Saoire Mháithreachais

Scéim um Shaoire Mháithreachais do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Tá múinteoir torrach a mbeirtear leanbh beo di i dteideal 26 seachtaine Saoire Mháithreachais íoctha reachtúla agus suas le huasmhéid de 16 seachtaine ina dhiaidh a chéile sa bhreis mar Shaoire Mháithreachais neamhíoctha (gan phá). Sa chás go mbíonn breith anabaí ann, d’fhéadfadh an múinteoir bheith i dteideal Saoire Mháithreachais Bhreise le haghaidh Breith Anabaí. D’fhéadfadh múinteoir iarratas a dhéanamh freisin ar Shaoire Mháithreachais Neamhíoctha bhreise atá neamhreachtúil go dtí deireadh na scoilbhliana i.e. 31ú Lúnasa. Sa chás go mbíonn marbh-bhreith ann tar éis an 24ú seachtain den toircheas, tagann na teidlíochtaí iomlána de Shaoire Mháithreachais i bhfeidhm.    

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an Scéim Saoire Mháithreachais atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal ”Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta”.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus a chur isteach go dtí a f(h)ostóir 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe.