Sos Gairme

Scéim Sos Gairme do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Tréimhse saoire speisialta is ea Sos Gairme gan phá ar feadh tréimhse nach lú ná 1 scoilbhliain. Féadfar é a shíneadh ar bhonn bliantúil ar an gcoinníoll nach rachaidh tréimhse iomlán an tSosa Gairme thar 5 bliana ag aon am amháin, faoi réir uasmhéid 10 mbliana asláithreachta i rith shaol oibre an mhúinteora. 

Is é príomhchuspóir na Scéime Sos Gairme ná éascú a dhéanamh ar iarratasóirí nuair is féidir, maidir le réimsí ar nós: forbairt phearsanta, seirbhís dheonach thar lear, gabháil le céile / páirtí ar phost taidhleoireachta / míleata, cuspóirí oideachais, ionadaíocht phoiblí, cúiseanna teaghlaigh agus féin- fhostaíocht.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an Scéim Sos Gairme atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus i mBunscoileanna Aitheanta”.

An dóigh le hIarratas a dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais a chomhlánú in Aguisín A agus a sheoladh chuig a f(h)ostóir gan a bheith níos déanaí ná an 1 Feabhra de gach scoilbhliain roimh an scoilbhliain ina bhfuil sé beartaithe aige / aici tosú nó síneadh a lorg de Shos Gairme.