16 Samhain, 2009 - Lainseálann an Taoiseach plean €150m do 'scoileanna cliste'

Áiríonn an plean nua aicsin ar mhaithe leis an ardteicneolaíocht ríomhaire glúine múinteoireachta agus teilgeoir digiteach do gach aon rangsheomra

Gheobhaidh gach rangsheomra sa tír ríomhaire glúine múinteoireachta, bogearraí  agus teilgeoir digiteach thar na trí bliana seo chugainn mar chuid de plean €150m do 'scoileanna cliste' a lainseáil an Taoiseach, Brian Ó Comhain TD inniu.

An comhghrúpa comhairleach a bhunaigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta Batt O'Keeffe TD a thug an plean nua aicsin amach. Tá an plean tógtha ar thuairisc an ghrúpa straitéise a tháinig amach roimhe seo, 'Investing Effectively in ICT in Schools'.

Paul Rellis, Stiúrthóir Bainistíochta Microsoft Ireland a bhí ina chathaoirleach ar an ngrúpa comhairleach agus bhí an grúpa déanta suas de bhaill de ICT Ireland, Telecommunications and Internet Federation, Irish Software Association, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainni Nádúrtha, agus an tIonad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas.
 
Ag lainseáil na tuairisce 'Scoileanna Cliste = Geilleagair Cliste' dó, i Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh, Tír an Iúir, Baile Átha Cliath, dúirt an Taoiseach: 'Aithníonn an Rialtas gur gá infheistíocht sa réimse seo agus tá sé tiomanta do mhaoiniú a sholáthar chun tacú leis an teicneolaíocht faisnéise a imeascadh leis an múineadh agus leis an bhfoghlaim i scoileanna na tíre.

'Tá ról lárnach le himirt ag an óige thréitheach atá againn, ag an earnáil oideachais agus ag an TFC i bhforbairt na "geilleagrach cliste".

'Tá na páistí agus na déagóirí an-taithíoch ar an teicneolaíocht agus mar sin is gá dúinn feidhm a bhaint as sochair an TFC insna rangsheomraí chun an mhúineadh agus an fhoghlaim a spreagadh agus a shaibhriú, agus chun inniúlacht TFC na mac léinn a fhorbairt.

'Éarlais eile de thiomantas an Rialtais d’fhorbairt an TFC nuálaigh in Éirinn is ea an tiomantas don infheistiú sa TFC i scoileanna.'

Dúirt an tAire O'Keeffe: 'Is cúram speisialta ormsa é mar Aire imeascadh an TFC leis an múineadh agus leis an bhfoghlaim a chur chun cinn.

'San earnáil oideachais, tá fís chomónta ann faoi imeascadh an TFC sa rangsheomra.
'Aithnítear go forleathan poitéinseal an TFC mar uirlis spreagtha chun mic léinn a mhealladh agus chun múineadh thar an gcuraclam ar fad a shaibhriú agus chun beocht a chur ann.
 
'Ó d’fhoilsigh mé an tuairisc 'Investing Effectively in ICT in Schools', táim tar éis dul i gcomhairle le himreoirí móra sna hearnálacha gnó agus TFC féachaint cén chaoi is fearr gur féidir poitéinseal úsáid an TFC insna scoileanna a bhaint amach.

 'Tá moltaí ábhartha sa tuairisc chomhairleach seo sa chomhthéacs sin.
 
'Ina fhianaise sin, táim tiomanta do mhaoiniú a chur ar fail don TFC i scoileanna thar na trí bliana seo chugainn.

'Mar chéad chéim, eiseofar €22 milliún i ndeontais do bhunscoileanna roimh dheireadh na bliana.

 'Tabharfar tosaíocht dona chinntiú go bhfuil ríomhaire glúine múinteoireachta agus teilgeoir digiteach i ngach aon rangsheomra.

'Soláthrófar maoiniú d’iarbhunscoileanna go luath san Athbhliain agus beidh mé ag iarraidh orthu tosaíocht a thabhairt do cheannach trealaimh do rangsheomraí ina múintear an Mhatamaitic chun tacú le rollú amach an phlean do leasú an churaclaim, an Tionscadal Mata.'

