Saoire Tuismitheora

Cur síos

Is ionann saoire thuismitheoireachta agus tréimhse saoire gan phá a dheonaítear do thuismitheoirí chun críche cúram a thabhairt dá leanaí.

Tá baill foirne i dteideal saoire thuismitheoireachta 18 seachtaine i leith gach linbh suas go dtí 13 bliana d’aois nó go dtí 16 bliana d’aois i gcás linbh atá faoi mhíchumas. Ní ann d’aon oibleagáid an tsaoire iomlán 18 seachtaine a ghlacadh, áfach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Saoire Tuismitheoireachta, féach na ciorcláin thíos:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór d’oifigigh chléireachais agus d’fheighlithe an fhoirm iarratais in Aguisín A atá ag gabháil le Ciorclán 0006/2015 a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.

I gcás bhaill foirne na nInstitiúidí Teicneolaíochta agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, féach Baill foirne incháilithe sna hInstitiúidí Teicneolaíochta agus in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath


Teagmháil d’Oifigigh Chléireachais agus d’Fheighlithe

  • R-phost:NTSPayroll@education.gov.ie
  • Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg Párolla Foirne Neamhtheagaisc, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Baill foirne sna hInstitiúidí Teicneolaíochta agus in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

  • Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tArdoideachas - Beartas agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96
  • Fón: (01) 889 2338 / 2127