21 Nollaig, 2009 - Céimithe choláiste chun cabhrú le hábhar digiteach a fhorbairt do scoileanna faoi chonradh le Microsoft – An tAire O'Keeffe

Tá fiche céimí sa teicneolaíocht atá ag freastal ar chúrsaí oiliúna múinteoirí chun socrúcháin oibre a fháil le Microsoft Ireland chun cabhrú le hábhar digiteach a fhorbairt don churaclam scoile mar chuid de chonradh a shínigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD.
 
Beidh an fiche céimí lonnaithe i gceanncheathrú Microsoft Ireland i mBaile Átha Cliath, agus forbróidh siad inneachar digiteach chun tacú leis an gcuraclam  i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna.

Oibreoidh siad leis an Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas ar thascanna a mbeidh sé mar chuspóir acu teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide a chomhtháthú sa mhúineadh agus san fhoghlaim.

Fostófar faoin gclár um fhilleadh ar an obair ag an Rialtas iad, rud a ligfidh dóibh a gcuid teidlíochtaí leasa sóisialta a choimeád.

Tá na hionaid oiliúna céimithe i measc líon eochaireilimintí den 'chomhaontas oideachais' a comhaontaíodh idir Microsoft Ireland agus an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.
 
Ag fógairt dó gur síníodh an conradh, dúirt an tAire O'Keeffe: 'Tá ríméad orm go bhfuil Microsoft Ireland ag gabháil don tionscnamh seo agus go bhfuil siad ag tacú leis an bhfeachtas atá ar bun agamsa chun cur le húsáid na TFC i scoileanna.

' Is ábhar misnigh é go bhfaighidh 20 céimí taithí luachmhar oibre ar thionscadal a mbeidh tionchar buan aige ar an gcóras oideachais againn.

'Ba mhaith liom céimithe intofa a spreagadh chun iarratais a chur isteach ar na socrúcháin seo.'
 
Fógróidh Fás na hionaid mar chuid dá chlár socrúchán oibre go luath san Athbhliain.

Faoin gclár seo, faigheann oibrithe neamhfhostaithe naoi mí de thaithí oibre agus coimeádann siad a gcuid teidlíochtaí leasa sóisialta.

Beidh sé riachtanach do na céimithe a cháileoidh do phlean Mhicrosoft Ireland cáilíocht teicneolaíochta faisnéise a bheith acu agus/nó cáilíocht múinteoireachta.

Adúirt Paul Rellis, Stiúrthóir Bainistíochta, Microsoft Ireland: 'Tá an Rialtas tar éis a léiriú go bhfuil sé tiomanta don TFC a chomhtháthú leis an múineadh agus leis an bhfoghlaim le fógra an phlean "Scoileanna Cliste=Geilleagar Cliste", plean ar €150 milliún atá le feidhmiú i rith na dtrí bliana seo romhainn.
 
'Ba ráiteas físe agus plean aicsin ag an am céanna é agus tá ríméad orainne i Microsoft Ireland bheith ag imirt ár ról féin i bhfeidhmiú an phlean.

'Tá ríméad orm ach go háirithe go bhfuilimid in ann éascú le himscaradh 20 céimí a bheidh ag obair leis an Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas mar chuid de chomhaontú an chomhaontas oideachais a síníodh inniu leis an Aire O'Keeffe.

'Is mian liom a admháil go bhfuil scéim na gcéimithe um fhilleadh ar an obair ag an Rialtas ag cabhrú leis an gcur chuige nuálach seo a chumasú.

'Táimid ag súil le bheith ag obair leis an Aire O'Keeffe agus le hoifigigh a Roinne chun na tionscnaimh seo a rollú amach i rith na seachtainí agus na míonna romhainn amach agus lenár gcion féin a dhéanamh chun a dheimhniú go mbíonn na scileanna cearta ag an óige le geilleagar "cliste" na hÉireann a thógáil.'

Cuirfidh comhaontú an chomhaontas oideachais sochair bhreise ar fáil do scoileanna a bheidh ag úsáid táirgí Microsoft faoi chomhaontú bliantúil ceadúnaithe.

Ceadaíonn an comhaontú seo do scoileanna ceadúnas buan a fháil trí shuim aon-uaire a íoc as táirgí Microsoft do na ríomhairí atá acu agus as aon táirgí úra Microsoft a cheannófar do ríomhairí úra.

Mar thoradh ar infheistíocht Mhicrosoft sa chlár, tairgfear an táille ar an gceadúnas buan aon-uaire do na scoileanna ar ráta lascainithe.

Soláthróidh Microsoft rochtain ar raon acmhainní ar líne agus acmhainní digiteacha, ina measc The Learning Suite (Oifig 2007 san áireamh), a bhfuil roinnt teideal ann a bhfuil luachmhaireacht oideachasúil ag baint leo i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna.

Cuirfear na hacmhainní seo ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí i gcomhair a n-úsáide sa mbaile.
 
I gcomhar leis an Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas, soláthróidh Microsoft, de bharr an chonartha, acmhainní agus ábhair i gcomhair forbartha gairmiúla múinteoirí sa TFC.

CRÍOCH