsáid chun éisteacht le cainteoirí dúchais Gaeilge, le hábhar i nGaeilge dá gcuid féin a thaifeadadh agus le ceachtanna féincheartaithe a dhéanamh. 

Is féidir le múinteoirí measúnú a dhéanamh ar shaothar na scoláirí ar an láithreán agus aiseolas ó bhéal a thabhairt dóibh ar líne.

De rogha air sin, is féidir leo aiseolas scríofa a sheoladh chucu trí ríomhphost.

Is é an aidhm atá le céim phíolótach Abair Leat! ná tacaíocht a thabhairt le siollabas béil na chéad bhliana san iar-bhunscoil.

Cuirfear tús leis in 14 iar-bhunscoil ar dtús. 

Agus an t-rdán ar líne á sheladh ag an Aire Batt O'Keeffe i gColáiste Choilm, Baile an Chollaigh i gCorcaigh inniu, bhí an méid seo le rá aige: "I ngeall ar an gcnuasach d'ábhar closamhairc, stór focal, ceachtanna gramadaí agus ceachtanna féincheartaithe atá ar fáil ar Abair Leat!, is uirlis nuálaíoch, sholúbtha agus nua-aimseartha ar líne é seo ar mhaithe le feabhas a chur ar fhoghlaim agus ar mhúineadh na Gaeilge.

"Spreagann an láithreán gréasáin scoláirí le foghlaim neamhspleách a dhéanamh.

"Cuireann sé ar a gcumas a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh sa bhaile agus sa seomra ranga agus tugann sé deis do mhúinteoirí measúnú a dhéanamh orthu ar líne.

"Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tacaíocht leanúnach atá á tabhairt ag Deasún Mac an Easpaig - duine a bhfuil dea-thoil suntasach i leith na Gaeilge bainte amach aige agus a bhfuil an teanga curtha chun cinn aige mar chuid dhílis de shaol an phobail.

"Ardófar riar na marcanna a bheidh ag dul don scrúdú béil Gaeilge san Ardteistiméireacht ó 25pc go 40pc ón mbliain 2012 ar aghaidh.

"Is tráthúil an uair í, más ea, le hiniúchadh a dhéanamh ar shlite nua le feabhas a chur ar chumas labhartha scoláirí le cumhacht an idirlín."

Dúirt Deasún Mac an Easpaig, ar bronnadh duais ar a chlár faisnéise "In The Name Of The Fada" maidir leis an an mbliain a chaith sé ag foghlaim na Gaeilge i ngaeltacht Chonamara, gur mhaith leis leanúint de bheith ag obair leis an Aire le níos mó daoine óga a spreagadh le Gaeilge a labhairt.

"Céim thábhachtach is ea Abair Leat! inár gcuid iarrachtaí leanúnacha le go mbeidh foghlaim agus múineadh na Gaeilge níos taitneamhaí agus níos idirghníomhaí trí aird a dhíriú go príomha ar an teanga labhartha," a dúirt an tUasal Mac an Easpaig.

Ba é an coláiste Gaeilge aitheanta, Coláiste Lurgan in Indreabhán, Contae na Gaillimhe,  a d'fhorbair Abair Leat! mar CD-ROM i dtosach.

Ba iad na cuideachtaí teicneolaíocht faisnéise, Digilog agus Block 5, atá lonnaithe i nGaillimh, a chuir in oiriúint don idirlíon é thar ceann Choláiste Lurgan.
 
Ba mhúinteoirí atá ar iasacht leis an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge a sholáthair ábhar do scoláirí na chéad bhliana don chlár píolótach seo.

Cuirfear le hábhar na gceachtanna atá ar fáil sna míonna atá amach romhainn.

Tabharfaidh Deasún Mac an Easpaig cuairt ar chuid de na scoileanna píolótacha agus Abair Leat! á thaispeáint aige do scoláirí agus do mhúinteoirí.

Tá trí cinn déag de na ceithre scoil déag - Coláiste Choilm san áireamh - bainteach le plean leathanbhanda ardluais gan sreang an rialtais ar fiú €16 milliún é.

Táthar ag súil go mbeidh luas leathanbhanda gan sreang de 100 meigighiotán sa soicind ag na scoileanna seo roimh an samhradh.

Tá Abair Leat! ar fáil ag www.abairleat.com

CRÍOCH