Fóram Frithbhulaíochta

Tionóladh Fóram Frithbhulaíochta ar an 17ú Bealtaine 2012 ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, chun plé a dhéanamh ar bhealaí chun fadhb na bulaíochta i scoileanna a réiteach.

Tionóladh an Fóram mór seo ar an Lá Idirnáisiúnta i gCoinne na Homafóibe agus na Trasfóibe, arb é a théama in 2012 an bhulaíocht homafóbach.

Tháinig raon saineolaithe, grúpaí tacaíochta agus ionadaithe ó earnáil na scoileanna, lena n-áirítear tuismitheoirí agus daltaí, le chéile ag an bhFóram.   Cuireadh faoi chaibidil ag an bhFóram na hathruithe ba cheart a dhéanamh ar na cleachtais agus ar na polasaithe atá sna scoileanna faoi láthair d’fhonn dul i ngleic go héifeachtach leis an mbulaíocht.

Rinneadh craoladh beo ar an idirlíon ar an bhfóram frithbhulaíochta ar an 17ú Bealtaine 2012 agus is féidir na himeachtaí a amharc trí na naisc thíos a úsáid.

Bhí níos mó ná 100 páirtí leasmhar i láthair ag an bhfóram, ina measc ionadaithe ó ghrúpaí mac léinn, tuismitheoirí agus lucht bainistíochta scoile, ó cheardchumainn na múinteoirí agus ó ghrúpaí tacaíochta d’íospartaigh na bulaíochta, mar aon le gníomhaithe ar son cearta agus saineolaithe ar an mbulaíocht.

Taobh le taobh leis an bhFóram, bhunaigh an tAire a bhí ann ag an am, Ruairí Quinn, Meitheal Oibre chun déileáil leis an mbulaíocht, bulaíocht homafóbach, cibearbhulaíocht agus bulaíocht chiníoch san áireamh.  Bhí na torthaí agus na moltaí a tháinig as obair an Fhóraim ina gcabhair ag an Meitheal Oibre ina cuid pléití.  Lainseáil an tAire Oideachais agus Scileanna a bhí ann ag an am, Ruairí Quinn T.D., agus an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige a bhí ann ag an am, Frances Fitzgerald T.D., plean nua, an Plean Aicsin um an mBulaíocht ar 29ú Eanáir 2013.

Bhí deis ag baill den phobal aighneachtaí a dhéanamh tríd an ríomhphost chuig an Roinn ag antibullying@education.gov.ie suas go dtí 29ú Meitheamh 2012.