11 Samhain, 2009 - Fáiltíonn an tAire Haughey roimh thuairisc Chigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta faoi Chleachtais Éifeachtacha Litearthachta agus Uimhearthachta i Scoileanna DEIS

D'fháiltigh Seán Haughey TD, Aire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, inniu, roimh thuairisc Chigireacht a Roinne ag cur síos ar an méid atá déanta ag ocht mbunscoil chun feabhas a chur ar thorthaí litearthachta agus uimhearthachta dá gcuid daltaí.
 
Tá an foilseachán scríofa i stíl neamhfhoirmeálta, scéalach agus athfhriotail ann ó mhúinteoirí agus daltaí. Tá sé beartaithe chun tacú le comhroinnt an dea-chleachtais i measc scoileanna agus múinteoirí.

Ag labhairt dó inniu tar éis foilsiú Cleachtais Éifeachtacha Litearthachta agus Uimhearthachta i Scoileanna DEIS, dúirt an tAire Haughey:

'Táim an-shásta leis na curanna chuige dearfacha atá glactha ag na scoileanna i gceist.

'Ábhar misnigh is ea scéalta na n-ocht mbunscoil seo, agus an chaoi a bhfuil siad ag cur feabhais ar thorthaí litearthachta agus uimhearthachta dá gcuid daltaí, ní amháin dóibh féin ach do phobal mór na scoile chomh maith.

'Táim cinnte go mbeidh iarrachtaí agus aireachtála na n-ocht bpobal scoile sa chás ina gcúis spreagtha agus inspioráide do mhúinteoirí agus tuismitheoirí.'
 
Tá na hocht mbunscoil á dtacú ag DEIS (Cothromaíocht Deiseanna a Sheachadadh sna Scoileanna), an plean aicsin do chuimsiú oideachasúil ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

Chinn na Cigirí gurb amhlaidh, cé go bhfuil a saintréithe féin ag gach scoil de na scoileanna, go bhfuil fíorthiomantas acu go léir d’fheabhsúcháin a bhaint amach sa mhúineadh agus san fhoghlaim.

Dúirt an tAire Haughey leis 'Is iontach a chloisteáil ó bhunfhoinse na dea-eispéiris seo.

'Tá cuntas tugtha ar gach aon scoil i gcaibidil aonair a chuireann síos ar chomhthéacs na scoile, cad tá ag tarlú i gcomhair múinteoirí agus daltaí, agus a thairgeann comhairle ón scoil faoin rud is fearr a oibríonn dóibhse agus a oibreodh, b’fhéidir, do scoileanna eile.'

I dteannta leis na scéalta faoi na hocht mbunscoil aonair, déanann an foilseachán machnamh freisin ar chuid de na ceachtanna ginearálta gur féidir a fhoghlaim ó na scoileanna seo.

Iniúchtar gnéithe de bhainistíocht agus d'eagraíocht na scoileanna chomh maith lena gcuranna chuige don mhúineadh agus don fhoghlaim sa litearthacht.

Bíodh is go n-insíonn an foilseachán scéalta ocht mbunscoil sainiúla, is cosúil na scoileanna sin do chinn eile ar fud na tíre ar fad ina bhfuil ag éirí le hobair múinteoirí agus tuismitheoirí chun feabhas a chur ar chaighdeáin litearthachta agus uimhearthachta.

'Beidh an dea-thuairisc seo ina hacmhainn luachmhar do mhúinteoirí.

'Tá feidhm ag na ceachtanna ó na hocht scoil seo ní amháin i leith scoileanna a fhónann do limistéir mhíbhuntáiste ach do na scoileanna uile.

'Tugann an foilseachán cuntas ar cad a oibríonn go maith agus tairgeann sé comhairle shimplí, soiléir faoin gcaoi le haithris a dhéanamh ar dhea-chleachtas dá leithéid,’ adúirt an tAire Haughey mar fhocal scoir.

Is feidir rochtain ar an tuairisc tríd an nasc seo a leanas
http://sdubtalsp03/InformationProviders/Inspectorate%20Reference/InspectorateReference/Publications/New%20Inspectorate%20Publications/insp_DEIS_effective_literacy_and_numeracy_09[1].pdf

CRÍOCH