Athbhreithnithe ar an nGairmthreoir

Thug an Roinn Oideachais agus Scileanna geallúint sa Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 agus sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019, athbhreithniú neamhspleách a thosú ar uirlisí treorach gairme agus ar fhaisnéis ghairme do dhaltaí agus do dhaoine fásta atá ar fáil faoi láthair agus athruithe a mholadh chun na huirlisí agus an fhaisnéis atá i bhfeidhm faoi láthair a fheabhsú ar fud an chórais oideachais agus oiliúna in Éirinn.

Ba é cuspóir an athbhreithnithe a chinntiú go bhfuilimid ag soláthar faisnéis ardchaighdeáin, ábhartha gairmthreorach do dhaltaí ón leibhéal iar-bhunscoile go dtí an leibhéal breisoideachais agus ardoideachais. Breathnaíodh leis an athbhreithniú sin ar chaighdeán na faisnéise atá ar fáil do dhaltaí agus do dhaoine fásta maidir le gairmthreoir, foinsí na faisnéise sin agus conas a eagraítear an córas chun tacú le daltaí agus le daoine fásta sa réimse sin.

Ba é Indecon International Consultants a rinne an tAthbhreithniú Gairmthreorach.

Bhí sé ríthábhachtach gur léiríodh san athbhreithniú ionchuir/tuairimí an phobail treorach, chomh maith le daonra na ndaltaí/na bhfoghlaimeoirí. Agus an cuspóir seo san áireamh, d'fhorbair Indecon cur chuige chun deis a thabhairt do gach grúpa ionchur a dhéanamh san athbhreithniú trí fhormáid struchtúrtha ceistneora.

Ní fhoilsítear freagraí ar an suirbhé ach amháin sa chás gur tugadh cead foilsithe.

Athbhreithniú Indecon ar Threoir Ghairme - Cur i bhfeidhm

Forálann an Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 agus an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 d’athbhreithniú ar Threoir Ghairme. I mí Aibreáin 2019 foilsíodh an Indecon Review of Career Guidance (Athbhreithniú Indecon ar Threoir Ghairme).

I measc na moltaí tá feabhas a chur ar uirlisí treorach gairme agus faisnéis ghairme trí:

  • Tacaíochtaí treorach gairme cumaiscthe a sholáthar trí bhealaí éagsúla lena n-áirítear uirlisí ar líne le rochtain teileafóin agus idirlín ar chleachtóirí treorach a bhfuil taithí acu.
  • Tairseach gairmeacha láraithe atá éasca le húsáid a threisiú agus a chur chun cinn.
  • Infheistiú i soláthar faisnéise inrochtana ar an margadh saothair.

Bunaíodh Tascfhórsa chun cur chun feidhme na n-athchóirithe atá beartaithe a spreagadh. Bhuail an Tascfhórsa le chéile ceithre huaire go dtí seo agus tá siad ag dul ar aghaidh leis an obair a shanntar dóibh. Tá moltaí mionsonraithe á mbreithniú acu faoi láthair maidir leis an eagraíocht tacaíochta a bhunú agus don phlean tosaíochta um chur i bhfeidhm.

Tá athbhreithniú níos mine á dhéanamh ag an Tascfhórsa ar struchtúir atá ann cheana féin chun cabhrú leis an bpleanáil seo agus tá roinnt acmhainní ann a bhfuil eolas úsáideach iontu. D'fhéadfadh gur foinsí úsáideacha faisnéise a bhaineann le Treoir Ghairme iad seo a leanas:

Faoi Choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna

Qualifax

Is é Qualifax Bunachar Sonraí Náisiúnta Foghlaimeoirí na hÉireann d'fhoghlaimeoirí agus don phobal.   Cuireann sé faisnéis chuimsitheach nuashonraithe ar fáil go bliantúil faoi roghanna breisoideachais agus oiliúna in Éirinn agus níos faide ó bhaile. Cuirtear airteagail agus naisc ar fáil freisin chun cabhrú le mic léinn, cuardaitheoirí poist, tuismitheoirí, gairmithe treorach agus céimithe roghanna eolasacha a dhéanamh d'oideachas, oiliúint agus bealaí gairme.

