23 Deire Fómhair, 2009 - Bearta fógraithe ag an tAire O'Keeffe chun billí uisce scoileanna a choinneáil síos

Cuireadh tugtha do scoileanna maoiniú a lorg do thionscadail ar scála beag faoi Scéim na nOibreacha Samhraidh 2010

Beidh bearta nua caomhnaithe uisce faoi Scéim Oibreacha Samhraidh na bliana seo chugainn ina gcabhair le scoileanna chun costais mhéadarthomhaiste uisce a ghlanadh ó Eanáir amach nuair a bheidh orthu íoc in aghaidh an mhéid a úsáideann siad, dar le Batt O'Keeffe TD, Aire Oideachais agus Eolaíochta.
 
Maoineofar na bearta caomhnaithe uisce mar chuid de Scéim na nOibreacha Samhraidh 2010 a chuimseoidh tionscadail ar scála beag ar nós gás, oibreacha leictreacha agus meicniúla, malartuithe agus athchóiriú díon, malartuithe fuinneoga, uasghráduithe leithreas, feabhsúcháin struchtúrtha agus oibreacha rochtana.

Ó 1 Eanáir amach, beidh feidhm ag táillí iomlána uisce i scoileanna, agus socróidh gach aon údarás áitiúil a ráta féin.

Faoi láthair, íocann scoileanna ráta seasta de €4 in aghaidh an dalta nó an ráta iomlán méadarthomhaiste más ísle sin.

Suiteálfaidh na húdaráis áitiúla na méadair, cé go bhfuil siad ag formhór na scoileanna cheana féin.

D'fhógair an tAire Minister O’Keeffe éileamh ar iarratais ó scoileanna inniu [An Aoine] faoi Scéim na nOibreacha Samhraidh 2010.

Dúirt sé go dtabharfadh sé cabhair deontais chun gléasanna simplí caomhnaithe uisce a fháil feistithe i leithris agus i mbáisíní níocháin i scoileanna.

Dúirt an tAire O'Keeffe: 'Ó Eanáir amach, gearrfar táillí ar na scoileanna uile ar bhonn an mhéid uisce a úsáideann siad seachas an líon daltaí atá iontu.

'Beidh méadair feistithe ar an soláthar uisce do scoileanna chun an leibhéal úsáide a thomhas.

'Táimid ag úsáid dearaí úrscothacha caomhnaithe uisce cheana féin inár scoileanna nua agus inár síntí nua scoile mar chuid de na dearaí scoile ísealfhuinnimh caighdeánacha.
 
'Is mian liom anois díriú ar fhoirgnimh atá ann cheana agus tionchar an chórais nua mhéadaraithe ar bhuiséid na scoileanna a íoslaghdú a mhéid is féidir é.

'Féadann bearta simplí, neamhchasta barrachas tomhaltais uisce a íoslaghdú agus diomailt a laghdú.

'Tá sé léirithe go bhféadtar tomhaltas uisce a laghdú go suntasach trí ghléasanna simplí caomhnaithe uisce a fháil feistithe i leithris agus i mbáisíní níocháin.

'Is iontach an tréimhse iad míonna ciúine an tsamhraidh chun obair den sórt seo a chur i gcrích agus briseadh isteach ar an téarma scoile a sheachaint.

'Maoineoidh mé costas iomlán na n-oibreacha a dtabharfar faomhadh dóibh faoin scéim,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Ó 2004 i leith, tá níos mó ná 4,000 thionscadal ar scála beag curtha i gcrích i scoileanna ar chostas beagnach €380 milliún.

'Bíonn an-éileamh ag na scoileanna ar Scéim na nOibreacha Samhraidh mar go bhféadann siad tosaíocht a thabhairt do na hoibreacha atá de dhíth orthu.

'Ba mhaith liom a mheabhrú do scoileanna go bhfuil sé riachtanach an luach is fearr ar airgead a fháil do thionscadail sa mhargadh níos iomaíthí foirgníochta.

 'Ginfidh an fógra seo faoi Scéim Oibreacha Samhraidh don bhliain seo chugainn fostaíocht a theastaíonn go géar in earnáil na foirgníochta sa ré dúshlánach seo don tír,' adúirt sé. 

