Coronavirus (COVID-19)

Coróinvíreas (COVID19): Saoire speisialta le pá do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta

  1. Is víreas é an Coróinvíreas (COVID-19) a bhuaileann scamhóga agus aerbhealaí an duine a tholgann é.  Ba chóir d’fhostóirí agus d’fhostaithe cloí leis an treoir atá leagtha amach ag FSS agus/nó ag a ndochtúir féin. 
  2. Tá oibleagáidí ar an bhfostóír faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 chun sábháilteacht agus leas na foirne a chinntiú ag an obair. 
  3. Féadfaidh fostóir saoire speisialta le pá a dheonú d’fhostaí i gcás ina gcuirtear deimhniú cuí dochtúra nó FSS ar fháthmheas COVID-19 nó ar mholadh maidir le féinleithlisiú ar fáil, de réir Threoirlínte FSS.

Gheofar tuilleadh eolais i gCiorclán 0049/2020.