https://www.qualifax.ie/

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

Tá QQI freagrach as cáilíocht agus cuntasacht a chur chun cinn i seirbhísí oideachais agus oiliúna in Éirinn. Cuireann sé Creat Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann chun cinn, déanann sé é a chothabháil agus a fhorbairt, agus cuireann sé comhairle acadúil ar fáil maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí eachtracha chomh maith le comhairle maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí Éireannacha thar lear.   Is féidir leis an QQI faisnéis a chur ar fáil freisin faoi chláir oideachais agus oiliúna agus faoi cháilíochtaí a bhfuil a gcáilíocht dearbhaithe, trí bhunachar sonraí clár agus soláthraithe.

https://www.qqi.ie/

Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO)

Bunaíodh Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) sa bhliain 2013 agus tá siad comhdhéanta de na hiar-Chomhairlí Gairmoideachais agus Ionaid Oiliúna FÁS. Bainistíonn agus oibríonn BOO scoileanna dara leibhéil, coláistí breisoideachais, scoileanna náisiúnta pobail ilchreidimh agus raon ionad oideachais d’aosaigh agus ionad breisoideachais a sholáthraíonn cláir oideachais agus oiliúna.

https://www.etbi.ie/

SOLAS

Bainistíonn agus comhordaíonn SOLAS seachadadh an bhreisoideachais agus na hoiliúna comhtháite de chuid na mBord Oideachais agus Oiliúna (BOO) agus tacaíonn sé leo. Cuireann SOLAS soláthar breisoideachais agus oiliúna chun cinn a bhaineann le riachtanais an fhoghlaimeora aonair agus riachtanais scileanna náisiúnta lena n-áirítear riachtanais an earnáil ghnó agus riachtanais scileanna amach anseo.​​​​​

http://www.solas.ie/

Seirbhísí Treorach um Oideachas Aosach

Tá na Seirbhísí Treorach um Oideachas Aosach faoi bhainistíocht na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO).Cuireann Seirbhísí Treorach um Oideachas Aosach na mBOO faisnéis neamhspleách faoi ghairmeacha agus oideachas ar fáil do dhaoine fásta ar mian leo filleadh ar oideachas agus ar oiliúint, nó atá cláraithe cheana féin ar chlár Breisoideachais agus Oiliúna laistigh de na BOO - chun roghanna eolasacha oideachais, gairme agus saoil a dhéanamh.  

Cuirtear treoir ar fáil i suímh ghrúpa agus ar bhonn duine le duine dóibh siúd a dteastaíonn tacaíochtaí breise uathu - chun plean gairme agus plean foghlama ar feadh an tsaoil an chliaint féin a aithint.

https://www.ncge.ie/ncge/adult-educational-guidance-services

An tAonad Taighde Scileanna agus Margadh Saothair

Foilsíonn an tAonad Taighde Scileanna agus Margadh Saothair de chuid SOLAS taighde agus tuarascálacha a éascaíonn forbairt agus athbhreithniú ar bheartas agus ar chleachtas sna hearnálacha breisoideachais agus ardoideachais chomh maith le hearnálacha gaolmhara eile. Bainistíonn an an tAonad Taighde Scileanna agus Margadh Saothair an Bunachar Sonraí Náisiúnta Scileanna freisin agus soláthraíonn sé sonraí agus anailís ar an margadh saothair.

http://www.solas.ie/Pages/ResearchAndPublications.aspx

An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas

Forbraíonn an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas soláthar treorach san earnáil oideachais mar chuid d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus tacaíonn sé leis.

