15ú Iúil, 2008 - Dhá thuarascáil ar theagasc na Gaeilge foilsithe ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta

Réimse bearta mar thaca le teagasc na Gaeilge


Foilsíodh dhá thuarascáil inniu (15 Iúil 2008) ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge sa bhunscoil agus san iar-bhunscoil ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.

Is é atá mar bhonn leis na tuarascálacha, An Ghaeilge sa Bhunscoil agus Ag Breathnú ar an nGaeilge sa tSraith Shóisearach ná an fhianaise a bailíodh in 40 bunscoil agus 75 iar-bhunscoil sa bhliain scoile 2004-05. 

Ag labhairt ag foilsiú na dtuarascálacha, dúirt an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Parthalán Ó Caoimh, TD "Bainfidh múinteoirí agus príomhoidí bunscoile agus iar-bhunscoile an-tairbhe as na tuarascálacha seo mar go ndíríonn siad aird ar dhea-chleachtais agus ar ghnéithe de theagasc an ábhair ar gá feabhas a chur orthu. Cuirfidh na tuarascálacha chomh maith leis an bplé poiblí agus le forbairt beartais ar cheisteanna a bhaineann leis an nGaeilge inár gcuid scoileanna."

Rinne an mheastóireacht sna bunscoileanna iniúchadh ar éifeachtacht an churaclaim leasaithe sa Ghaeilge. Fuarthas amach gur fhreagair tromlach na ndaltaí go fonnmhar do chur chuige nua sna ceachtanna Gaeilge agus go raibh cleachtadh dearfach acu ar an teanga a fhoghlaim. Dírítear sna cinntí áfach, ar ábhair imní áirithe nach mór aghaidh a thabhairt orthu, de réir mar a deir na cigirí. Léiríonn na caighdeáin a bhain leis na gnéithe éagsúla den Ghaeilge ar nós obair ó bhéal, scileanna éisteachta, scríbhneoireachta agus léitheoireachta nach mór forbairt shuntasach a dhéanamh orthu i scoileanna áirithe.

Cuireann an tuarascáil iar-bhunscoile in iúl go bhfaca na cigirí go raibh dea-chleachtas i mórán seomraí ranga agus go ndearna na scoileanna iarrachtaí maithe leis an ábhar a chur ar fáil ag an leibhéal (bonnleibhéal, gnáthleibhéal nó ardleibhéal) is fearr a bhí ag teacht le riachtanais na scoláirí. Pléann an tuarascáil chomh maith le dúshláin mhóra atá roimh an ábhar, an gá ach go háirithe do scoileanna chun béim níos mó a leagadh ar theagasc agus ar mheastóireacht scileanna labhartha agus an gá atá le téacsanna dílse Gaeilge a úsáid ar nós sleachta as nuachtáin agus irisí agus míreanna ón teilifís, ón raidió agus ón idirlíon.

Ag freagairt do na tuarascálacha dó, dúirt an tAire Parthalán Ó Caoimh, TD, go raibh sé meáite ar chabhrú le scoileanna agus múinteoirí chun feabhas a chur ar theagasc na Gaeilge.

"Nuair a tosaíodh ar réamh-chinntí na meastóireachtaí seo a chur ar fáil don Roinn, rinne an Roinn beart láithreach chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a ardaíodh i dtuarascálacha na gcigirí. Cheana féin tá foireann inseirbhíse Tús Maith tríocha duine (cuiditheoirí) curtha ar bun againn chun oiliúint agus tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoirí i mbunscoileanna. Tá na cuiditheoirí ag obair le bunscoileanna ón bhFómhar 2007 agus tá meas mór ar a gcuid oibre siúd cheana féin sa chóras scolaíochta," a dúirt an tAire Ó Caoimh.

Tá comhordaitheoir náisiúnta agus foireann oifigeach forbartha réigiúnach ceaptha ag an Roinn don Ghaeilge chun oiliúint inseirbhíse a chur ar fáil do scoileanna dara leibhéal. Tá cúrsaí inseirbhíse ar mhodheolaíochtaí gníomhacha mar spreagadh le labhairt na teanga a chur chun cinn á gcur ar fáil san am i láthair ar fud na tíre.

"Tuigim chomh maith go bhfuil gá ag scoileanna le hacmhainní nua-aimseartha den scoth leis an teanga a theagasc Táthar ag leanacht den infheistiú san achar seo go gasta  Infheistítear breis is €1m euro in aghaidh na bliana ar tháirgeadh ábhair Séideán Sí chun tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge i scoileanna lánGhaeilge, agus tháinig ardú suntasach ar bhuiséad na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaiochta le haghaidh téacsleabhair agus acmhainní teagaisc a sholáthar ó bunaíodh í sa bhliain 2002. Oibríonn an Chomhairle go dlúth i gcomhar le háisíneachtaí eile mar an Gúm, Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta chun an gnó seo a chur chun cinn i gcomhthéacs cur chuige chomhtháite," a dúirt an tAire Ó Caoimh.

Léiríonn tuarascáil na Cigireachta go bhféadfadh scoileanna feidhm níos fearr a bhaint as acmhainní TFC chun teagasc agus múineadh na Gaeilge a fheabhsú. "Tá an cumas ag TFC chun daoine óga a spreagadh chun dul i ngleic leis an nGaeilge mar nuatheanga,"  a dúirt an tAire Ó Caoimh. "Tá iarrtha agam ar an Lárionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (LNTO) aire ar leith a dhíriú ar oidí agus scoileanna a chumasú chun TFC a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí agus níos cruthaithí i dteagasc  agus i bhfoghlaim na Gaeilge. Déanfaidh LNTO é sin trína chúrsaí forbartha gairmiúil do mhúinteoirí agus do chinnirí scoile agus tríd an ábhar digiteach a chuireann sé ar fáil do scoileanna,"  a dúirt an tAire.

Ag labhairt mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le scileanna labhartha sa teanga, dúirt an tAire Ó Caoimh "Tagaim go láidir le comhairle na gcigirí sa dá thuarascáil go mba cheart dúinn béim a chur ar scileanna labhartha a mhúineadh sa Ghaeilge. Tá cinneadh déanta cheana na marcanna le haghaidh measúnú ó bhéal sna scrúduithe teistiméireachta a ardú go 40% do gach mac léinn a thosóidh ar an oideachas dara leibhéal sa scoilbhliain 2007/08. Rachaidh sé seo i bhfeidhm ar an mbéaltriail dheonach sa Teastas Sóisearach sa bhliain 2010, agus ar an mbéaltriail náisiúnta san Ardteistiméireacht ó 2012 ar aghaidh. Tá dul chun cinn maith déanta ar fhorbairt trialacha measúnaithe i nGaeilge le haghaidh bunscoileanna  agus beidh siad seo ar fáil do mhúinteoirí sa bhliain 2009."

Dúirt an tAire chomh maith: "Tá coiste comhordaithe don Ghaeilge curtha ar bun ag mo Roinn-se agus ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar mhaithe le plean comhtháite a fhorbairt don Ghaeilge sa chóras scolaíochta. Cuideoidh mórán de na moltaí i dtuarascálacha na gcigirí le gnéithe éagsúla an phlean seo a mhúnlú."


CRÍOCH

Link to Reports

Range of measures to support the teaching of Irish

Two reports on the teaching and learning of Irish in primary and post-primary schools were published today (15 July 2008) by the Inspectorate of the Department of Education and Science.

The reports, Irish in the Primary School and Looking at Irish at Junior Cycle, are based on evidence collected in 40 primary schools and 75 post-primary schools in the school year 2004-05.

Speaking on the publication of the reports, Minister for Education and Science, Batt O'Keeffe, TD said "these reports will be particularly useful for teachers and principals in primary and post-primary schools as they identify good practice and aspects of the teaching of the subject that require improvement. The reports will also contribute to informing public debate and policy development on issues relating to Irish in our schools."

