18 Bealtaine, 2009 - Fógraíonn an tAire Haughey Plean do Chomhtháthú na Seirbhísí Oideachais

Inniu d'fhógair an tAire Stáit ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Seán Haughey, TD treisiú mór le sainchúram an Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais.

Cuimseoidh an ról nua seirbhísí teagmhála baile is scoile agus seirbhísí críochnaithe scoile chomh maith leis na tacaíochtaí Múinteora Cuairte atá ann cheana do dhaltaí den Lucht Siúil, agus beidh an 750 ball foirne atá arna bhfostú ag na seirbhísí seo ar fud na tíre ina dtaca leo tar éis a gcomhcheangailte leis an mBord.
 
Dúirt an tAire go gcomhcheanglófar Clár amháin comhordaithe Tacaíochta Scoile faoin mBord Náisiúnta Leasa Oideachais ó thosach na scoilbhliana seo chugainn i Meán Fómhair 2009.  Cuimseoidh an clár seo an Scéim Teagmhála Baile, Scoile agus Pobail, an Clár Críochnaithe Scoile agus an tSeirbhís Múinteora Cuairte don Lucht Siúil.

'Sa saol mar atá sé inniu is mithid dúinn go léir bealaí a aimsiú inar féidir linn ár seirbhísí a chur ar fáil i mbealach níos éifeachtaí,' adúirt an tAire Haughey.

 'Cuireann foireann na seirbhísí seo mar atá faoi láthair raon seirbhísí riachtanacha ar fáil do na páistí sin is mó a bhfuil siad de dhíth orthu.

'Aithním díograis, tiomantas agus nuáil na foirne uile sa scéimeanna seo. Cuirfidh an chéim seo struchtúir ar bun chun comhcheangal níos dlúithe idir na seirbhísí seo a éascú ag na leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta.  Méadóidh sé a n-éifeachtúlacht agus cabhróidh sé chun fíorfheabhsúcháin bríocha a chur i gcrích insna seirbhísí d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna bunúsacha a mbíonn tionchar díobhálach acu ar shaol scoile páistí, go háirithe iad siúd a bhaineann le freastal ar scoil, coinneáil ar scoil agus gnóthachtáil.

 'Mar gheall ar go gcinntíonn sé comhcheangal níos fearr i seachadadh na seirbhísí tá an cur chuige seo ina chuid de chur chuige foriomlán an Rialtais do Sheirbhísí Poiblí a Bhunathrú a fógraíodh i Samhain 2008.

Mhínigh sé chomh maith go gcaithfidh lánchomhcheangal a bheith céimnithe agus go mbeidh sé i gceist seirbhísí na Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil, an Chlár Chríochnaithe Scoile agus na Teagmhála Baile, Scoile agus Pobail a chomhordú le chéile ar láimh amháin agus feidhmeanna reachtúla an Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais ar an láimh eile. 

Dúirt an tAire Haughey chomh maith go raibh sé ag súil go dtógfadh sé tamall ar na socruithe nua leabú síos ach go raibh muinín aige go rachadh an cur chuige aontaithe seo chun tairbhe go suntasach do sheachadadh seirbhíse do pháistí agus dá dteaghlaigh agus go gcabhródh sé le scoileanna aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá rompu agus iad ag dul i ngleic le droch-fhreastal agus luath-fhágáil scoile.

I 2005 lainseáil an Roinn DEIS, an Plean Aicsin do Chuimsiú Oideachasúil, a bhí ag brath ar chomhcheangal níos dlúithe a dhéanamh idir sheirbhísí na Roinne a oibríonn go díreach le scoileanna, daltaí agus teaghlaigh insna limistéir is mó a bhfuil an mhíbhuntáiste lonnaithe iontu.

 'Tá míbhuntáiste ar mhórán de na teaghlaigh seo leis na glúnta agus cuirtear na seirbhísí seo ar fáil chun tacú le scoileanna a bhfuil sé deacair orthu freastal ar riachtanais aonair a ndaltaí uile as a n-acmhainní féin.

'Tá na tacaithe seo ag iarraidh an timthriall míbhuntáiste a bhriseadh trí chabhrú le páistí dul i dteagmháil arís lena scoileanna agus an tairbhe is mó is féidir a bhaint as a gcuid scolaíochta.

Tá foirne leithleacha náisiúnta agus réigiúnacha bainistíochta ag an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais, ag an gClár Críochnaithe Scoile agus ag an dTeagmháil Baile, Scoile agus Pobail faoi láthair, agus cuireann siad sin tacaíocht agus treoir ar fáil dá bhfoirne áitiúla ina n-aonar.

Dúirt an tAire, áfach, gur lú is léir cad é an réasúnaíocht taobh thiar de na seirbhísí seo a bheith scartha óna chéile i bhfianaise an trasnasc freagrachta, agus an bonn comónta cliant a fhónann siad dó.

 'Is céim ar aghaidh é na foirne seo a chur le chéile d’fhonn seirbhís chumaisc a sheachadadh ag na leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus tiocfaidh sochair nach beag as le himeacht aimsire,' adúirt an tAire Haughey.

CRÍOCH