29 Aibreáin, 2020 - Fógraíonn an tAire McHugh socruithe athraithe don tSraith Shóisearach 2020

-          Bronnfaidh An Roinn Oideachais agus Scileanna teastais ar gach dalta as An tSraith Shóisearach a chríochnú.

-          Tugtar údarás do scoileanna daltaí a mheas agus gheobhaidh gach dalta tuairisc ar a gcuid gnóthachtála

-          Tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí fásta scrúduithe na Sraithe Sóisearaí a dhéanamh san fhómhair

Inniu (Dé Céadaoin 29 Aibreán 2020) d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh TD, socruithe athraithe don tSraith Shóisearach i mbliana.

Rinneamar an cinneadh sin tar éis moladh a fháil ó ghrúpa comhairleach páirtithe leasmhara mar chuid den phleanáil do Scrúduithe Stáit mar fhreagairt ar bhearta sláinte phoiblí Covid-19 agus ar an gcinneadh nach ndéanfar Scrúduithe na Sraithe Sóisearaí I mbliana.

Bhí an tAire McHugh i láthair ag cruinniú an ghrúpa chomhairligh agus ghabh sé buíochas leis na baill as a gcuid oibre.

 “San aimsir dheacair seo do dhaltaí d’éist mé le tuairimí an-láidir na ndaltaí, na dtuismitheoirí agus na bpáirtithe leasmhara, tuairimí a cuireadh i láthair go soiléir,” a dúirt an tAire McHugh.

 “Rinneamar an cinneadh sin agus tús áite tugtha againn inár gcuid plé do shláinte agus d’fholláine dhaltaí, thuismitheoirí, mhúinteoirí agus pháirtithe leasmhara eile.

 “Tugann sé tuilleadh soiléireachta agus cinnteachta do dhaltaí agus dá dteaghlaigh. Chomh maith leis sin tugann sé an tsaoirse do scoileanna cinneadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr le dul chun cinn na ndaltaí a mheas tar éis trí bliana d’obair agus d’fhoghlaim chrua.”

.Faoi na socruithe athbhreithnithe agus i bhfianaise na n-imthosca eisceachtúla atá ann de dheasca phaindéim Covid-19, tabharfar teastas stáit ón Roinn Oideachais agus Scileanna do dhaltaí na Sraithe Sóisearaí tríú bliain lena gcuid oibre agus gnóthachtála a aithint.

A luaithe agus is féidir tar éis dheireadh na scoilbhliana reatha, gheobhaidh daltaí tuairisc scoile scríofa ar a gcuid gnóthachtála foghlama i ngach ábhar, agus i ngach gearrchúrsa / agus / nó aonad foghlama.   

Chomh maith leis sin, tugtar údarás do scoileanna cinneadh a dhéanamh ar cheart dóibh measúnuithe scoilbhunaithe a reáchtáil agus cén cruth a bheadh orthu. I measc na roghanna a d’fhéadfadh a bheith ann tá scrúduithe scoilbhunaithe, tascanna, tograí, obair chúrsa, ceisteanna ar nós aistí, cur i láthair, nó tascanna eile a bheidh le haontú ag leibhéal áitiúil. Foilseoidh an Roinn, le comhairle ó ghrúpa comhairleach na bpáirtithe leasmhara, treoir do scoileanna faoi thuairisciú do dhaltaí agus do thuismitheoirí.

Freisin, iarrtar ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit socruithe ar leith a dhéanamh d’fhoghlaimeoirí fásta le deis a thabhairt dóibh scrúduithe deiridh na Sraithe Sóisearaí ar cuireadh isteach iad ina leith a dhéanamh i bhfómhar 2020.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

Eolas faoin ngrúpa comhairleach ar fáil anseo

Eiseoidh an Roinn tuilleadh comhairle maidir le roghanna measúnaithe do scoileanna.

Teastas Críochnaithe

Eiseofar é seo ón Roinn go luath sa scoilbhliain seo chugainn. Tabharfar teastas do gach dalta a dhearbhóidh go bhfuil clár na Sraithe Sóisearaí críochnaithe acu, lena n-áirítear liosta na n-ábhar, na ngearrchúrsaí, agus/nó n-aonad tosaíochta foghlama a ndearnadh staidéar orthu agus an leibhéal ar a ndearnadh staidéar ar an ábhar.

Foghlaimeoirí Fásta    

Cuirfidh an CSS socruithe ar leith i bhfeidhm d’fhoghlaimeoirí fásta atá ag déanamh staidéar ar ábhar nó ábhair ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí laistigh de bhliain acadúil amháin.

Cinnteofar dátaí sonracha na scrúduithe i bhfómhar 2020 chomh luath agus is féidir.

Ní bheidh na scrúduithe sin ar fáil ach amháin do dhaltaí a chomhlíon na critéir shonracha.