The primary school evaluation examined the effectiveness of the revised curriculum in Irish. A majority of pupils were found to have responded enthusiastically to new approaches in Irish lessons and had positive experiences of learning the language. However, the findings highlight a number of concerns that need to be addressed, according to the inspectors. Standards in different aspects of Irish such as oral work, listening skills, writing and reading indicate that significant development is required in some schools.

The post-primary report notes that inspectors observed good practice in many classrooms and that schools made good efforts to offer the subject at the level that best suited the needs of students (foundation, ordinary or higher). The report also notes considerable challenges facing the subject, in particular the need for schools to place greater emphasis on the teaching and assessment of oral skills and the need to use contemporary, authentic materials in Irish such as extracts from newspapers, magazines, television, radio and the internet.

 Irish in the Primary School is a national report prepared by the Inspectorate following the evaluation of Irish in 40 primary schools in the 2004-05 school year. The evaluation was designed to examine the effectiveness of the revised curriculum in Irish that has been implemented in schools since 2003-04.

Looking at Irish at Junior Cycle is a composite report prepared by the Inspectorate based on the outcomes of Subject Inspections of Irish conducted in seventy-five post-primary schools throughout the country in the school year 2004-05.

 Irish in the Primary School is a national report prepared by the Inspectorate following the evaluation of Irish in 40 primary schools in the 2004-05 school year. The evaluation was designed to examine the effectiveness of the revised curriculum in Irish that has been implemented in schools since 2003-04.

 Responding to the reports, Minister O?Keeffe said that he was determined to help schools and teachers to improve the teaching of Irish.

"When the preliminary findings of these evaluations began to become available to the Department last year, we immediately took steps to address issues raised in the inspectors? reports. We have already put in place a team of thirty Tús Maith in-service personnel (cuiditheoirí) to provide training and support for teachers in primary schools. The cuiditheoirí have been working with primary schools since autumn 2007 and already their work is greatly appreciated in the school system,? said Minister O'Keeffe.

The Department has also appointed a national coordinator and a team of regional development officers for Irish to provide in-service training for second-level schools. In-service courses on active methodologies to encourage oral language development are currently being delivered nationwide.

Minister O'Keeffe went on to say "I am also aware that schools need excellent, modern resources to teach the language. Investment in this area is continuing apace. Some €1m per annum is being invested annually in the production of Séideán Sí materials to support Irish in Irish medium schools, and the budget of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta has been increased substantially for the provision of texts and teaching resources in Irish since it was established in 2002. The Comhairle works closely with other agencies such as an Gúm, Foras na Gaeilge and Údarás na Gaeltachta to progress this issue in the context of an integrated approach."

"The Inspectorate reports demonstrate that schools could make better use of ICT resources to improve the teaching and learning of Irish. ICT has great potential to encourage young people to engage with Irish as a modern living language,? said Minister O'Keeffe. ?I have asked the National Centre for Technology in Education (NCTE) to place a particular focus on enabling teachers and schools to use ICT more effectively in the teaching and learning of Irish. NCTE will do this through its professional development courses for teachers and school leaders, and in the digital content that it makes available to schools," said the Minister.

Speaking about the importance of oral skills in Irish, Minister O'Keeffe said "I agree strongly with the inspectors? advice in both reports that we should place an emphasis on the teaching of oral skills in Irish. A decision has already been made to increase the marks for oral assessment in the certificate examinations to 40% for all students beginning second level education in 2007/8. This will impact on the voluntary oral examination in the Junior Certificate in 2010, and on the national oral examinations in the Leaving Certificate from 2012. Work is also well advanced on assessment tests in Irish for primary schools and these will be available to teachers in 2009."

Minister O'Keeffe concluded "My Department and the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs have established an Irish language coordinating committee to develop an integrated plan for Irish in the school system. Many of the recommendations of the inspectors' report will help to shape elements of this plan."

 


ENDS

View reports