17 Samhain , 2006 - An tAire Hanafin ag Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna

'níos mó ná 30,000 mac léinn anois ag freastal ar 180 Gaelscoileanna ar fud na tíre' -  Minister Hanafin

Labhair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D., inniu le comhdháil bhliantúil Ghaelscoileanna, cumann na scoileanna a oibríonn trí mheán na Gaeilge, in Óstán Glenroyal, Magh Nuadhat.
 
Ag labhairt di i Magh Nuadhat inniu, dúirt an tAire "Tá tiomantas gan réamhshampla taispeánta ag an Rialtas seo do athbheochan ár dteanga náisiúnta tríd an gcóras oideachais agus, ina theannta sin, trí bhearta a bhfuil sé d?aidhm acu meon níos báúla a chothú i leith na Gaeilge sa sochaí i gcoitinne.    Mar thoradh air sin, tá aitheantas Aontas na hEorpa againn anois don Ghaeilge mar theanga oifigiúil, tá Acht na dTeangacha Oifigiúla ar bun anois agus tá tacaíocht níos mó ná mar a bhí ann ariamh do TG4.  Tá na bearta seo go léir tar éis cur go mór leis an meas atá ar an dteanga."
 
D'aibhsigh an tAire Hanafin an pháirt a ghlac Gaelscoileanna ó thús na seachtóidí luatha i leith, agus adúirt sí ?chuir forbairt Ghaelscoileanna go han-mhór le láidriú ionad na Gaeilge sa chóras oideachais.  Tá 180 Gaelscoileanna suite ó cheann ceann na tíre anois agus i mbliana, don chéad uair riamh, tá Gaelscoil i ngach aon chontae, rud a fhágann go bhfreastalaíonn breis is 30,000 mac léinn ar Ghaelscoil anois.Leanfaidh tacaíocht an Rialtais do Ghaelscoileanna ar aghaidh, go háirithe trí sholáthar oiliúna gairmiúla agus ábhar teagaisc den scoth." 

Agus í ag aithint an róil a ghlac An Chomhairle um Oideachas agus Gaelscolaíochta, maraon leis An Gúm agus Foras Na Gaeilge, dúirt an tAire Hanafin "i gcomhar leis An Gúm, tá feidhm rí-thábhachtach comhlíonta ag An gComhairle um Oideachais agus Gaelscolaíochta sa mhéid gur aistrigh agus gur tháirg sí réimse mhór téacsleabhar le n-úsáid i dteagasc trí mheán na Gaeilge agus chomh maith leis sin i dteagasc na Gaeilge.  Cuireann bearta praiticiúla den sórt seo oideachas trí Ghaeilge, maraon le staidéar na Gaeilge ar fáil do líon níos leithne mac léinn, go háirithe i gcomhthéacs rogha ábhair.  Go nuige seo, tá  €400,000 curtha ar fáil don Chomhairle chuige seo amháin."
 
Ghabh an tAire Hanafin a buíochas do Ghaelscoileanna as ucht na sár-oibre atá déanta aige ar son oideachas na hÉireann agus ghuigh sí rath buan air agus é ag fás agus ag borradh amach anseo.
 
Críoch

17 November, 2006 - Minister Hanafin at Gaelscoileanna Annual Convention
 
'over 30,000 students now attending 180 gaelscoileanna throughout the country'- Minister Hanafin
 
Minister for Education and Science, Mary Hanafin, T.D., today addressed the annual convention of Gaelscoileanna, the association of Irish language medium schools in Glenroyal Hotel, Maynooth.
 
Speaking in Maynooth today, Minister Hanafin said "This Government has shown an unprecedented commitment to reviving our national language both through the education system and through measures aimed at generating a more positive attitude towards Irish in society in general. As a result we now have EU recognition for Irish as an official language, the Official Languages Act is now in place and there is greater support than ever for TG4.  All of these measures have greatly enhanced the esteem in which the language is held."
 
Minister Hanafin highlighted the contribution made by Gaelscoileanna since the early 70s, saying "the development of Gaelscoileanna has been very significant in strengthening the position of Irish in the educational system.There are now 180 Gaelscoils located across the country and for the first time ever, this year, there is a Gaelscoil in every county which means that over 30,000 students now attend a gaelscoil. Government support for gaelscoileanna will continue,particularly through the provision of high quality professional training and teaching materials."
 
Acknowledging the role of An Chomhairle um Oideachas agus Gaelscolaíochta, along with An Gúm and Foras Na Gaeilge, Minister Hanafin said "in conjunction with An Gúm, An Comhairle um Oideachais agus Gaelscolaíochta has discharged a very important function in translating and producing a large range of textbooks for use in teaching through Irish and also for the teaching of Irish. Practical measures such as these make education through Irish along with the study of Irish more amenable to a wider student body, particularly in the context of subject choice.  So far, €400,000 has been made available to An Comhairle specifically for this purpose."
 
Minister Hanafin thanked Gaelscoileanna for its outstanding contribution to Irish education and wished it continued success in its future development.

 
Ends