11 Deire Fómhair, 2006 - An Chéad Bratach Glas á Ardú ag an Aire Hanafin ag Gaelscoil Naithi Baile an tSaoir

Inniu  d'ardaigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D., an chéad Bratach Glas ag Gaelscoil Naithi Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath, mar chomhartha ar an méid a bhain sé amach i gClár Scoileanna Glasanna An Taisce.  Scoil mheasctha shóisearach is ea Scoil Naithi le breis agus 200 daltaí.
 
Glacann Scoil Naithi SN páirt sa Chlár Scoileanna Glasanna a oibríonn An Taisce agus a thacaíonn oifigigh as Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin go háitiúil.
 
Tar éis di an bratach a ardú ag Scoil Naithi dúirt an tAire Hanafin "tá sé d'aidhm ag Clár na Scoileanna Glasanna feasacht maidir leis an timpeallacht a chur chun cinn i measc páistí scoile agus i measc an phobail mhóir.  Misnítear scoileanna chun bheith ag gabháil le himeachtaí praiticiúla atá bunaithe ar théamanna an athchúrsála agus caomhnú fuinnimh agus uisce.  Tá níos mó ná 2,000 scoileanna rannpháirteach i gClár na Scoileanna Glasanna agus tá Bratach Glas bronnta ar níos mó ná 650 de na scoileanna sin mar luach saothair dá n-iarrachtaí."

Mhol an tAire Hanafin na múinteoirí, na tuismitheoirí agus na micléinn mar gheall ar a gcuid oibre  agus a dtiomantas do Chlár na Scoileanna Glasanna, agus go háirithe iad siúd atá gafa go díreach le 'Coiste an Bhrataigh Ghlais' sa scoil. 
"Is iontach an rud é an scoil go léir a fheiceáil ag gabháil le tionscadal an Bhrataigh Ghlais a oibríonn chun leasa na scoile agus chun leasa na timpeallachta chomh maith leis sin.  Beidh an ghnóthachtáil seo mar inspioráid le baint amach ag scoileanna eile chomh maith."

Ghabh an tAire Hanafin a buíochas do Chathaoirleach Bhord Bainistíochta na scoile, Ultán McGowan as an deis a tugadh di bheith i gcomhluadar pobail na scoile agus a ngnóthachtáil a cheiliúradh.  "Tá fhios agam go leanfaidh na daltaí, na tuismitheoirí, na múinteoirí  agus an Príomhoide Anna Ní Dhomhnaill lena n-obair iontach agus gur féidir leo anois bheith ag súil le timpeallacht shábháilte do na glúnta atá le teacht."
 
Críoch


Minister Hanafin raises first Green Flag at Gaelscoil Naithi Ballinteer

"If we all play our part, then we can make a big difference to our environment" Minister Hanafin

The Minister for Education and Science, Mary Hanafin T.D., today  raised the first Green Flag at Gaelscoil Naithi National School, Ballinteer, Dublin, for its achievements in An Taisce's Green-Schools Programme.  Scoil Naithi is a mixed junior primary school with over 200  pupils. 
 
Scoil Naithi NS participates in the Green-Schools Programme which is operated by An Taisce and supported locally by officials from Dunlaoghaire Rathdown County Council.

After raising the flag at Scoil Naithi, Minister Hanafin said "the Green-Schools Programme aims to promote environmental awareness among school children and the wider school community.  Schools are encouraged to engage in practical activities which are based on the themes of  recycling and conservation of energy and water.   Over 2,000 Irish schools are involved in the Green Schools Programme and more than 650 of those schools have been awarded a Green Flag for their efforts."

Minister Hanafin paid tribute to the teachers, parents and students for their work and commitment to the Green Schools Programme, and in particular those directly involved in the school's 'Green Flag Committee'.

"It is great to see the whole school getting involved in a project like the Green Flag which not only benefits the students and the school but also the environment.  It is an achievement which will be an inspiration to other schools also to work towards."

Minister Hanafin thanked the Chairperson of the school's Board of Management, Ultán McGowan for the opportunity  to join with the school community to celebrate their achievement. "I know that the pupils, parents, teachers, and principal Anna Ní Dhomhnaill will continue their great work and can now look forward to a safe environment for future generations."


  ENDS