22 Meitheamh, 2009 - 2,500 ionad nua tríú leibhéal chun díriú ar oibrithe gan jabanna - An tAire O'Keeffe

'Cúrsaí páirtaimseartha dírithe ar fhórsa oibre a ullmhú do jabanna in earnálacha den gheilleagar a bheidh mar eochair chun an lagtráth a fhuascailt' - Aire
             
Beidh deis rochtana ag oibrithe dífhostaithe ar 2,500 ionad nua ar chúrsaí nua fochéime agus iarchéime ó Mheán Fómhair mar chuid d'iarrachtaí an Rialtais  athoiliúint agus breisoiliúint a chur ar an bhfórsa oibre, de réir an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD.
            
Ag fógairt dó go raibh iarratais á n-eisiúint ag an Údarás um Ardoideachas ar mholtaí maidir leis na hionaid seo inniu, dúirt an tUasal O'Keeffe: 'Tá ról ríthábhachtach le himirt ag earnáil an tríú leibhéal chun cabhrú le hoibrithe tearcfhostaithe na cineálacha scileanna is gá chun gabháil ar ais sa bhfórsa oibre a fhorbairt.  
             
'I measc na 2,500 ionad nua páirtaimseartha a chuirfear ar fáil i Meán Fómhair, beidh 1,500 díobh le fáil i raon de chláir fochéime, cláir teastais agus cláir céime agus beidh an chuid eile ar fáil do chéimithe dífhostaithe atá ag gabháil le dioplómaí iarchéime nó le cláir tiontaithe.

'Tá an tionscnamh ceaptha go sainiúil chun díriú ar athoiliúint agus breisoiliúint a chur ar dhaoine do jabanna insna hearnálacha den gheilleagar a mheastar iad a bheith lárnach chun tabhairt faoin lagtráth agus chun fás eacnamaíoch a chur chun cinn.
           
'Beidh na 2,500 ionad go léir i gcúrsaí a thacaíonn le plean an Rialtais don "gheilleagar cliste" agus go háirithe iad sin a bhaineann le riachtanais scileanna na n-earnálacha easpórtála a shainaithin an Grúpa Saineolaithe ar Riachtanais Scileanna Amach Anseo.
            
'Áirítear ina measc seo earnálacha ar nós feistí leighis, bithchógaisíochtaí, seirbhísí idirnáisiúnta airgeadais, an earnáil bia agus earnálacha eile.
 
'Oireann na cúrsaí páirtaimseartha, ar d'fhaid ama éagsúla iad, níos fearr do shaol oibrithe atá dífhostaithe agus ar mian leo dul ar ais sa bhfórsa oibre a luaithe is féidir,' adúirt an tAire O'Keeffe. 
            
Ní mór d'oibrithe a bheith dífhostaithe le sé mhí ar a laghad ar 1 Meán Fómhair 2009 chun a bheith intofa d'ionad ar na cláir fochéime nó iarchéime.
            
Insna seachtainí seo chugainn, fógróidh an tAire O'Keeffe sonraí faoi na hinstitiúidí tríú leibhéal a bheidh ag soláthar na n-ionad seo agus faoin gcaoi le cur isteach ar ionad.

Cuirfear an t-eolas seo ar fáil chomh maith trí oifigí áitiúla FÁS agus na Roinne Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.

'Tá iarrtha agam ar an Údarás um Ardoideachas a chur faoi mo bhráid insna seachtainí seo chugainn tuarascáil an Ghrúpa Fhreagartha d’Ardoideachas agus an Margadh Saothair, grúpa atá ag fiosrú na ndeiseanna chun tuilleadh freagairtí a fhorbairt ón earnáil tríú leibhéal chun tacú le hathoiliúint agus breisoiliúint a chur ar oibrithe dífhostaithe,' adúirt an tAire O'Keeffe.
            
Tá maoiniú ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ag tacú le 1,500 ionad páirtaimseartha fochéime. Maoineoidh an tÚdarás um Ardoideachas 1,000 ionad iarchéime.
            
Ní ghearrfar táillí teagaisc i leith na gcúrsaí fochéime agus iarchéime seo ach  féadfar éileamh ar mhic léinn iarchéime táille ainmniúil a íoc.
 
Críoch