20 Eanáir, 2010 - An tAire O'Keeffe chun Ollscoil Náisiúnta na hÉireann a dhíscaoileadh

Tá an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD chun Ollscoil Náisiúnta na hÉireann a dhíscaoileadh.

D'admhaigh an tAire O'Keeffe an ról tábhachtach a d'imir Ollscoil Náisiúnta na hÉireann san oideachas in Éirinn le breis is céad bliain.

'Laghdaíodh go suntasach, áfach, ról lárnach Ollscoil Náisiúnta na hÉireann le hAcht na nOllscoileanna, 1997, agus ní gá a thuilleadh comhlacht ar leith chun an beagán feidhmeanna atá ann anois a chomhlíonadh.
 
'Tá an stádas reachtúil céanna ag na ceithre chomh-ollscoil de chuid Ollscoil Náisiúnta na hÉireann – Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, agus Ollscoil na hÉireann Má Nuad – agus atá ag na trí ollscoil eile de chuid an Stáit, ach déanann Ollscoil Náisiúnta na hÉireann líon beag feidhmeanna riaracháin agus acadúla thar a gceann.

'Athdháilfear anois na feidhmeanna a bhí fágtha ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann agus tá sé i gceist go gcomhlíonfaidh na comh-ollscoileanna cuid mhór díobh,' adúirt an tAire O’Keeffe.

I mBuiséad Dheireadh Fómhair 2008, d’fhógair an Rialtas go machnófaí feidhmeanna Ollscoil Náisiúnta na hÉireann i gcomhthéacs bhunú gníomhaireachta cónasctha cáilíochtaí agus dearbhú ardchaighdeáin.

Mhol Tuarascáil McCarthy go ndíscaoilfí Ollscoil Náisiúnta na hÉireann.

Táthar anois ag dréachtú Bille chun gníomhaireacht nua cáilíochtaí agus dearbhú ardchaighdeáin a bhunú do na hearnálacha breisoideachais agus ardoideachais.

'Táim ag simpliú cás na gcáilíochtaí agus an dearbhú ardchaighdeáin trí ghníomhaireachtaí atá ann cheana a chónascadh sa réimse sin.

'Is de bharr go bhfuilim ar thóir comhtháiteachta institiúide go bhfuilim tagtha ar an dtuairim nach inmharthana a thuilleadh ról Ollscoil Náisiúnta na hÉireann san ardoideachas.
 
'Tá sé seo i gcomhréir leis an gclár oibre atá ag an Rialtas chun an earnáil phoiblí a leasú,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Tá comhshocruithe maidir le dámhachtainí ar bun idir Ollscoil Náisiúnta na hÉireann agus líon beag coláistí aitheanta.

Tá formhór na gcoláistí seo cheana féin ag breithniú na roghanna maidir le dámhachtainí a dhéanamh amach anseo agus nuair a bheidh an díscaoileadh curtha i gcrích beidh sé riachtanach dóibh comhshocruithe nua a chur ar bun maidir le dámhachtainí.

Beidh sé de rogha acu, inter alia, nasc a cheangal le hollscoil a bhíodh ina comh-ollscoil go dtí seo.

Bhíodh ról ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann i dtoghadh triúr ball de Sheanad Éireann. 

Tabharfaidh an tAire O'Keeffe faoin gceist seo trí oibriú go dlúth lena chomhleacaí an tAire Comhshaoil,Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i gcomhthéacs pleananna níos leithne i gcomhair leasaithe an tSeanaid.

CRÍOCH