Saoire Uchtála

Scéim Saoire Uchtála do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Tugtar Saoire Uchtála do mhúinteoirí ar máithreacha iad atá ag uchtáil nó ar fir aonair iad atá ag uchtáil, a thosaíonn ar dháta socrúcháin an linbh leis an múinteoir atá ag uchtáil. 

Is é atá i gceist ná tréimhse 24 seachtain i ndiaidh a chéile de shaoire reachtúil íoctha agus suas le huasmhéid de 16 seachtaine i ndiaidh a chéile de shaoire reachtúil neamhíoctha sa bhreis. D’fhéadfadh múinteoir iarratas a dhéanamh freisin ar Shaoire Uchtála Neamhíoctha reachtúil sa bhreis go dtí deireadh na scoilbhliana i.e. 31ú Lúnasa.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach Scéim Saoire Uchtála atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta”.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus a chur isteach go dtí a f(h)ostóir 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe.