11 Márta 2007 - Ról suntasach do Bhaile Bhúirne i bhforbairt na Gaeilge

Is cúis áthais don Aire Oideachais agus Eolaíochta , Mary Hanafin, TD agus don Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, TD, a fhógairt go soláthrófar tionscnamh tacaíochta agus forbartha don Ghaeilge i mBaile Bhúirne i nGaeltacht Mhúscraí in iarthar Chorcaí.

Tá sé mar aidhm leis an tionscnamh seo tacú agus neartú a dhéanamh ar speictream comhtháite seirbhísí d'fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an chórais oideachais  agus i gcomhphobail Ghaeilge, go háirithe sa Ghaeltacht. Arsa an tAire Hanafin " 'sé tá ar intinn agam acmhainn ríthábhachtach a sholáthar a thabharfaidh tacaíocht do straitéis náisiúnta ar son na Gaeilge agus a chuirfdh léi ag gach leibhéal den chóras oideachais." Beidh an acmhainn nua faoi choimirce na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), an comhlacht atá freagrach (faoin Acht Oideachais 1998), as soláthar téacsleabhar agus áiseanna d'fhoghlaim agus do mhúineadh trí Ghaeilge a phleanáil agus a chomheagrú. Seasfaidh Údarás na Gaeltachta costas na cóiríochta is gá a chur ar fáil i gColáiste Íosagáin don acmhainn nua seo ag COGG, de réir sonraíochta a chuirfidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil.

Déanfar €1m breise a leithdháileadh ar COGG thar na trí bliana romhainn agus ceapfaidh COGG ceathrar ball foirne breise d'acmhainn Bhaile Bhúirne a bheidh lonnaithe i gColáiste Íosagáin. Ceann de na feidhmeanna is práinní a bhainfear as na hacmhainní comhaontaithe seo ná comhordú agus coimisiúnú a dhéanamh ar eagráin Ghaeilge de théacsanna Ardteistiméireachta atá ann cheana féin agus áiseanna nua teagaisc agus foghlama a dhearadh le haghaidh raon iomlán na n-ábhar Ardteistiméireachta. I measc na bhfeidhmeanna eile a chuirfidh COGG i gcrích i mBaile Bhúirne tá;

  • Cuidiú le pleanáil agus soláthar cúrsaí sainiúla inseirbhíse do mhúinteoirí maille le tacaíocht churaclaim don Ghaeilge mar chéad teanga;
  • Taighde at theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge a choimisiúnú, a anailisiú agus a scaipeadh ag gach leibhéal den chóras oideachais;
  • I gcomhar le lucht soláthair tríú leibhéal cur le deiseanna oiliúna réamhsheirbhíse d'ábhair oidí chun a n-inniúlacht Gaeilge a fhorbairt; agus
  • Cuidiú le foirne tacaíochta náisiúnta/ réigiúnacha chun cláir ghinearálta inseirbhíse do mhúinteoirí Gaeilge a fhorbairt.      


D'fháiltigh na hAirí roimh raon tionscnamh eile  a bhfuil Údarás na Gaeltachta ag dul ina mbun i mBaile Bhúirne. Orthusan tá:

  • €200,000 a leithdháileadh chun pleananna agus sonraíochtaí a choimisiúnú le haghaidh Coláiste Íosagáin a chóiriú céim ar chéim.
  • É bheith ar intinn oifig réigiúnach Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Chorcaí a athlonnú i gColáiste Íosagáin a luaithe a bheidh an t-athchóiriú is gá déanta
  • É bheith ar intinn go ndéanfaí forbairt ar aonaid bheaga fiontraíochta i gColáiste Íosagáin agus béim ar leith ar thionscadail teangalárnacha iontu;
  • Tabhairt chun cinn na gcomhráite atá ag dul ar aghaidh le hionadaithe Iontaobhas Fódhla, a bhfuil tairiscint á cur le chéile acu chun Lárionad Oideachais Cheoil agus Taighde a bhunú bunaithe ar oidhreacht Sheáin Uí Riada; agus
  • Comhchainteanna leanúnacha bheith ar siúl le páirtithe leasmhara maidir le féidearthacht áiseanna breisoideachais agus /nó ardoideachais a sholáthar i gColáiste Íosagáin de réir mar a bheidh gá leo.

De bhreis ar a sainchúraim a chomhlíonadh, comhoibreoidh COGG agus Údarás na Gaeltachta , nuair is cuí, chun sineirgí oibre a bhunú le dreamanna Gaeilge éagsúla agus le seirbhísí tacaíochta agus tabharfaidh Foras na Gaeilge tacaíocht don phróiseas seo. I measc na seirbhísí tacaíochta cuí sa chomhthéacs seo bheadh Clár Tacaíochta an Churaclaim Bhunscoile (PCSP), An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal, (SLSS) An Tionscnamh Pleanála um Fhorbairt Scoile, agus líonra na lárionad oideachais. Beidh ionadaithe ag gach ceann de na trí chomhlacht ar choiste comhordaithe a thabharfaidh comhairle maidir le gnéithe i gcomhar den obair fhoriomlán atá le cur i gcrích ag an acmhainn i mBaile Bhúirne. Chomh maith leis sin beidh caidreamh ag leibhéal sinsearach ag an dá Roinn Rialtais lena chéile chun a chinntiú gur féidir acmhainn iomlán Bhaile Bhúirne a bhaint amach.

Agus é ag cur failte roimh chomhoibriú na gcomhlachtaí seo i dtionscnamh Bhaile Bhúirne, is é a dúirt an t Aire Ó Cuív " céim mhór chun cinn a bheidh san acmhainn seo mar thacaíocht don Ghaeltacht agus i gcur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo chomhphobail. Is gníomh follasach nithiúil an tionscnamh seo ag éirí as  Ráiteas an Rialtais maidir leis an nGaeilge a d'fhógair an Taoiseach mí na Nollag seo caite.

Críoch