30 Lúnasa , 2009 - Pleananna ag an Aire O'Keeffe chun 'Marc Q' a bhunú do choláistí agus scoileanna teanga

'Struchtúir chun tuilleadh mac léinn ó thar lear a mhealladh anseo agus an margadh idirnáisiúnta ag borradh - Aire

Tá pleananna fógraithe ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, chun Marc Ardchaighdeáin ('Marc Q') a bhunú do choláistí breisoideachais agus ardoideachais mar chuid d'iarrachtaí tuilleadh mac léinn ó thar lear a mhealladh chun staidéar a dhéanamh anseo.

Dúirt an tAire O'Keeffe go raibh sé ar intinn aige foráil reachtúil a thabhairt isteach don 'Mharc Q' don oideachas idirnáisiúnta faoi dheireadh na bliana seo chugainn, agus go mbeadh cláir oideachais idirnáisiúnta a cháiligh don mharc in ann é a úsáid chun a gcuid cúrsaí a mhargú.

Dhámhfaí an 'Marc Q' ar choláistí a ghéillfeadh do chód cleachtais reachtúil a d'eileodh, i measc rudaí eile, go mbeadh cáilíocht na gcúrsaí uile dearbhaithe ag ardchaighdeán; go mbeadh riachtanais iontrála ar an gcúrsa, iad siúd a bhainfeadh le hinniúlacht sa Bhéarla san áireamh, luaite go soiléir; go seasfadh céatadán ard de na mic léinn idirnáisiúnta scrúduithe agus go mbainfeadh siad dámhachtainí amach laistigh den fráma ama a fógraíodh do na cúrsaí; agus go bhfreastalófaí ar riachtanais mac léinn idirnáisiúnta, san áireamh iad siúd a bhainfeadh le táillí teagaisc, rochtain ar eolas agus nósanna imeachta do chasaoidí.
           
'Caithfidh réimeas láidir rialála a bheith taobh thiar dár n-iarrachtaí oideachas Éireannach a chur chun cinn thar lear, chun a dheimhniú do mhic léinn idirnáisiúnta gur den scoth ár gcuid cúrsaí oideachais idirnáisiúnta agus nach féidir do choláistí "bradacha" a oibriú,' adúirt an tAire O'Keeffe.
           
Dúirt sé go neartódh an 'Marc Q,' a mbeadh reachtaíocht ag teastáil chuige, rialáil na gcoláistí a rollaíonn mic léinn idirnáisiúnta mar atá sí faoi láthair, agus go gcuirfí in ionad an Chláir Idirnáisiúnaithe atá ann faoi láthair é.
 
Ach fad is atáthar ag ullmhú reachtaíochta don 'Mharc Q' teannfar na critéir i gcomhair chláir lánaimseartha do mhic léinn idirnáisiúnta a áireamh sa Chlár Idirnáisiúnaithe.
         
Leagfar an dualgas cláir oideachais idirnáisiúnta a rialáil ar Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann agus, ina dhiaidh sin, ar an gcomhlacht cónasctha cáilíochtaí a fógraíodh mar chuid de Bhuiséad na bliana seo caite.

'Ina theannta sin, táim ag fógairt go bhfuiltear ag tógáil struchtúr nua chun oideachas idirnáisiúnta a fhorbairt, a chur chun cinn agus a rialáil anseo i gcomhréir le plean an Rialtais don eacnamaíocht chliste.

'Cuireann earnáil an oideachais idirnáisiúnta €900 milliún le heacnamaíocht na hÉireann gach bliain agus tacaíonn sé leis na mílte jabanna in Éirinn.

'Mar sin féin meallann Éire níos lú ná 1 faoin gcéad den chohórt mac léinn idirnáisiúnta.
        
'Ag cur san áireamh go bhfuiltear ag suil le méadú de níos mó ná 300 faoin gcéad ar líon na mac léinn idirnáisiúnta thar na 15 bliana romhainn amach, ba cheart go mbeadh Éire i riocht níos fearr chun cion i bhfad níos mó den mhargadh mórfháis domhanda sin a ghabháil.

'Chun na críche sin, mar sin, táim ag cur na struchtúr nua ar bun chun straitéis fheabhsaithe a chur ar siúl chun mic léinn idirnáisiúnta a mhealladh go hÉirinn,' adúirt an tAire O'Keeffe.
        
Glacfaidh Enterprise Ireland freagracht anois as an mbranda 'Oideachas in Éirinn' a mhargú agus a chur chun cinn thar lear agus leanfaidh Fáilte Ireland de bheith ag forbairt agus ag cur chun cinn earnála an Bhéarla.
 
Mar bhuille scoir, bunóidh an tAire O'Keeffe grúpa ardleibhéil sa bhfómhar, agus cathaoirleach air as a Roinn féin, chun an clár oideachais idirnáisiúnta a thiomáint, a thabharfaidh le chéile eochair-ranna agus áisíneachtaí Rialtais atá gafa leis na soláthróirí oideachais.
         
Forbróidh an grúpa straitéis  sprioc-treoraithe, le hamlíne, chun earnáil oideachais idirnáisiúnta na hÉireann a thógáil.

Níos déanaí sa tseachtain seo, foilseoidh an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí tograí maidir le leasú na timpeallachta rialála d’inimirce mac léinn mar chuid de chur chuige comhpháirteach Rialtais.

Dúirt an tAire O'Keeffe go gcomhoibreodh a Roinnse go dlúth leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun próiseas na hinimirce mac léinn a neartú amach anseo.

'Tá sochair fhadtéarma as cuimse mór ag baint le forbairt na hearnála oideachais idirnáisiúnta in Éirinn.

'Beidh mic léinn eachtrannacha an lae inniu ina gceannairí gnó agus ina gcinnteoirí amárach.

'Is den riachtanas é go gcothóimis ár líonraí tionchair thar lear agus beidh mic léinn a gcuireadh oideachas orthu anseo ina n-ambasadóirí againn i dtíortha i gcéin,'adúirt an tAire O'Keeffe.

CRÍOCH