Machnófar an t-airgead atá ar fáil don Scéim Oibreacha Samhraidh i gcomhthéacs phróiseas na meastachán don Bhuiséad.

Tá sonraí iomlána faoin Scéim Oibreacha Samhraidh le fáil  anseo : . 1www.education.ie/servlet/blobservlet/cl0057_2009.pdf  . www.education.ie/servlet/blobservlet/cl0057_2009_application_form.pdf   www.education.ie/servlet/blobservlet/cl0057_2009_water_conservation.pdf

Cabhróidh uimhir líne chabhrach - 1800 200 955 – le scoileanna lena gcuid iarratas.

Is é 27 Samhain, 2009 an spriocdháta d'iarratais a fháil.

CRÍOCH

 

Nóta: Tá dhá shampla simplí táscacha thíos den chaoi ina rachaidh na bearta seo i gcion ar bhillí uisce na scoileanna ó 1 Eanáir, 2009 i leith.

Samplaí táscacha (bunaithe ar rátaí méadarthomhaiste Chomhairle Chontae Chorcaigh)
Bunscoil le 240 dalta ag úsáid 19 lítear uisce in aghaidh an dalta in aghaidh an lae bheadh bille bliantúil uisce aici de €960.
Tá sé seo bunaithe ar ráta seasta de €4 in aghaidh an dalta – an modh reatha chun táillí uisce a ríomh.

Mheasfaí úsáid uisce i scoil den saghas sin a bheith ina mheánúsáid.

Faoin gcóras méadarthomhaiste a bheidh i bhfeidhm ó 1 Eanáir i leith, bhilleofaí an scoil sin ar €1,909.40 in aghaidh na bliana bunaithe ar rátaí úsáide uisce de €2.16 in aghaidh an mhéadair chiúbaigh agus táillí méadair uisce de €95 in aghaidh na bliana.

D'fhéadfaí tomhaltas uisce na scoile a laghdú ó 19 lítear go dtí 11 lítear in aghaidh an dalta trí ghléasanna a fheistiú chun uisce a chaomhnú agus cleachtas maith bainistíochta uisce a chur i bhfeidhm.

Dá bhrí sin, is féidir gur €1,137 in aghaidh na bliana a bheadh i mbille uisce na scoile.

Sin laghdú de €772.40 mar thoradh díreach ar ghléasanna caomhnaithe uisce a fheistiú faoi Scéim Oibreacha Samhraidh 2010.


Iarbhunscoil le 500 dalta ag úsáid 15 lítear uisce in aghaidh an dalta in aghaidh an lae bheadh bille bliantúil uisce aici de €2,000.

Tá sé seo bunaithe ar ráta seasta de €4 in aghaidh an dalta – an modh reatha chun táillí uisce a ríomh.

Mheasfaí úsáid uisce i scoil den saghas sin a bheith ina mheánúsáid.

Faoin gcóras méadarthomhaiste, bhilleofaí an scoil sin ar €2,800.00 in aghaidh na bliana bunaithe ar rátaí uisce 2009 de €2.16 in aghaidh an mhéadair chiúbaigh agus táillí méadair uisce de €95 in aghaidh na bliana.

D'fhéadfaí tomhaltas uisce na scoile a laghdú ó 15 lítear go dtí 11 lítear in aghaidh an dalta trí ghléasanna a fheistiú chun uisce a chaomhnú agus cleachtas maith bainistíochta uisce a chur i bhfeidhm.

Dá bhrí sin, is féidir gur €2,078.96 in aghaidh na bliana a bheadh i mbille uisce na scoile.

Sin laghdú de €721.04 mar thoradh díreach ar ghléasanna caomhnaithe uisce a fheistiú faoi Scéim Oibreacha Samhraidh 2010.
 
I measc na samplaí de ghléasanna caomhnaithe uisce tá rialaitheoirí fualán chun minicíocht sruthlaithe a laghdú; sconnaí féindúnta; agus dambaí sistéal chun méid éifeachtúil shistéal an leithris a laghdú.


CRÍOCH