Éire 2016

Bliain Do gach Duine

Bainfidh an bhliain 2016 le gach duine ar an oileán seo agus lenár gcairde agus lenár muintir thar lear -- gan aird ar chúlra polaitiúil ná teaghlaigh, ná ar an léirmheas pearsanta atá acu ar ár stair nua-aimseartha.

Tá an Rialtas tiomanta a chinntiú gur bliain lán d'imeachtaí éagsúla agus ilchineálacha a bheidh ann i 2016 inar féidir castacht iomlán na céad bliana anuas ar an oileán seo a chíoradh agus a cheiliúradh.

09 Márta 2016 - Lá an Fhorógra: Teachtaireacht ón Aire O'Sullivan

22 Eanáir 2016 - De dheasca na hoibre tógála atá ar siúl i gcónaí ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann tá an dealramh anois ann nach féidir iontrálacha buaiteacha comórtais ealaíne uile-Oileáin na scoileanna 2016 a chur ar thaispeáint go dtí tosach 2017.


Seachadadh na Brataí Náisiúnta chuig Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta

Príomhoidí Bunscoileana agus Scoileanna Speisialta

Nuacht is Déanaí 09 Feabhra 2016 - Tá an Bhratach Náisiúnta seachadta ag Óglaigh na hÉireann anois chuig beagnach gach bunscoil agus scoil speisialta mar chuid de chlár comórtha 2016.

D'fhonn a chinntiú nár fágadh aon scoil ar lár i ngan fhios ó bhunachar sonraí na scoileanna, ba cheart d'aon bhunscoil nó d'aon scoil speisialta atá ar feitheamh scéala ar sheachadadh a Brataí Náisiúnta teagmháil a dhéanamh leis an Sáirsint Andrew Lawlor ag Andrew.Lawlor@ahg.gov.ie nó glao a chur ar 01 6449068 láithreach.

Irish FlagBeidh Comhordaitheoir Thionscadal 2016 ó d’Údarás Áitiúil i dteagmháil leat idir mí Mheán Fómhair 2015 agus mí an Mhárta 2016. Beidh sé/sí i dteagmháil le hOifig Thionscadal d’Éire 2016 sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le hÓglaigh na hÉireann chun socrú a dhéanamh maidir leis an mBratach Náisiúnta a bheidh á seachadadh ag Óglaigh na hÉireann chuig scoileanna, mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. 

 


Dán d’Éirinn

Comórtas Filíochta Dán d'Éirinn

poetry competition_logo_irMar chuid d'imeachtaí chomórtha na h'Éireann 2016 tá Comórtas Filíochta Dán d'Éirinn á reachtáil d'iar-bhunscoileanna ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tseirbhís leabharlainne poiblí agus Forbairt Leabharlann, Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil.

 

 


Lá Forógra do Scoile, an 15 Márta

Socraíodh gur 15 Márta 2016 an 'Lá Forógra' do scoileanna in Éirinn

16 Márta 2016 - Mar gheall ar an spéis faoi leith atá léirithe ag scoileanna Forógra do Ghlúin Nua a uaslódáil in am do Lá an Fhorógra an 15ú Márta, táimid ag cur síneadh leis an dáta deiridh a nglacfar le forógraí go dtí an Luan dheireanach i mí Aibreáin i.e. chomh gar agus is féidir do chothrom an lae ar léadh amach an Forógra i 1916. Is tionscadal thar a bheith fiúntach é seo, ina dtugtar léargas cruinn ar thuairimí ár leanaí agus tá sé tábhachtach go dtabharfaimis triail do gach scoil a bhForógra a uaslódáil ar Scoilnet, go dtí 4.00 PM Dé Luain an 25 Aibreán 2016.

09 Márta 2016 - Lá an Fhorógra: Teachtaireacht ón Aire O'Sullivan

Mar chuid de chlár cuimhneacháin Éire 2016, chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna am ar fáil do scoileanna le comóradh agus machnamh a dhéanamh ar na heachtraí a tharla 100 bliain ó shin.  Seo a leanas achoimre ar nithe a d’fhéadfadh a bheith san áireamh. Níl sé mar aidhm ag an achoimre seo a bheith saintreorach ná iomlán. Faoi ardbhainistíocht na scoile atá sé, i gcomhairle leis na daltaí dá bhféadfaí é, cinneadh a dhéanamh maidir leis an gcur chuige a ghlacfaidh an scoil i leith Lá Forógra.

Beidh Lá an Fhorógra ar siúl i ngach institiúid oideachais ar fud na tíre an 15 Márta 2016 chun comóradh a dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca céad bliain ina dhiaidh, agus beidh an tionscadal mór 'Forógra do Ghlúin Nua' ag croílár an lae. Seo a leanas 10 mbealach speisialta inar féidir le scoileanna bheith rannpháirteach.


An bhfuil sibh ag smaoineamh ar thionscadal sinsearachta 1916?

Cuirtear fáilte roimh bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna páirt a ghlacadh i dtogra a rianaíonn craobh ghinealaigh siar go 1916. Is é an aidhm leis seo ná faill a thabhairt do dhaltaí eispéireas fíor a bheith acu taighde a dhéanamh ar fhoinsí cartlainne, agus deis a thabhairt dóibh tuiscint níos fearr a fháil faoi dhálaí maireachtála na ndaoine i 1916.


Comórtas uile-oileáin staire 'Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain' Éire 2016

Is iad an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Oideachais i dTuaisceart Éireann (DENI), Cló Mercier agus Scoil Staire Choláiste na hOllscoile, Corcaigh atá ag urrú an chomórtais uile-oileáin staire do scoileanna, 'Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain'. Tá 'History Ireland' ag tacú leis freisin.


Chlár cuimhneacháin 2016 na Roinne

Chun a thuilleadh sonraí a fháil ar an líon mór tionscadal agus acmhainní eile atá ar fáil do scoileanna faoi chlár cuimhneacháin 2016 na Roinne, féach ar www.Scoilnet.ie/Ireland2016.