03 Iúil, 2006 - Spreagadh Rialtais do Gheilleagair Ghaeltachta nuair atá Líon níos mó ná riamh le freastal ar Chúrsaí Samhraidh

Fógraíonn Hanafin agus Ó Cuív €6.25 milliún de mhaoiniú do níos mó ná 27,000 rannpháirtí de chúrsaí Gaeltachta

Tá líon níos mó daltaí ná riamh ag dul go ceantair Ghaeltachta an tseachtain seo le haghaidh tosach na gcúrsaí samhraidh Gaeilge i mí Iúil.  D'fhógair dhá Airí Rialtais maoiniú rialtais de €6.25 milliún inniu mar thacaíocht dhíreach do chúrsaí samhraidh i ngach ceann de cheantair Ghaeltachta na tíre.   Meastar go bhfuil ar a laghad €1.50 do gach €1 atá infheistithe ag an Stát, meallta ón earnáil phríobháideach.     

Chomhfhógair Éamon Ó Cuív, T.D. Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, agus Mary Hanafin, T.D., Aire Oideachais agus Eolaíochta an maoiniú inniu.  Cuirfidh an maoiniú ar chumas níos mó ná 27,000 daoine óga idir aois 8 agus 18, in éineacht le státseirbhísigh, múinteoirí agus múinteoirí oiliúna, páirt a ghlacadh i gcúrsaí samhraidh atá bunaithe sa Ghaeltacht le linn an tsamhraidh.  Féachtar ar an sní isteach de dhaltaí thar na míonna samhraidh amach romhainn mar spreagadh ollmhór do gheilleagair áitiúla sna ceantair seo. 

Beidh an dá Roinn Rialtais ag soláthar tacaithe airgeadais díreacha do na coláistí samhraidh d'fhonn cur le costais teagaisc agus forchostais eile maidir leis na 27,000 rannpháirtí cúrsa atáthar ag súil le teacht.  Ina measc beidh timpeall 1,500 múinteoir oiliúna a gheobhaidh deontais ar leith de €600 an duine.  Bainfidh timpeall 25,000 eile, déanta suas don chuid is mó de mhic léinn dara leibhéil, gardaí, foireann an airm agus lucht gairmiúla eile, leas as an gcúnamh de fhóirdheontais rialtais do tháillí teagaisc a íoctar go díreach le soláthraithe na gcúrsaí. 

Ag fógairt an mhaoinithe dúirt an tAire Hanafin 'gach bliain cuireann na coláistí samhraidh seo seirbhís fhíorluachmhar ar fáil chun teanga na Gaeilge a chur chun cinn agus chun ardchaighdeáin a chothabháil ann. Spreagtar na mílte daoine gach samhradh chun a scileanna Gaeilge féin a fheabhsú agus a chothabháil fad is a bhfuil siad i measc an chultúir, na traidisiúin agus an chraic inár bpobail Ghaeltachta.'

Dúirt an tAire Ó Cuív  'i dteannta na leasanna sóisialta agus teanga a thagann as rannpháirtíocht leathan ar na cúrsaí, tá an Rialtas feasach de na leasanna socheacnamaíocha den tacaíocht mhaoinithe seo do na daoine atá ina gcónaí sna pobail Ghaeltachta ina mbíonn na cúrsaí seo ar siúl.  Má bhíonn 27,000 rannpháirtí cúrsa i láthair thar an samhradh tabharfaidh sé spreagadh suntasach do na ceantair seo ag cruthú fostaíochta agus ioncaim do ghnóthaí áitiúla, mná na tí agus na daoine sin atá bainteach go díreach leis na cúrsaí a chur ar fáil.'

Meastar go bhfaighidh 460 rannpháirtí de chúrsaí Gaeltachta ón státseirbhís agus ó na seirbhísí poiblí deontais de €125 an duine chomh maith le cúig lá saoire bliantúil íoctha faoi chlár gaeleagras na Roinne Airgeadais.    Ina theannta sin, meastar go bhfaighidh 600 múinteoir cáilithe a ghlacann páirt i gcúrsaí samhraidh Gaeilge cúig lá, le haghaidh forbairt ghairmiúil phearsanta de réir riachtanais an churaclaim bhunscoile leasaithe, trí lá saoire bliantúil breise faoin scéim um Shaoire Phearsanta Bhreise (EPV) de chuid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.  

Faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge atá riartha ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta tá deontas laethúil in aghaidh an dalta iníoctha do theaghlaigh sa Ghaeltacht a thugann lóistín do dhaltaí a fhreastalaíonn ar chúrsaí Gaeilge aitheanta.  Tá an t-ioncam go léir ón scéim saor ó cháin ioncaim.

CRIOCH