25 Meitheamh, 2009 - Ceithre scoileanna i gCorcaigh ina gcuid de phlean píolótach do leathanbhanda ardluais gan sreang - an tAire O'Keeffe

Tá ceithre scoileanna i gCorcaigh chun nascacht leathanbhanda ardluais gan sreang a fháil mar chuid de phlean píolótach an Rialtais rochtain ar an toirt a thabhairt do mhic léinn áit ar bith sa scoil, de réir an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD.
 
Tá an Coláiste Tráchtála, Corcaigh in Oileán Uí Mhuireasáin; Coláiste Choilm i mBaile an Chollaigh; Meánscoil Chríost Rí do Chailíní i Lána na Leathghealaí;
agus Pobalscoil Charraig Uí Leighin i mBóthar Bhaile na Glaise i measc 78 scoileanna ar fud na tíre a fhaighidh leathanbhanda ardluais mar chuid    d’infheistíocht €16 milliún.
 
Tá na scoileanna seo ina gcuid den tionscadal 100 meigibheart in aghaidh an tsoicind (mb/s) d'iarbhunscoileanna a lainseáil an Rialtas inniu.
 
Faoin gClár Leathanbhanda do Scoileanna atá ann faoi láthair, is féidir le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna rochtain ar bhunleibhéal de nascacht leathanbhanda.

Tá an tionscadal 100 meigibheart d'iarbhunscoileanna ina thionscnamh píolótach gan sreang a mhairfidh go dtí deireadh 2011.

'Is é seo an chéad chéim eile in ardmhian an Rialtais ár scoileanna a iompú ina lárionaid ríomhfhoghlama agus an teicneolaíocht a bheith ina bunchuid den phróiseas foghlama.
 
'Le leathanbhanda ardluais gan sreang beidh ar chumas mac léinn ábhar a uaslódáil agus a íoslódáil níos tapúla, rochtain ar inneachar oideachasúil digiteach ardtoirte agus nascadh ar an toirt le suíomhanna gréasáin ó pháirt ar bith den scoil.

'Leis an fhírinne a rá, beidh na luais ar chomhleibhéal leo siúd a thairgtear do chomhlachtaí ardleibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ag feidhmiú anseo,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Dúirt sé go raibh an Rialtas ag tógáil céimeanna ábhalmhóra chun cumas teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) ár scoileanna a fhorbairt.
 
 'Níos luaithe i mbliana, d'fhógair mé go bhfaigheadh gach bunscoil de 70 bunscoil inar críochnaíodh obair mhór tógála an bhliain seo caite €5,000 in aghaidh an tseomra ranga chun crua-earraí agus bogearraí ríomhaire agus fearas digiteach a cheannach.

'Is é seo an chéad uair a bhí liúntas TFC in aghaidh an tseomra ranga ann ag leibhéal na bunscoile.

'Léiríonn fógra an lae inniu ag an dara leibhéal go bhfuilimid tiomanta do chumas TFC a fhorbairt i saol an lae inniu atá ag éirí níos eolasbhunaithe i gcónaí,' adúirt an tAire O'Keeffe.
 
Tá an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha tar éis próiseas tairisceana a thosnú anois do sholáthróirí na seirbhíse leathanbhanda.

Críoch