05 Eanair, 2010 - Ciclipéidí saor in aisce ar líne fógraithe do 4,000 scoil ag an Aire O'Keeffe

Tá an 4,000 scoil sa tír le rochtain saor in aisce a fháil ar leaganacha ar líne den Encyclopedia Britannica agus den World Book, a bhfuil an-éileamh orthu, mar chuid den tionscnamh Ríomhfhoghlama a d’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O’Keeffe TD inniu.

Baineann na ciclipéidí ar líne feidhm as téacs, gearrthóga físeáin, ionsamhaltaí tríthoiseacha, áiseanna taighde agus meáin nua eile chun eolas a chur i láthair na mac léinn.
 
Ag fógairt na nuachta seo dó, dúirt an tAire: 'Is comhartha é dár dtiomantas d’inneachar tagartha digití a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do mhic léinn, i slí a spreagann an fhoghlaim tríd an teicneolaíocht, go bhfuilimid ag cur na gciclipéidí seo ar fáil saor in aisce ar líne do scoileanna.
 
'Saibhreoidh an raon eolais a bheidh ar fáil do scoileanna tríd na ciclipéidí seo eispéireas foghlama na mac léinn agus cuirfidh sé le doimhneacht a gcuid eolais faoi na heolaíochtaí, na daonnachtaí, na healaíona agus réimsí eile.

'Cuireann gréasán leathanbhanda na scoileanna ar ár gcumas acmhainní digiteacha spriocdhírithe a sheachadadh go díreach do mhúinteoirí agus do mhic léinn tríd an suíomh gréasáin scoilnet.ie.
 
'Os mise an tAire, is ríthábhachtach liom imeascadh na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide sa mhúineadh agus sa bhfoghlaim.
  
'Tá an rochtain saor in aisce ar inneachar tagartha digití ar líne atá á tabhairt inniu do scoileanna ag teacht i ndiaidh lainseáil an phlean €150 milliún do "scoileanna cliste" ag an Rialtas, plean lena bhfaighidh gach rangsheomra sa tír ríomhaire glúine múinteoireachta, bogearra agus teilgeoir digiteach thar na trí bliana romhainn amach.'

Is acmhainn mhór ar líne scoilnet.ie do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna agus breis is 11,500 acmhainn foghlama aige agus meánlíon de 180,000 cuairt gach mí.

Íocann an Roinn táille bhliantúil ceadúnais de €450,000 do Encyclopedia Britannica agus World Book chun cead a thabhairt do scoileanna na hacmhainní ar líne a úsáid.

 
Dúirt Colm Hoban, Stiúrthóir Margaí Rialtais in Eircom: 'Is cúis áthais é le hEircom bheith ag tacú le soláthar inneachair dhigitigh do scoileanna ar ár ngréasán leathanbhanda.

'Garsprioc mhór é don Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas fógra an lae inniu agus leanfaidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus Eircom orthu ag obair i gcomhpháirtíocht leo chun acmhainní digiteacha ar ardchaighdeán a chur ar fáil don fhoghlaim agus don mhúinteoireacht.'

CRÍOCH