Mar fhorlíonadh ar an maoiniú seo tá infheistiú shainiúil déanta sa chlár tógála scoile i dtreo is go mbeidh gach rangsheomra nua feistithe le trealamh TFC.

Comhchuid riachtanach den straitéis againne chun TFC a imeascadh leis an múineadh agus leis an bhfoghlaim is ea infheistíocht in infrastruchtúr na scoileanna.

I measc na n-eochairaicsean eile tá clár leathanbhanda na scoileanna, an chreatlach TFC a d'fhorbair an Chomhairle Naisiúnta Curaclam agus Measúnachta, agus rochtain ar inneachar ábhartha digiteach agus forbairt imeasctha ghairmiúil a bheidh ag díriú ar chabhrú le scoileanna chun ríomhfhoghlaim a imeascadh. 

'Amach anseo, tá ar intinn agam socruithe lárnacha soláthair a chur ar bun do threalamh TFC.

'San idirlinn, is féidir le scoileanna feidhm a bhaint as na creatlacha lárnacha TFC agus as an gcomhairle shainiúil soláthair atá curtha ar fáil do scoileanna.

'Tá molta ag an ngrúpa chomhairleach go mbunóinn grúpa stiúrtha chun feidhmiú na moltaí sa tuairisc a bhrú chun cinn.

'Tá iarrtha agam ar Paul Rellis bheith ina chathaoirleach ar an ngrúpa agus beidh mé ag iarraidh ainmniúchán ar pháirtithe leasmhara eile i rith na seachtainí seo chugainn,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Dúirt Paul Rellis, Stiúrthóir Bainistíochta Microsoft agus Cathaoirleach an Chomhghrúpa Chomhairligh: 'Ní ráiteas físe amháin atá sa tuairisc ach plean aicsin.

'Leagann sé amach an rud is gá a dhéanamh chun feabhas a chur ar an gcóras oideachais, rud a chabróidh ansin le hÉirinn a háit a athghabháil mar gheilleagair iomaíoch, rathúil.

 'Tá sá riachtanach leas níos fearr a bhaint as an teicneolaíocht insna scoileanna má tá mic léinn chun an scoil a fhágáil agus na scileanna acu a theastaíonn uathu chun páirt iomlán a ghlacadh i ngeilleagair nua-aimseartha an lae inniu.

'Leagann an tuairisc amach an chaoi ina gcreideann lucht tionsclaíochta gur féidir é seo a dhéanamh.

'Táimid rí-shásta le freagairt an Rialtais.

'Ciallaíonn an infheistíocht mhór atá an Taoiseach tar éis a fhógairt gur féidir le scoileanna cinntí infheistíochta a dhéanamh láithreach.

 'Mar ghrúpa tionsclaíochta, creidimid gurb í an infheistíocht seo an fhreagairt cheart ar an staid reatha eacnamaíoch.

'Caithfidh an infheistíocht san oideachas a bheith ina tosaíocht i gcónaí, ainneoin an bhrú ar an airgeadas poiblí faoi láthair.

‘Táimid ag súil le bheith ag obair leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus leis an earnáil oideachais thar na míonna agus na blianta amach romhainn ag feidhmiú moltaí na tuairisce.'

Dúirt Paul Sweetman, Stiúrthóir ICT Ireland: ‘Tá caighdeán ár gcórais oideachais ina bhunriachtanas d'fhás geilleagrach agus do chumas iomaíochta náisiúnta.

'Aithnítear Éire go hidirnáisiúnta de bharr a líon saothair dea-oilte, sciliúil.

'San am atá thart, chabhraigh sé seo linn infheistíocht choigríche díreach nár bheag a mhealladh chugainn agus lig sé d'fhiontraíocht dhúchasach teacht i mbláth.

'Is gá dúinn feidhm níos fearr a bhaint as an teicneolaíocht sa rangsheomra nó caillfimid an bhuntáiste seo san iomaíocht.

'Céim mhór sa treo cheart is ea fógra an lae inniu.

'Tá sé riachtanach amach is amach go gcuirfí moltaí uile na tuairisce i bhfeidhm.'

Tá an tuairisc foilsithe ar www.education.ie.

CRÍOCH