Scéim Neamhláithreachta i ndiaidh ionsaithe

Ionsuithe ar Mhúinteoirí / Chúntóirí Riachtanas Speisialta (CRS)

Cur síos

Féadtar cead neamhláithreachta a thabhairt, i gcomhréir le forálacha na scéime a imlínítear sna Ciorcláin, do mhúinteoir/ chúntóir riachtanas speisialta nach féidir leis/léi tabhairt faoina c(h)uid dualgas mar gheall ar ghortú fisiciúil a bhain dó/di le linn dó/di a bheith ag tabhairt faoina d(h)ualgais agus le linn gníomhaíochtaí faofa scoile.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór don mhúinteoir/CRS agus don fhostóir atá i gceist Foirm Iarratais a chomhlánú (ceangailte in Aguisín A den Chiorclán), agus ní mór don fhostóir é sin a chur ar aghaidh chuig an Roinn/chuig an mBord Oideachais agus Oiliúna laistigh de sheachtain ó tharla an eachtra.

Baill foirne, seachas múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta, in áiteanna oibre de chuid bord oideachais agus oiliúna