Sos Gairme

Scéim Sos Gairme do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Tréimhse saoire speisialta is ea Sos Gairme gan phá ar feadh tréimhse nach lú ná 1 scoilbhliain. Féadfar é a shíneadh ar bhonn bliantúil ar an gcoinníoll nach rachaidh tréimhse iomlán an tSosa Gairme thar 5 bliana ag aon am amháin, faoi réir uasmhéid 10 mbliana asláithreachta i rith shaol oibre an mhúinteora. 

Is é príomhchuspóir na Scéime Sos Gairme ná éascú a dhéanamh ar iarratasóirí nuair is féidir, maidir le réimsí ar nós: forbairt phearsanta, seirbhís dheonach thar lear, gabháil le céile / páirtí ar phost taidhleoireachta / míleata, cuspóirí oideachais, ionadaíocht phoiblí, cúiseanna teaghlaigh agus féin- fhostaíocht.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an Scéim Sos Gairme atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus i mBunscoileanna Aitheanta”.

An dóigh le hIarratas a dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais a chomhlánú in Aguisín A agus a sheoladh chuig a f(h)ostóir gan a bheith níos déanaí ná an 1 Feabhra de gach scoilbhliain roimh an scoilbhliain ina bhfuil sé beartaithe aige / aici tosú nó síneadh a lorg de Shos Gairme.

NÓTA TÁBHACHTACH:

Mar fhreagairt ar cheisteanna a ardaíodh i dtaca le soláthar múinteoirí, tá srianta áirithe a fhorchuirtear sa Scéim Sosa Gairme á gcur ar fionraí don chuid eile de scoilbhliain 2019/20.   Bainfidh an tréimhse fionraíochta sin leis an scoilbhliain 2019/20 amháin. Féadfar múinteoir atá ar shos gairme a fhostú anois i gcáil ionadaí agus sa cháil sin amháin, gan na srianta a fhorchuirtear sa Scéim Sosa Gairme de réir mar atá siad i gCaibidil 7 (Alt 8.1) de Chiorclán 54/2019.  Féach Nóta Faisnéise TC 001/2019 ag an nasc.