https://www.ncge.ie/

Euroguidance

Lena chois sin óstálann an an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas Euroguidance Ireland a chuireann soghluaisteacht chun cinn , agus é ag cabhrú le comhairleoirí treorach agus daoine aonair tuiscint níos fearr a fháil ar na deiseanna atá ar fáil do shaoránaigh na hEorpa ar fud na hEorpa.

https://euroguidance.ie/

Faoi Choimirce na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Intreo

Pointe teagmhála aonair is ea Intreo do gach tacaíocht fostaíochta agus ioncaim. Cuireann Intreo seirbhísí agus tacaíochtaí praiticiúla saincheaptha fostaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d'fhostóirí.

https://www.gov.ie/ga/feachtais/fb84c0-intreo/

 JobsIreland.ie

Cuireann JobsIreland.ie comhairle agus cúnamh ar fáil dóibh siúd atá ag lorg fostaíochta den chéad uair nó ar mian leo a bpost nó a dtreo gairme a athrú. Déanann JobsIreland.ie nasc leis na mílte fostóirí de gach méid agus i ngach earnáil. Anuraidh d'fhógair siad os cionn 120,000 post in Éirinn.

https://www.jobsireland.ie/

Oifig Neamhspleách faoi Choimirce an Taoisigh

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Bailíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh staitisticí faoi mhuintir, sochaí agus geilleagar na hÉireann agus déanann iad a anailísiú agus a chur ar fáil. Áirítear orthu sin faisnéis maidir leis an margadh saothair, tuilleamh, gnó agus an geilleagar.

https://www.cso.ie/en/baile/

Soláthraithe Príobháideacha

CareersPortal

Cuireann CareersPortal eolas, uirlisí agus acmhainní gairme ar fáil do mhic léinn 2ú agus 3ú leibhéil, d'fhoghlaimeoirí fásta, cuardaitheoirí poist, do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí agus do ghairmithe/soláthraithe treorach gairme.

https://careersportal.ie/

Careers News

Foilsíonn Careers News míreanna nuachta a bhaineann le réimse an roghnú gairme agus tá leabharlann ábhair ar fáil ann do mhic léinn agus do chomhairleoirí treorach.

https://careersnews.ie/

GradIreland

Soláthraíonn GradIreland réimse comhairle gairme do chuardaitheoirí poist iarchéime.

https://gradireland.com

Cuideachta Phríobháideach Neamhbhrabúis

An Lároifig Iontrála

Próiseálann an Lároifig Iontrála iarratais ar chúrsaí fochéime in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann. Is iad na hInstitiúidí Ardoideachais a dhéanann cinntí maidir le hiontrálacha chuig cúrsaí fochéime agus is iad a threoraíonn an Lároifig Iontrála maidir le tairiscintí a dhéanamh d'iarrthóirí rathúla. Cuireann siad eolas ar fáil d'iarratasóirí, do mhic léinn aibí, do thuismitheoirí, do scoileanna agus do chomhairleoirí treorach.

https://www.cao.ie/

Eagraíochtaí Gairmiúla a Thacaíonn le Treoir, Treoir Ghairme san Áireamh

Institiúid na gComhairleoirí Treorach

Is í Institiúid na gComhairleoirí Treorach a bunaíodh i 1968 an comhlacht gairmiúil a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 1330 cleachtóir i scoileanna dara leibhéil, coláistí tríú leibhéil, i seirbhísí treorach do dhaoine fásta, i gcleachtas príobháideach agus i suímh eile nach iad.

http://www.igc.ie/

An Cumann um Threoir d’Aosaigh

Beidh sé mar aidhm ag an gCumann um Threoir d’Aosaigh ionadaíocht chruinn agus chuí a dhéanamh ar thuairimí a chomhaltaí chun a chinntiú go bhforbrófar Treoir Oideachais ghairmiúil d’Aosaigh in Éirinn amach anseo.

http://www.adultguidanceassociation.ie/